Oddziały Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

17.06.2018 Doroczne spotkanie środowisk medycznych stolicy

Oddział Mazowiecki - ndz., 06/17/2018 - 23:14

Już po raz szósty, na Zaciszu z inicjatywy Środowiska Medycznego Świętej Rodziny oraz Oddziału Mazowieckiego im. bł. dr Ewy Noiszewskiej Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w parafii Świętej Rodziny odbyło się doroczne spotkanie środowisk medycznych Warszawy. W tym roku, pt: OBLICZA MIŁOSIERDZIA – w dniu wspomnienia św. Brata Alberta, 17 czerwca 2018 r. Przy relikwiach świętego,  sprawowana była Msza św. w intencji środowiska medycznego i chorych, którą koncelebrowali ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia i ks. Prałat Andrzej Mazański, proboszcz Parafii  i opiekun Środowiska Medycznego Świętej Rodziny. Następnie w domu parafialnym odbyła się prelekcja i dyskusja nt. Rachunku sumienia błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Spotkanie zamyka tegoroczny cykl spotkań formacyjnych dla medyków: „Być dobrym jak chleb – wymiar miłosierdzia w medycynie”.

 

Ks.Arkadiusz Zawistowski zaprezentował w homilii jednocześnie życie świętego  Brata Alberta i bł Hanny Chrzanowskiej, którzy oboje pochodzili z Krakowa, byli niezwykle obdarowani , utalentowani- Albert malarsko , Hanna pisarsko, oboje chcieli z tych talentów służyć innym ludziom.

  

      

Po Mszy świętej, w Domu Parafialnym odbyło się spotkanie integracyjne , z możliwością poszerzenia wiedzy o błogosławionej Hannie- pielęgniarce i nabycia tekstu Rachunku sumienia Hanny Chrzanowskiej , w opublikowanej przez ŚMŚR  książce II cz. z serii Idąc za przykładem świętych lekarzy .

  

  

  

Konferencję na temat Rachunku Sumienia powiedział ks Arkadiusz Zawistowski, a następnie niektórzy lekarze dzielili się swoim doświadczeniem wpływu Rachunku sumienia spisanego przez Hannę Chrzanowską dla na ich życie.

    

9.06.2018 Apel Polskich Stowarzyszeń Medycznych w obronie życia

Oddział Mazowiecki - wt., 06/12/2018 - 22:21

APEL POLSKICH STOWARZYSZEŃ MEDYCZNYCH W OBRONIE ŻYCIA, WOBEC STANOWISKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GENETYKI  CZŁOWIEKA (PTGC)  i POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW (PTGP)

DOTYCZĄCEGO  ZASAD I WARUNKÓW PODEJMOWANIA INDYWIDUALNYCH DECYZJI PROKREACYJNYCH  W PRZYPADKACH RYZYKA POJAWIENIA SIĘ WAD i ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH U POTOMSTWA.

Treść Stanowiska opublikowanego przez specjalistów położników i ginekologów oraz lekarzy genetyków i diagnostów laboratoryjnych z zarządów towarzystw naukowych PTGC i PTGP, przedstawia pogląd, że powołanie lekarza nie przeszkadza by wydawał on wyroki śmierci na bezbronne chore dzieci i zgodnie z procedurami medycznymi wykonywał je, realizując wolę kobiety matki. Trzeba przeciwko takim opiniom energicznie protestować w imieniu chorych i zabijanych z powodu choroby dzieci, w trosce o fizyczne i psychiczne zdrowie matek. Apelujemy w imieniu pracowników medycznych, których sumienia są łamane oraz w imieniu całego polskiego społeczeństwa, którego przeważająca część nie akceptuje cywilizacji śmierci, aby zachować przy życiu dzieci z ryzykiem wad i zaburzeń rozwojowych i zapewnić im odpowiednią opiekę po urodzeniu.

Częstość  występowania   wad  rozwojowych  u noworodków  wynosi w populacji 2-4%.    Częstość ta jest modyfikowana przez wybiórczą diagnostykę prenatalną i zabijanie przed urodzeniem większości dzieci z wadami wrodzonymi. Najlepsze standardy ginekologii, położnictwa i pediatrii nie są w stanie zagwarantować kobiecie możliwości zajścia w ciążę, prawidłowego jej przebiegu i urodzenia zdrowego dziecka. Rolą lekarza nie jest zapewnienie kobiecie możliwości „posiadania” dziecka, bo nie jest ono przedmiotem własności, ale osobowym odrębnym człowiekiem, od momentu poczęcia. Odmowa udziału lekarza w czynnościach „gwarantujących ciążę” z zakresu  wspomaganej prokreacji uderzających w godność małżonków i narażających poczęte dziecko na podwyższone  ryzyko wad wrodzonych i powikłań u matki, nie obniża jego autorytetu  społecznego, przeciwnie, podkreśla jego rolę służebną wobec rodziców i dziecka.

Działanie lekarzy nie powinno ograniczać się do monitorowania zdrowia matek, przebiegu ciąży i rozwoju dziecka.  Powinno zmierzać przede wszystkim do identyfikacji, eliminowania lub zmniejszenia siły oddziaływania czynników ryzyka wad wrodzonych i powikłań ciąży pochodzących ze stylu życia i środowiska zewnętrznego (profilaktyka pierwotna). Prawidłowy wynik badania prenatalnego nie chroni ciąży i nie zapewni zdrowia dziecku ani matce. Postęp dotyczący wiedzy i technologii medycznej umożliwia wczesne wykrycie  nieprawidłowości w okresie prenatalnym i ich leczenie. Nie może być jednak stosowany do eliminacji wad i chorób wrodzonych poprzez likwidację pacjenta na wczesnym etapie rozwoju. Celem diagnostyki prenatalnej  powinno być  dobro dziecka, jego życie i zdrowie a nie wygoda rodziców, specyficznie pojmowania prywatność matki lub pragnienie zaoszczędzenia przez państwo na opiece nad dziećmi chorymi poprzez ich zabicie, zanim się urodzą. Dzięki tej diagnostyce  można poinformować rodziców i przygotować ich do opieki nad chorym dzieckiem, wcześnie udzielić dziecku terapeutycznej pomocy medycznej przed lub po urodzeniu. Obecnie niezgodnie z Etyką Lekarską w wielu przypadkach diagnoza prenatalna stała się podstawą wyroku i uśmiercenia pacjenta. Wykonywanie terminacji ciąży z powodu kwalifikacji dziecka do grupy niepełnosprawnych godzi w etos lekarza składającego przysięgę Hipokratesa na początku swej drogi zawodowej.

Kodeks Etyki Lekarskiej w Art. 2 zdecydowanie zobowiązuje lekarza do  ochrony życia matki i dziecka, gdyż:  „powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego” Jednocześnie  zakazuje pewnych działań: „lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem”  bo „najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego”

Lekarz, w trosce o pacjenta  powinien udzielić wszystkich informacji o stanie zdrowia matki i dziecka oraz „poinformować pacjenta o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych i spodziewanych korzyściach związanych z wykonywaniem tych zabiegów”  (Art. 13 KEL) ale nie ma obowiązku realizacji każdej woli rodziców dotyczącej życia ich dzieci. Nie ma prawa sugerować aborcji jako rozwiązania trudnej sytuacji prawdopodobieństwa wystąpienia wady, ponieważ  ”Lekarzowi nie wolno dyskryminować osób ze względu na dziedzictwo genetyczne”.  (KEL Art. 51h). Zgodnie z Kodeksem Etyki: „Lekarz nie może wykorzystywać swego wpływu na pacjenta w innym celu niż leczniczy.” (Art. 14) Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że lekarz nie ma obowiązku angażować się w organizację aborcji ani sam jej wykonywać. Trzy wyjątki w Ustawie o ochronie płodu zwalniają jedynie lekarza od odpowiedzialności karnej za wykonanie aborcji w pewnych sytuacjach a nie są wyznacznikiem postępowania medycznego w okolicznościach  medycznie trudnych. Zgodnie z Art. 39 KEL „podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej dziecka. Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem. Aborcja nie zapewni kobiecie „pełni zdrowia fizycznego i psychicznego” o czym powinna być poinformowana. tak jako o ryzyku podjętej diagnostyki prenatalnej „lekarz ma obowiązek poinformować o ryzyku związanym z przeprowadzeniem badań przedurodzeniowych.”  (Art. 38.3 KEL) Takie zakończenie ciąży, wbrew prezentowanemu przekonaniu autorów Stanowiska, może przynieść kobiecie realną „szkodę dla jej obecnego zdrowia i możliwości realizacji dalszych planów prokreacyjnych”

Ani kobieta – matka, ani lekarz, ani ojciec nie mają prawa decydować o życiu lub śmierci dziecka, które jest odrębną istotą ludzką mającą swoje rzeczywiście autonomiczne prawo do życia. Lekarze nie  mają prawa ustalać zasad podejmowania indywidualnych decyzji prokreacyjnych, czy dyktować warunków, w jakich są podejmowane, jak brzmi tytuł Stanowiska. Każde dziecko jako istota ludzka ma prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, także wówczas,  gdy nastąpi  ona w sposób naturalny w okresie prenatalnym prowadząc do dramatu poronienia samoistnego czy ciąży obumarłej.

Kryteria diagnostyczne chorób wrodzonych i wad rozwojowych mogących stać się podstawą do wykonania aborcji nie są ścisłe i zazwyczaj opierają się  na  obserwacji dzieci  z podobnymi zmianami i doświadczeniu lekarza w tym zakresie. Tworzenie katalogu wad nie jest realne,  ponieważ ekspresja zmian genetycznych jest indywidualnie zmienna w zależności od wielu czynników genetycznych i ich relacji ze środowiskiem. Doświadczeniem pediatrów jest, że dzieci uznane za ciężko obciążone genetycznie, dzięki profesjonalnej opiece lekarzy, rodziców i rehabilitantów rozwijają sie lepiej niż sugerują to medyczne opisy wady i przeżywają znacznie dłużej – często nie spełniając kryterium wady ciężkiej czy letalnej (śmiertelnej) .

Obrazy dzieci zabitych w wyniku aborcji, określane w Stanowisku jako makabryczne są prawdziwe. Tak aborcja rzeczywiście wygląda. W sprawozdaniach szpitali do NFZ na temat metody legalnej aborcji najczęściej wymieniane jest wyłyżeczkowanie macicy, któremu towarzyszy rozkawałkowanie ciała dziecka. Prezentacja tych obrazów w miejscach publicznych stanowi jedną z form rzetelnej informacji społecznej o przebiegu takiego zakończenia ciąży. Autorzy Stanowiska podkreślają, że makabryczne obrazy aborcji wpływają negatywnie na psychikę osób młodych, przemilczając wpływ wykonanej w ramach kontraktu z NFZ aborcji na życie poczętego dziecka, na psychikę matki i relacje w rodzinie.

Coraz dokładniejsze, dzięki postępom wiedzy medycznej, metody diagnostyki  nieprawidłowości  rozwojowych, nadal nie są pozbawione błędów. Wydawanie na ich podstawie wyników fałszywie dodatnich prowadzi  do uśmiercania dzieci wolnych od zmian genetycznych a mylnie uznanych za ciężko uszkodzone. Według obowiązującego prawa wystarczy prawdopodobieństwo choroby lub wady rozwojowej dziecka by je zabić przed urodzeniem. Diagnostyka prenatalna wykonywana jest w ramach programu Ministerstwa Zdrowia określanego jako profilaktyka wad rozwojowych. Dziwna to profilaktyka chorób, która polega na  zabijaniu  podejrzewanych o chorobę lub chorych dzieci. Określana jako terminacja ciąży, jest wykonywana przez pracowników służby zdrowia. Godzi to w istotę powołania i  zawodu lekarza, pielęgniarki czy diagnosty laboratoryjnego, których  zadaniem jest  służyć i pomagać  człowiekowi żyć  a nie zabijać go, nawet wówczas, kiedy jest to zgodne z przepisami prawa.

Zgadzamy się w pełni z autorami Stanowiska co do potrzeby zwiększenia zakresu pomocy finansowej, organizacyjnej i medycznej dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dziecko. Dlatego zasadne jest posługiwanie się w debacie publicznej konkretnym przykładem często występującej choroby uwarunkowanej genetycznie. Daje to zrozumienie społeczne możliwości funkcjonowania i roli wsparcia na poprawę życia niepełnosprawnego pacjenta.

Jako lekarze uważamy, że obecność chorego dziecka w rodzinie nie jest „szkodą dla zdrowego rodzeństwa”. Przeciwnie, spaja rodzinę, uczy inne dzieci asertywności, szacunku dla odmienności i  dla choroby. Po to organizuje się w szkołach klasy integracyjne. Nie chodzi tylko o dobro niepełnosprawnych dzieci,  ale także ich zdrowych  rówieśników.

Apel podpisali przedstawiciele lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów z  Polskich Stowarzyszeń Medycznych:

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE LEKARZY POLSKICH

 • Dr n. med. Elżbieta Kortyczko, Prezes Zarządu Głównego KSLP specjalista pediatrii i neonatologii, Katowice
 • Prof. dr hab. n. med  Alina T. Midro Wiceprezes Zarządu Głównego KSLP, Prezes oddziału Podlaskiego specjalista genetyki klinicznej, Białystok                                                    
 • Prof. dr hab. n. med Bogdan Chazan, Wiceprezes Zarządu Głównego KSLP ,Prezes oddziału Mazowieckiego specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa
 • lek. med. Grażyna Rybak, Delegat Oddziału Mazowieckiego KSLP,   specjalista pediatrii, Warszawa

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH

 • mgr Beata Baliszewska Prezes Zarządu Głównego KSPIPP , Warszawa
 • Krystyna Starosta Prezes Oddziału Warszawskiego KSPIPP ,Warszawa

 STOWARZYSZENIE FARMACEUTÓW KATOLICKICH  POLSKI

 • Dr Małgorzata Prusak Prezes Zarządu Głównego SFKP
 • mgr Danuta Brańska Koło Warszawskie SFKP

 POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY

 • Lek. med. Ewa Ślizień Kuczapska, Prezes  PSNNMPR,  specjalista ginekologii i położnictwa

 KOŁO LEKARZY KATOLIKÓW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

 • Lek. med.  Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć Przewodnicząca Koła, Specjalista ginekologii i położnictwa, i medycyny rodzinnej

 Do wiadomości :

 1.  Prezesa Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
 2. Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marek Kuchciński
 3. Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Karczewski
 4. Sejmowa Komisja Zdrowia
 5. Senacka komisja Zdrowia
 6. Minister Zdrowia prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
 7. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
 8. Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar
 9. Redakcja Gazety Lekarskiej
 10. Redakcja Puls Medycyny
 11. Inne media

 

Prawo naturalne a odpowiedzialne rodzicielstwo, dr E.Wójcik

Oddział Mazowiecki - ndz., 06/10/2018 - 22:52

25. lipca 2018 będzie 50-ta rocznica wydania przez papieża Pawła VI encykliki „Humanae vitae”, której treść dotyczy problemu odpowiedzialnego rodzicielstwa i opiera się na prawie naturalnym. Dr Elzbieta Wójcik napisała refleksje na temat prawa naturalnego,. Stwórca wpisał je w naturę człowieka, jako wyraz  woli Boga  i można  odczytać je bez większych trudności przez rozum.

Prawo naturalne a odpowiedzialne rodzicielstwo.dr E.Wójcik (1)

DR ELŻBIETA WÓJCIK

jest założycielką Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. J. Rötzera INER Polska i od 1993 roku Przewodniczącą Rady Założycieli Instytutu, a także członkiem Rady Naukowej INER Polska.

W latach 70-tych dr Elżbieta wyjeżdża do Austrii, gdzie nawiązuje kontakt a następnie współpracuje w latach 1972 – 1992 z dr Josefem Rötzerem (1920-2010) Poczatkowo wzięła udział w kilkudniowym kursie metody objawowo – termicznej opracowanej przez Rötzera. Od tej pory rozpoczyna się stały kontakt Elżbiety z Profesorem. Uczestniczy ona w spotkaniach i kongresach. Zachwyt metodą, był tak duży, że Elżbieta po czterech latach pobytu w Wiedniu, rezygnuje z pracy w Klinice, by w całości poświęcić się krzewieniu metody Rötzera na gruncie lekarskim i duszpasterskim. Rozpoczynają się podróże między Polską i Austrią. W Wiedniu przez osiem lat prowadzi spotkania parafialne dla kobiet a co jakiś czas jedzie do Polski by przeprowadzić kursy metody Rötzera lub wygłosić wykład na tematy NPR.

W roku 1981 i 1982r. staraniem Elżbiety na zaproszenie Krajowego Duszpasterstwa Rodzin do Polski przyjechał prof. Rötzer i przeprowadził kursy swojej metody. Dzięki temu w Polsce pojawili się pierwsi nauczyciele metody Rötzera. Rok później powstało Stowarzyszenie o nazwie Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody prof. J. Rötzera.

Arcybiskup Warszawski Ks. Kardynał Kazimierz Nycz przyznał Dr Elżbiecie Wójcik i osobiście wręczył medal: „Zasłużony dla Archidiecezji Warszawskiej”. podczas Mszy św. z okazji 20-lecia Instytutu INER, 19 października 2013 roku. Podczas konferencji jubileuszowej INER pt. „Małżeństwo i rodzina jutra”, także 19.X.2013 w Warszawie , dr Elżbieta Wójcik otrzymała specjalną nagrodę „Sapere auso” („Temu, który odważył się być mądrym”) jako przewodnicząca Rady Założycieli INER.

Dr Elżbieta Wójcik jest autorką wielu książek, m.in. :

 1. Metody aktywizujące w pedagogice grup, ( Kraków, 2018, Rubikon )

 2. Naturalna regulacja poczęć: metoda objawowo-termiczna. Metoda objawowo –termiczna wg prof. J. Roetzera (2011, INER, 2013,Rubikon ,Elżbieta Wójcik)

 3. Naturalne planowania rodziny ( Rubikon)

10.06.2018 Msza św.w intencji ks Józefa Jachimczaka

Oddział Mazowiecki - czw., 06/07/2018 - 21:34
W niedzielę 10 czerwca  2018 podczas Mszy św. o godz. 13.00  w Kościele św.Krzyża na Krakowskim Przedmieściu , będziemy dziękowali Panu Bogu za 60 lat kapłaństwa ks. Józefa Jachimczaka, byłego proboszcza parafii, od wielu lat członka Kościelnej Redakcji Mszy św. Radiowej, byłego duszpasterza Służby Zdrowia, (w latach 1994-2010) a do dziś Kapelana Policji. Zapraszamy do licznego udziału.

Prof.Bogdan Chazan o Światowym Kongresie Lekarzy Katolickich w Zagrzebiu 2018

Oddział Mazowiecki - wt., 06/05/2018 - 21:39

W dniach od 30 maja do 2 czerwca 2018 r.odbył się w Zagrzebiu Kongresie FIAMC (Fédération Internationale des Associations de Médecins Catholiques – Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich). Hasło tegorocznego kongresu to „Świętość życia i zawód lekarza od  Humanae Vitae do Laudato Si”. Określono trzy cele tego zgromadzenia: Pierwszy to promocja świętości życia od zapłodnienia do naturalnej śmierci w otoczeniu etycznego relatywizmu, sekularyzmu i transhumanizmu. Jako drugi cel wybrano integrację wiary z praktyką lekarskiego powołania, jak to zostało określone przez Magisterium Kościoła w papieskich  encyklikach ogłoszonych w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Postanowiono również dokonać przeglądu misji FIAMC jako międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego świeckich profesjonalistów medycznych działających zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

Kongres poprzedzony był audiencją kierownictwa Federacji u Ojca Świętego. Papież zaapelował o jasne, jednoznaczne  świadectwo katolickich lekarzy, o ich uczestniczenie w dyskusjach bioetycznych, zabieganie o wolność sumienia. Franciszek powiedział, że lekarze nie mogą być jedynie wykonawcami woli chorych i pracodawców…'”

Światowy Kongres Lekarzy Katolickich 2018 B.Chazan

Marsz dla Życia i Rodziny - Katowice, 10 czerwca 2018 r.

Marsz dla Życia i Rodziny

Katowice, 10 czerwca 2018 r.

 

godz. 10.30

Msza św. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach w intencji poszanowania dla życia i rodziny, oraz o Boże błogosławieństwo dla uczestników Marszu.

godz. 11.30 – 11.45

Zbiórka uczestników Marszu przed katedrą (dotyczy tych którzy nie będą uczestniczyć
w Mszy św.)

godz. 11.45

Rozpoczęcie Marszu – przejście rodzin od katedry do Parku Kościuszki.

godz. 12.30

Zakończenie Marszu – Łąka Koncertowa za restauracją Patio Park.

 

Program Pikniku 10. czerwca w Parku Kościuszki:

13.00 - 13.45

Zespół "Muode Koty"

13.45 - 14.20

MDK Południe (zespół Galaxy)

14.20 - 15.00

MDK Ligota (zespół Nutki, Mażoretki)

15.00 - 15.30

MDK Szopienice-Giszowiec – zespoły taneczne "NOW WAY", "KLUB 28", pokaz ZUMBY.

 

Informacje:

Adam Wierzbicki – koordynator Marszu, tel. 601 408000

Antoni Winiarski, tel. 508 290199

 

30.05-2.06-2018 Zagrzeb-Chorwacja 25 Kongres FIAMC

Oddział Mazowiecki - czw., 05/31/2018 - 16:40

Międzynarodowa Konferencja pt: Świętość życia w zawodach medycznych od Humanae Vitae do Laudato Si, organizowana na przełomie maja i czerwca przez Federację Katolickich Stowarzyszeń Medycznych w Zagrzebiu poświęcona jest świętości życiu.Oddział Mazowiecki KSLP reprezentuje Prezes prof. Bogdan Chazan, natomiast Sekcję Studentów i Młodych Lekarzy OM KSLP lek.Rafał Kołaczyński. W gronie ginekologów orędowników chroniących życie, jest także prof. Robert Walley, założyciel i dyrektor Mater Care International, który kilkukrotnie odwiedził Polskę. (tu można posłuchać wywiadu z prof.Walleyem:  http://prawy.pl/40180-dr-robert-walley-polacy-znani-sa-z-tego-ze-plyna-pod-prad/

Celem kongresu jest promowanie świętości życia w świecie etycznego relatywizmu, sekularyzmu i transhumanizmu od zapłodnienia do naturalnej śmierci. Aby zintegrować katolicką wiarę z praktyką powołania lekarskiego wyrażoną przez Magisterium Kościoła w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat w Encyklikach  papieskich FIAMC jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Świeckich Specjalistów Medycznych zaproponowało tematy rozważań  o świętości i godności życia zaczerpnięte z  Ecykliki papieskiej – Humanae vitae, Evangelium Vitae, Donum Vitae, Laudato si, i posynodalnej adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio.  Tematy na kongresie obejmowały zagadnienia:

 1. Nauka w służbie ludzkości
 2. Bioetyka i postęp naukowy w praktyce klinicznej – Edycja genomu, terapia linii germinalnych, sztuczne gamety z komórek macierzystych, doskonałe dziecko
 3. Ochrona rodziny, niepłodność, naprotechnologia, pomoc prokreacyjna, przeszczep jajnika i macicy, ciąża zastępcza
 4. Dialog międzywyznaniowy – zmiany w zasadach Światowego Stowarzyszenia Medycznego
 5. Transplantacja narządów i handel nimi – Przepisy prawne praktyki medycznej
 6. Etyczne aspekty medycyny stomatologicznej, medycyny laboratoryjnej i farmakologii
 7. Solidarność międzypokoleniowa, koniec życia, opieka paliatywna i głębokie uspokojenie, eutanazja prenatalna i poporodowa
 8. Kultura życia, kultura śmierci – kultura odpady
 9. Edukacja medyczna w zakresie bioetyki

Dzień skupienia na Mariackiej 17.06.2018 r.

Spotkanie formacyjne Służby Zdrowia na Mariackiej w Katowicach.

Temat: Dzień skupienia podsumowujący całoroczną formację

Termin: 17.06.2018 r.  (Śr.) 

 

Program spotkania:

15.00 - Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy domu katechetycznego na I piętrze:

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego
 • Modlitwa dziękczynienia za miniony rok formacji formacji duszpasterskiej pracowników Słuzby Zdrowia
 • Litania do bł. Hanny Chrzanowskiej

15.45 - Msza św. w kaplicy domu katechetycznego 

16.30 - spotkanie w sali św. Jana Pawła II znajdującej się w podziemiach domu katechetycznego

17.00 - zakończenie spotkania

Spotkania formacyjne na Mariackiej

Archidiecezjalna pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych do Turzy Śląskiej 13.06.2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chorych i niepełnosprawnych na kolejną pielgrzymkę chorych i niepełnosprawnych Archidiecezji Katowickiej do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej 13 czerwca 2018 r.

Program pielgrzymki:

9.00 Przywitanie pielgrzymów - ks. prob. K. Czempiel

9.15 Msza św., homilia i błogosławieństwo lurdzkie - ks. bp Adam Wodarczyk

11.30 Różaniec 

12.00 Msza św. i błogosławieństwo lurdzkie

 

Relacja z Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę 25-27 maja 2018 r.

Szczęśliwie zakończyliśmy VI pielgrzymkę pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej na Jasną Górę w dniach 25-27 maja 2018 r. W tym roku bardzo dopisała nam pogoda.

W piątek odprawiliśmy w Leśniowie mszę św. na rozpoczęcie pielgrzymki i udaliśmy się do pustelni Czatachowa, gdzie pod kościołem Ducha Świętego wysłuchaliśmy konferencji ks. dra Michała Orlika na temat aktu zawierzenia Służby Zdrowia Maryi Niepokalanej. Ks. Michał jako asystent Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Oddziału Śląskiego zachęcał do propagowania takiej modlitwy w swoich szpitalach oraz zaprosił pielęgniarki i położne do Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych. Spotkania mają miejsce na Ochojcu w GCM zawsze w I-szą sobotę miesiąca. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 724 169 592

Potem wyruszyliśmy do Dworku Ostrężnik, gdzie czekała na nas pyszna zupka grzybowa w lokalnej restauracji. Po drodze nie zabrakło modlitwy i wspólnego śpiewu. Wieczorem doszliśmy do Domu Rekolekcyjnego Archidiecezji Częstochowskiej w Olsztynie. Przeszliśmy w tym dniu 30 km. Tam po kolacji i rozpakowaniu się w pokojach udaliśmy się na półgodzinną adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy.

Rano odprawiliśmy mszę św. i udaliśmy się do Częstochowy tym razem idąc 20 km. Wejściu na szczyt towarzyszyły silne emocje wdzięczności, radości i szczęścia. Choć byliśmy zmęczeni, to w naszych sercach było wiele entuzjazmu i przejęcia. Najpierw ofiarowaliśmy kwiaty pod figurą Maryi Niepokalanej na błoniach jasnogórskich. Potem udaliśmy się pokłonić Czarnej Madonnie. Wieczorem o 21.00 zgromadziliśmy się na Apelu Jasnogórskim, w czasie którego rozważanie prowadził przewodniczący zespołu KEP ds. Służby Zdrowia bp. Romuald Kamiński Ordynariusz Warszawsko-Praski. Po Apelu uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej odprawionej na wałach jasnogórskich. Przed jej rozpoczęciem przeżyliśmy piękny pokaz sztucznych ogni nad bazyliką jasnogórską.  

W niedzielę wzięliśmy udział w spotkaniu Służby Zdrowia na auli Kordeckiego. Wysłuchaliśmy wykładu pani prof. Krajnik na temat opieki duchowej w Służbie Zdrowia. Pani prof. powiedziała m. in., że opieka duchowa polega na współczuciu wobec chorego, a współczucie oznacza cierpieć razem. Potem msza św. na wałach jasnogórskich. 

Nagrania ze spotkania w auli Kordeckiego oraz z mszy św. na wałach jasnogórskich są dostępne na stronie Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

W pielgrzymce pieszej wzięło udział 51 osób, w tym trzech kapłanów: ks. Łukasz Stawarz - duszpasterz Służby Zdrowia i chorych Archidiecezji Katowickiej, ks. dr Michał Orlik - asystent kościelny Katolickich Stowarzyszeń i ks. dr Wojciech Bartoszek Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych. Ks. Wojciech zaprosił wszystkich na pielgrzymkę Apostolstwa Chorych, która będzie miała miejsce 6 lipca 2018 r. na Jasnej Górze - szczegóły na http://apchor.pl/.  

Do organizacji pielgrzymki przyczyniły się szczególnie dwie pielęgniarki pani Halina i Lucyna. Dziękujemy za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem oraz organizacją miejsc noclegowych i animowanie modlitw w czasie pielgrzymki oraz liturgii mszy św. Panu Stanisławowi dziękujemy za czuwanie nad właściwym przebiegiem trasy pielgrzymki. Każdej osobie dziękujemy za udział i obecność na pielgrzymce. 

Na spotkanie indywidualnie przyjechało wielu pielgrzymów z naszej archidiecezji. Cały autokar przyjechał z Jastrzębia. Z Rudy Śląskiej na rowerach przyjechało 36 osób. Dodatkowo nasi pielgrzymi z Rudy Śląskiej wystawili na błoniach jasnogórskich dwie karetki. 

W czasie pielgrzymki część osób z naszej archidiecezji uczestniczyło w rekolekcjach dla Służby Zdrowia na Jasnej Górze i w spotkaniu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Z racji nowej funkcji obecna była w Częstochowie od piątku pani dr. n. med. Elżbieta Kortyczko jako prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

 

27.05.2018-Częstochowa 94 Pielgrzymka Służby Zdrowia

Oddział Mazowiecki - ndz., 05/27/2018 - 23:00

W piątek 25 maja 2018 w Częstochowie w Kaplicy św. Józefa odbyły się doroczne Rekolekcje dla pracowników służby zdrowia, które głosił  paulin O.Dariusz Laskowski. W sobotę 26 maja Apel Jasnogórski,  formalnie rozpoczął Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdrowia. Po nim  odprawiono Drogę Krzyżową na Wałach, a następnie w Kaplicy Cudownego Obrazu medycy modlili się podczas Mszy Świętej  w wigilię Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. 27 maja 2018 r.w Niedzielę Trójcy Świętej wspólna modlitwa poranna w Auli O. A. Kordeckiego, poprzedziła konferencję prowadzoną przez dr hab. n. med. Małgorzatę Krajnik, kierownik Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej w Toruniu. Msza św na wałach Jasnej Góry zakończyła  94 Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdrowia. Eucharystii przewodniczył abp Adam Szal, metropolita przemyski. Fragment homilii: 

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/05/Abp-Adam-Szal.mp3

Koncelebrowali bp warszawsko -praski  Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu ds Duszpasterstwa Służby Zdrowia w KEP oraz Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia ks Arkadiusz Zawistowski .Na szczycie jasnogórskim, wypowiedziano Akt Zawierzenia Polskiej Służby Zdrowia Matce Bożej. 

 

W Pielgrzymce uczestniczyli lekarze  i pielęgniarki z  Izb Lekarskich i Pielęgniarskich,  Katolickich Stowarzyszeń Lekarzy  i Pielęgniarek,  władze różnego szczebla z Ministrem Zdrowia  prof. Łukaszem Szumowskim na czele, który powiedział:

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/05/MZ-prof-Łukasz-Szumowski.mp3

 

23.05.2018 Terapie św Hildegardy z Bingen , Doktora Kościoła

Oddział Mazowiecki - śr., 05/23/2018 - 23:26

Gościem majowego spotkania KSLP OM była  Pani Redaktor Elżbieta Ruman:   Dziennikarka i publicystka,  w TVP oraz Polskim Radio i warszawskim tygodnikiem „Idziemy”. Jest autorką wielu programów publicystycznych (m.in. cotygodniowego magazynu społecznego My Wy Oni), filmów dokumentalnych (m.in. jedynego w historii dziennikarskiego wywiadu z Janem Pawłem II) oraz twórczynią wielu reportaży pokazujących to, co na świecie najpiękniejsze: wyjątkowych, niezwykłych i po prostu dobrych ludzi. Inicjatorka Centrum ś Hildegardy w Józefowie

Zapraszamy na spotkanie z Krajowym Duszpasterzem Służby Zdrowia w środę 25.04.2018 r.

Spotkanie formacyjne Służby Zdrowia na Mariackiej w Katowicach.

Gość specjalny - prezes KSLP dr n. med. Elżbieta Kortyczko.

Temat: I rozdział Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia

Termin: 23.05.2018 r.  (Śr.) 

 

Program spotkania:

18.40 - Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy domu katechetycznego na I piętrze

19.00 - Msza św. w kaplicy domu katechetycznego

20.00 - spotkanie w sali św. Jana Pawła II znajdującej się w podziemiach domu katechetycznego

13.05.2018 Medycy Warszawy dziękują za beatyfikację Hanny Chrzanowskiej

Oddział Mazowiecki - pon., 05/14/2018 - 20:55

Środowiska medyczne pielęgniarek i lekarzy oraz chorzy i niepełnosprawni , pod przewodnictwem Duszpasterza Warszawskiej Służby Zdrowia ks.Władysława Dudy, asystenta kościelnego KSLP OM oraz dyrektora Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej  wspólnie podziękowali 13.maja 2018 podczas Mszy św. o godz 12:00 za wyniesienie na ołtarze pielęgniarki krakowskiej bł. Hanny Chrzanowskiej.

 

kościele Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi (sióstr wizytek) w Warszawie Pielęgniarki wniosły do ołtarza poczet sztandarowy Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich, by uczcić swoją patronkę , beatyfikowaną w imieniu papieża Franciszka 28 kwietnia 2018 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach  przez kard. Angelo Amato.Bł. Hanna Chrzanowska urodziła się 7 października 1902 r. w Warszawie i tu spędziła pierwsze lata życia, a potem uczyła się zawodu w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa. Potem jej życie wiązało się  z Krakowem. Tam też zmarła w 1973 r.

 

W homilii ks. Władysław Duda zauważył, że : Hanna Chrzanowska wywodziła się ze znanych warszawskich rodów Szlenkierów oraz Chrzanowskich, znanych z dobroczynności i działań społecznych. Jednak, jak przyznawała w swoich dziennikach przyszła błogosławiona, oboje rodzice byli ateistami. Ich wielka filantropia wynikała z wychowania w duchu pomocy słabszym i odpowiedzialności za sprawy społeczne. Z takim przekonaniem w dorosłe życie wkroczyła również Hanna, tak początkowo rozumiała swoje pielęgniarskie powołanie. Błogosławiona Hanna wyrastała w atmosferze służby drugiemu człowiekowi, ale bez odniesienia tej służby do Pana Boga. Jak wiele musiała włożyć pracy w zmianę kierunku swojego życia. Przepracowała motyw swojej służby, zaczęła go odnajdywać w Bogu. Jako pielęgniarka dojrzała do tego, żeby sprawować nad chorym i niepełnosprawnymi nie tylko profesjonalną opiekę medyczną, ale także zadbać o ich potrzeby duchowe. My też często poruszamy się w środowiskach ateistycznych, ale niech to nam nie przeszkadza w niesieniu tam miłości i miłosierdzia. 

Zapraszamy na majowe spotkanie Środowiska medycznego

Oddział Mazowiecki - pon., 05/14/2018 - 07:36

Zapraszamy na comiesięczne spotkanie środowe 23.05.2018 ,  które KSLP OM bł. dr Ewy Noiszewskiej organizuje wspólnie z Warszawskim Duszpasterzem Służby Zdrowia  – ks. Władysław Duda – dla Środowiska Medycznego:  O godz. 18 :00 Msza Św.-Kościół św. Zygmunta, w Warszawie na Bielanach przy PLACU KONFEDERACJI 55

 O godz. 19 :00 Spotkanie w Bibliotece w Podziemiach  lub sali Świętej Rodziny (obok zakrystii) i  konferencja:  red. Elżbieta  Ruman  wykład i prezentacja pt:  Terapie duszy i ciała Św. Hildegardy z Bingen, Doktor Kościoła 

plakat zapraszający : Plakat KSLP maj 2018

Środowiska Medyczne Warszawy dziękują za beatyfikację Hanny Chrzanowskiej

Oddział Mazowiecki - śr., 05/09/2018 - 20:35

Msza Św. dziękczynna za dar beatyfikacji Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej – Pielęgniarki, odbędzie się w Niedzielę 13 maja 2018 r w kościele gdzie wielokrotnie spotykają się środowiska medyczne Stolicy:  Kościół Wizytek w Warszawie, pod wezwaniem Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 34

   

8.05.2018 Ostatnie pożegnanie śp.dr inż. Antoniego Zięby

Oddział Mazowiecki - wt., 05/08/2018 - 20:22

We wtorek 8 maja 2018 roku  odbył się pogrzeb drogiego naszym sercom dr inż Antoniego Zięby, przyjaciela i obrońcy życia naszych najmniejszych pacjentów.  Był gościem na spotkaniach warszawskich lekarzy z Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz Środowiska Medycznego Świętej Rodziny. Rozbudzał  w nas pragnienie troski o życie. Przekazywał materiały pro life potrzebne do naszej działalności. Inspirował emanując radością i prostotą.  A przede wszystkim uczył, że każde działanie powinna poprzedzać modlitwa. Mszę św. pogrzebową w Kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Borku Fałęckim odprawił abp. Marek Jędraszewski a koncelebrowali m.in. bp Jan Szkodoń, bp Jan Wątroba, bp Marek Mendyk , wielu kapłanów, w tym kapelan Prezydenta ks. Zbigniew Kras

   Prof.Jerzy Jurkiewicz , nasz Delegat reprezentował OM KSLP. Byli obecni inni katoliccy lekarze, m.in dr Ewa Slizień Kuczapska , prezes PSNNPR oraz dr Wanda Półtawska.

 

Prof.Bogdan Chazan, jako Prezes Oddziału Mazowieckiego, przesłał w imieniu lekarzy OM KSLP, na ręce syna śp. p. Antoniego , Wojciecha Zięby list kondolencyjny:  Serdeczne wyrazy współczucia w imieniu koleżanek i kolegów z Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i własnym  oraz zapewnienia o modlitwie za duszę Ś.P. Antoniego Zięby przesyła  Bogdan Chazan Prezes Oddziału  

Dr Grażyna Rybak, delegat OM KSLP przesłała kondolencja żonie zmarłego pani Alicji Zięba, na adres PSOŻCZŁ: KONDOLENCJE dla p Alicja Zięba

 

Na zakończenie Eucharystii kapelan ks Zbigniew Kras odczytał list przesłany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę:  ... zapisał się na kartach historii jako jeden z liderów ruchu pro life i wokół tej idei potrafił jednoczyć wiele osób. Co więcej, on wierzył, że to, co robi ma sens nie tylko w wymiarze etycznym, ale i w kontekście tego, co buduje naszą cywilizację. … przyszłe pokolenia będą czytać na kartach historii o dokonywanych przerażających czynach pogardy dla życia, ale będą też czytać o takich ludziach jak Antoni Zięba, którzy życia wielkodusznie i odważnie bronili” ..

Abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w liście zaznaczył, że:  inż. Zięba był głosem tych, którzy głosu jeszcze nie mają i sumieniem tych, którzy je tracą, występując przeciwko życiu.

Po Eucharystii inż. Antoni Zięba został pochowany na cmentarzu w Borku Fałęckim.

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, 8 maja 2018 roku

 

               Przypadające w tych dniach Międzynarodowe Dni Pielęgniarek i Położnych stwarzają piękną okazję by serdecznie podziękować za Waszą codzienną gorliwą służbę człowiekowi, za osobiste zaangażowanie i świadectwo wrażliwości na jego potrzeby.

               Dziękując Opatrzności Bożej za dar beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, życzymy, by w życiu każdej z Was spełniły się jej słowa: „ … tylko wtedy, kiedy jesteśmy wolne od siebie, naprawdę służymy Chrystusowi w chorych.”

               Polecając szczególnej opiece nowej Patronki zapewniamy o pamięci w modlitwie.

 

 

 

      /-/ Ks. Arkadiusz Zawistowski                   + Romuald Kamiński

Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia         Biskup Warszawsko-Praski

 

Strony

Subskrybuj Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich subskrybent - Oddziały Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich