Oddział Mazowiecki

Subskrybuj Kanał Oddział Mazowiecki
Strona mazowieckiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
Zaktualizowano: 17 minut 26 sekund temu

17.06.2018 Doroczne spotkanie środowisk medycznych stolicy

ndz., 06/17/2018 - 23:14

Już po raz szósty, na Zaciszu z inicjatywy Środowiska Medycznego Świętej Rodziny oraz Oddziału Mazowieckiego im. bł. dr Ewy Noiszewskiej Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w parafii Świętej Rodziny odbyło się doroczne spotkanie środowisk medycznych Warszawy. W tym roku, pt: OBLICZA MIŁOSIERDZIA – w dniu wspomnienia św. Brata Alberta, 17 czerwca 2018 r. Przy relikwiach świętego,  sprawowana była Msza św. w intencji środowiska medycznego i chorych, którą koncelebrowali ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia i ks. Prałat Andrzej Mazański, proboszcz Parafii  i opiekun Środowiska Medycznego Świętej Rodziny. Następnie w domu parafialnym odbyła się prelekcja i dyskusja nt. Rachunku sumienia błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Spotkanie zamyka tegoroczny cykl spotkań formacyjnych dla medyków: „Być dobrym jak chleb – wymiar miłosierdzia w medycynie”.

 

Ks.Arkadiusz Zawistowski zaprezentował w homilii jednocześnie życie świętego  Brata Alberta i bł Hanny Chrzanowskiej, którzy oboje pochodzili z Krakowa, byli niezwykle obdarowani , utalentowani- Albert malarsko , Hanna pisarsko, oboje chcieli z tych talentów służyć innym ludziom.

  

      

Po Mszy świętej, w Domu Parafialnym odbyło się spotkanie integracyjne , z możliwością poszerzenia wiedzy o błogosławionej Hannie- pielęgniarce i nabycia tekstu Rachunku sumienia Hanny Chrzanowskiej , w opublikowanej przez ŚMŚR  książce II cz. z serii Idąc za przykładem świętych lekarzy .

  

  

  

Konferencję na temat Rachunku Sumienia powiedział ks Arkadiusz Zawistowski, a następnie niektórzy lekarze dzielili się swoim doświadczeniem wpływu Rachunku sumienia spisanego przez Hannę Chrzanowską dla na ich życie.

    

9.06.2018 Apel Polskich Stowarzyszeń Medycznych w obronie życia

wt., 06/12/2018 - 22:21

APEL POLSKICH STOWARZYSZEŃ MEDYCZNYCH W OBRONIE ŻYCIA, WOBEC STANOWISKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GENETYKI  CZŁOWIEKA (PTGC)  i POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW (PTGP)

DOTYCZĄCEGO  ZASAD I WARUNKÓW PODEJMOWANIA INDYWIDUALNYCH DECYZJI PROKREACYJNYCH  W PRZYPADKACH RYZYKA POJAWIENIA SIĘ WAD i ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH U POTOMSTWA.

Treść Stanowiska opublikowanego przez specjalistów położników i ginekologów oraz lekarzy genetyków i diagnostów laboratoryjnych z zarządów towarzystw naukowych PTGC i PTGP, przedstawia pogląd, że powołanie lekarza nie przeszkadza by wydawał on wyroki śmierci na bezbronne chore dzieci i zgodnie z procedurami medycznymi wykonywał je, realizując wolę kobiety matki. Trzeba przeciwko takim opiniom energicznie protestować w imieniu chorych i zabijanych z powodu choroby dzieci, w trosce o fizyczne i psychiczne zdrowie matek. Apelujemy w imieniu pracowników medycznych, których sumienia są łamane oraz w imieniu całego polskiego społeczeństwa, którego przeważająca część nie akceptuje cywilizacji śmierci, aby zachować przy życiu dzieci z ryzykiem wad i zaburzeń rozwojowych i zapewnić im odpowiednią opiekę po urodzeniu.

Częstość  występowania   wad  rozwojowych  u noworodków  wynosi w populacji 2-4%.    Częstość ta jest modyfikowana przez wybiórczą diagnostykę prenatalną i zabijanie przed urodzeniem większości dzieci z wadami wrodzonymi. Najlepsze standardy ginekologii, położnictwa i pediatrii nie są w stanie zagwarantować kobiecie możliwości zajścia w ciążę, prawidłowego jej przebiegu i urodzenia zdrowego dziecka. Rolą lekarza nie jest zapewnienie kobiecie możliwości „posiadania” dziecka, bo nie jest ono przedmiotem własności, ale osobowym odrębnym człowiekiem, od momentu poczęcia. Odmowa udziału lekarza w czynnościach „gwarantujących ciążę” z zakresu  wspomaganej prokreacji uderzających w godność małżonków i narażających poczęte dziecko na podwyższone  ryzyko wad wrodzonych i powikłań u matki, nie obniża jego autorytetu  społecznego, przeciwnie, podkreśla jego rolę służebną wobec rodziców i dziecka.

Działanie lekarzy nie powinno ograniczać się do monitorowania zdrowia matek, przebiegu ciąży i rozwoju dziecka.  Powinno zmierzać przede wszystkim do identyfikacji, eliminowania lub zmniejszenia siły oddziaływania czynników ryzyka wad wrodzonych i powikłań ciąży pochodzących ze stylu życia i środowiska zewnętrznego (profilaktyka pierwotna). Prawidłowy wynik badania prenatalnego nie chroni ciąży i nie zapewni zdrowia dziecku ani matce. Postęp dotyczący wiedzy i technologii medycznej umożliwia wczesne wykrycie  nieprawidłowości w okresie prenatalnym i ich leczenie. Nie może być jednak stosowany do eliminacji wad i chorób wrodzonych poprzez likwidację pacjenta na wczesnym etapie rozwoju. Celem diagnostyki prenatalnej  powinno być  dobro dziecka, jego życie i zdrowie a nie wygoda rodziców, specyficznie pojmowania prywatność matki lub pragnienie zaoszczędzenia przez państwo na opiece nad dziećmi chorymi poprzez ich zabicie, zanim się urodzą. Dzięki tej diagnostyce  można poinformować rodziców i przygotować ich do opieki nad chorym dzieckiem, wcześnie udzielić dziecku terapeutycznej pomocy medycznej przed lub po urodzeniu. Obecnie niezgodnie z Etyką Lekarską w wielu przypadkach diagnoza prenatalna stała się podstawą wyroku i uśmiercenia pacjenta. Wykonywanie terminacji ciąży z powodu kwalifikacji dziecka do grupy niepełnosprawnych godzi w etos lekarza składającego przysięgę Hipokratesa na początku swej drogi zawodowej.

Kodeks Etyki Lekarskiej w Art. 2 zdecydowanie zobowiązuje lekarza do  ochrony życia matki i dziecka, gdyż:  „powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego” Jednocześnie  zakazuje pewnych działań: „lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem”  bo „najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego”

Lekarz, w trosce o pacjenta  powinien udzielić wszystkich informacji o stanie zdrowia matki i dziecka oraz „poinformować pacjenta o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych i spodziewanych korzyściach związanych z wykonywaniem tych zabiegów”  (Art. 13 KEL) ale nie ma obowiązku realizacji każdej woli rodziców dotyczącej życia ich dzieci. Nie ma prawa sugerować aborcji jako rozwiązania trudnej sytuacji prawdopodobieństwa wystąpienia wady, ponieważ  ”Lekarzowi nie wolno dyskryminować osób ze względu na dziedzictwo genetyczne”.  (KEL Art. 51h). Zgodnie z Kodeksem Etyki: „Lekarz nie może wykorzystywać swego wpływu na pacjenta w innym celu niż leczniczy.” (Art. 14) Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że lekarz nie ma obowiązku angażować się w organizację aborcji ani sam jej wykonywać. Trzy wyjątki w Ustawie o ochronie płodu zwalniają jedynie lekarza od odpowiedzialności karnej za wykonanie aborcji w pewnych sytuacjach a nie są wyznacznikiem postępowania medycznego w okolicznościach  medycznie trudnych. Zgodnie z Art. 39 KEL „podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej dziecka. Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem. Aborcja nie zapewni kobiecie „pełni zdrowia fizycznego i psychicznego” o czym powinna być poinformowana. tak jako o ryzyku podjętej diagnostyki prenatalnej „lekarz ma obowiązek poinformować o ryzyku związanym z przeprowadzeniem badań przedurodzeniowych.”  (Art. 38.3 KEL) Takie zakończenie ciąży, wbrew prezentowanemu przekonaniu autorów Stanowiska, może przynieść kobiecie realną „szkodę dla jej obecnego zdrowia i możliwości realizacji dalszych planów prokreacyjnych”

Ani kobieta – matka, ani lekarz, ani ojciec nie mają prawa decydować o życiu lub śmierci dziecka, które jest odrębną istotą ludzką mającą swoje rzeczywiście autonomiczne prawo do życia. Lekarze nie  mają prawa ustalać zasad podejmowania indywidualnych decyzji prokreacyjnych, czy dyktować warunków, w jakich są podejmowane, jak brzmi tytuł Stanowiska. Każde dziecko jako istota ludzka ma prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, także wówczas,  gdy nastąpi  ona w sposób naturalny w okresie prenatalnym prowadząc do dramatu poronienia samoistnego czy ciąży obumarłej.

Kryteria diagnostyczne chorób wrodzonych i wad rozwojowych mogących stać się podstawą do wykonania aborcji nie są ścisłe i zazwyczaj opierają się  na  obserwacji dzieci  z podobnymi zmianami i doświadczeniu lekarza w tym zakresie. Tworzenie katalogu wad nie jest realne,  ponieważ ekspresja zmian genetycznych jest indywidualnie zmienna w zależności od wielu czynników genetycznych i ich relacji ze środowiskiem. Doświadczeniem pediatrów jest, że dzieci uznane za ciężko obciążone genetycznie, dzięki profesjonalnej opiece lekarzy, rodziców i rehabilitantów rozwijają sie lepiej niż sugerują to medyczne opisy wady i przeżywają znacznie dłużej – często nie spełniając kryterium wady ciężkiej czy letalnej (śmiertelnej) .

Obrazy dzieci zabitych w wyniku aborcji, określane w Stanowisku jako makabryczne są prawdziwe. Tak aborcja rzeczywiście wygląda. W sprawozdaniach szpitali do NFZ na temat metody legalnej aborcji najczęściej wymieniane jest wyłyżeczkowanie macicy, któremu towarzyszy rozkawałkowanie ciała dziecka. Prezentacja tych obrazów w miejscach publicznych stanowi jedną z form rzetelnej informacji społecznej o przebiegu takiego zakończenia ciąży. Autorzy Stanowiska podkreślają, że makabryczne obrazy aborcji wpływają negatywnie na psychikę osób młodych, przemilczając wpływ wykonanej w ramach kontraktu z NFZ aborcji na życie poczętego dziecka, na psychikę matki i relacje w rodzinie.

Coraz dokładniejsze, dzięki postępom wiedzy medycznej, metody diagnostyki  nieprawidłowości  rozwojowych, nadal nie są pozbawione błędów. Wydawanie na ich podstawie wyników fałszywie dodatnich prowadzi  do uśmiercania dzieci wolnych od zmian genetycznych a mylnie uznanych za ciężko uszkodzone. Według obowiązującego prawa wystarczy prawdopodobieństwo choroby lub wady rozwojowej dziecka by je zabić przed urodzeniem. Diagnostyka prenatalna wykonywana jest w ramach programu Ministerstwa Zdrowia określanego jako profilaktyka wad rozwojowych. Dziwna to profilaktyka chorób, która polega na  zabijaniu  podejrzewanych o chorobę lub chorych dzieci. Określana jako terminacja ciąży, jest wykonywana przez pracowników służby zdrowia. Godzi to w istotę powołania i  zawodu lekarza, pielęgniarki czy diagnosty laboratoryjnego, których  zadaniem jest  służyć i pomagać  człowiekowi żyć  a nie zabijać go, nawet wówczas, kiedy jest to zgodne z przepisami prawa.

Zgadzamy się w pełni z autorami Stanowiska co do potrzeby zwiększenia zakresu pomocy finansowej, organizacyjnej i medycznej dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dziecko. Dlatego zasadne jest posługiwanie się w debacie publicznej konkretnym przykładem często występującej choroby uwarunkowanej genetycznie. Daje to zrozumienie społeczne możliwości funkcjonowania i roli wsparcia na poprawę życia niepełnosprawnego pacjenta.

Jako lekarze uważamy, że obecność chorego dziecka w rodzinie nie jest „szkodą dla zdrowego rodzeństwa”. Przeciwnie, spaja rodzinę, uczy inne dzieci asertywności, szacunku dla odmienności i  dla choroby. Po to organizuje się w szkołach klasy integracyjne. Nie chodzi tylko o dobro niepełnosprawnych dzieci,  ale także ich zdrowych  rówieśników.

Apel podpisali przedstawiciele lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów z  Polskich Stowarzyszeń Medycznych:

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE LEKARZY POLSKICH

 • Dr n. med. Elżbieta Kortyczko, Prezes Zarządu Głównego KSLP specjalista pediatrii i neonatologii, Katowice
 • Prof. dr hab. n. med  Alina T. Midro Wiceprezes Zarządu Głównego KSLP, Prezes oddziału Podlaskiego specjalista genetyki klinicznej, Białystok                                                    
 • Prof. dr hab. n. med Bogdan Chazan, Wiceprezes Zarządu Głównego KSLP ,Prezes oddziału Mazowieckiego specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa
 • lek. med. Grażyna Rybak, Delegat Oddziału Mazowieckiego KSLP,   specjalista pediatrii, Warszawa

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH

 • mgr Beata Baliszewska Prezes Zarządu Głównego KSPIPP , Warszawa
 • Krystyna Starosta Prezes Oddziału Warszawskiego KSPIPP ,Warszawa

 STOWARZYSZENIE FARMACEUTÓW KATOLICKICH  POLSKI

 • Dr Małgorzata Prusak Prezes Zarządu Głównego SFKP
 • mgr Danuta Brańska Koło Warszawskie SFKP

 POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY

 • Lek. med. Ewa Ślizień Kuczapska, Prezes  PSNNMPR,  specjalista ginekologii i położnictwa

 KOŁO LEKARZY KATOLIKÓW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

 • Lek. med.  Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć Przewodnicząca Koła, Specjalista ginekologii i położnictwa, i medycyny rodzinnej

 Do wiadomości :

 1.  Prezesa Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
 2. Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marek Kuchciński
 3. Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Karczewski
 4. Sejmowa Komisja Zdrowia
 5. Senacka komisja Zdrowia
 6. Minister Zdrowia prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
 7. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
 8. Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar
 9. Redakcja Gazety Lekarskiej
 10. Redakcja Puls Medycyny
 11. Inne media

 

Prawo naturalne a odpowiedzialne rodzicielstwo, dr E.Wójcik

ndz., 06/10/2018 - 22:52

25. lipca 2018 będzie 50-ta rocznica wydania przez papieża Pawła VI encykliki „Humanae vitae”, której treść dotyczy problemu odpowiedzialnego rodzicielstwa i opiera się na prawie naturalnym. Dr Elzbieta Wójcik napisała refleksje na temat prawa naturalnego,. Stwórca wpisał je w naturę człowieka, jako wyraz  woli Boga  i można  odczytać je bez większych trudności przez rozum.

Prawo naturalne a odpowiedzialne rodzicielstwo.dr E.Wójcik (1)

DR ELŻBIETA WÓJCIK

jest założycielką Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. J. Rötzera INER Polska i od 1993 roku Przewodniczącą Rady Założycieli Instytutu, a także członkiem Rady Naukowej INER Polska.

W latach 70-tych dr Elżbieta wyjeżdża do Austrii, gdzie nawiązuje kontakt a następnie współpracuje w latach 1972 – 1992 z dr Josefem Rötzerem (1920-2010) Poczatkowo wzięła udział w kilkudniowym kursie metody objawowo – termicznej opracowanej przez Rötzera. Od tej pory rozpoczyna się stały kontakt Elżbiety z Profesorem. Uczestniczy ona w spotkaniach i kongresach. Zachwyt metodą, był tak duży, że Elżbieta po czterech latach pobytu w Wiedniu, rezygnuje z pracy w Klinice, by w całości poświęcić się krzewieniu metody Rötzera na gruncie lekarskim i duszpasterskim. Rozpoczynają się podróże między Polską i Austrią. W Wiedniu przez osiem lat prowadzi spotkania parafialne dla kobiet a co jakiś czas jedzie do Polski by przeprowadzić kursy metody Rötzera lub wygłosić wykład na tematy NPR.

W roku 1981 i 1982r. staraniem Elżbiety na zaproszenie Krajowego Duszpasterstwa Rodzin do Polski przyjechał prof. Rötzer i przeprowadził kursy swojej metody. Dzięki temu w Polsce pojawili się pierwsi nauczyciele metody Rötzera. Rok później powstało Stowarzyszenie o nazwie Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody prof. J. Rötzera.

Arcybiskup Warszawski Ks. Kardynał Kazimierz Nycz przyznał Dr Elżbiecie Wójcik i osobiście wręczył medal: „Zasłużony dla Archidiecezji Warszawskiej”. podczas Mszy św. z okazji 20-lecia Instytutu INER, 19 października 2013 roku. Podczas konferencji jubileuszowej INER pt. „Małżeństwo i rodzina jutra”, także 19.X.2013 w Warszawie , dr Elżbieta Wójcik otrzymała specjalną nagrodę „Sapere auso” („Temu, który odważył się być mądrym”) jako przewodnicząca Rady Założycieli INER.

Dr Elżbieta Wójcik jest autorką wielu książek, m.in. :

 1. Metody aktywizujące w pedagogice grup, ( Kraków, 2018, Rubikon )

 2. Naturalna regulacja poczęć: metoda objawowo-termiczna. Metoda objawowo –termiczna wg prof. J. Roetzera (2011, INER, 2013,Rubikon ,Elżbieta Wójcik)

 3. Naturalne planowania rodziny ( Rubikon)

10.06.2018 Msza św.w intencji ks Józefa Jachimczaka

czw., 06/07/2018 - 21:34
W niedzielę 10 czerwca  2018 podczas Mszy św. o godz. 13.00  w Kościele św.Krzyża na Krakowskim Przedmieściu , będziemy dziękowali Panu Bogu za 60 lat kapłaństwa ks. Józefa Jachimczaka, byłego proboszcza parafii, od wielu lat członka Kościelnej Redakcji Mszy św. Radiowej, byłego duszpasterza Służby Zdrowia, (w latach 1994-2010) a do dziś Kapelana Policji. Zapraszamy do licznego udziału.

Prof.Bogdan Chazan o Światowym Kongresie Lekarzy Katolickich w Zagrzebiu 2018

wt., 06/05/2018 - 21:39

W dniach od 30 maja do 2 czerwca 2018 r.odbył się w Zagrzebiu Kongresie FIAMC (Fédération Internationale des Associations de Médecins Catholiques – Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich). Hasło tegorocznego kongresu to „Świętość życia i zawód lekarza od  Humanae Vitae do Laudato Si”. Określono trzy cele tego zgromadzenia: Pierwszy to promocja świętości życia od zapłodnienia do naturalnej śmierci w otoczeniu etycznego relatywizmu, sekularyzmu i transhumanizmu. Jako drugi cel wybrano integrację wiary z praktyką lekarskiego powołania, jak to zostało określone przez Magisterium Kościoła w papieskich  encyklikach ogłoszonych w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Postanowiono również dokonać przeglądu misji FIAMC jako międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego świeckich profesjonalistów medycznych działających zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

Kongres poprzedzony był audiencją kierownictwa Federacji u Ojca Świętego. Papież zaapelował o jasne, jednoznaczne  świadectwo katolickich lekarzy, o ich uczestniczenie w dyskusjach bioetycznych, zabieganie o wolność sumienia. Franciszek powiedział, że lekarze nie mogą być jedynie wykonawcami woli chorych i pracodawców…'”

Światowy Kongres Lekarzy Katolickich 2018 B.Chazan

30.05-2.06-2018 Zagrzeb-Chorwacja 25 Kongres FIAMC

czw., 05/31/2018 - 16:40

Międzynarodowa Konferencja pt: Świętość życia w zawodach medycznych od Humanae Vitae do Laudato Si, organizowana na przełomie maja i czerwca przez Federację Katolickich Stowarzyszeń Medycznych w Zagrzebiu poświęcona jest świętości życiu.Oddział Mazowiecki KSLP reprezentuje Prezes prof. Bogdan Chazan, natomiast Sekcję Studentów i Młodych Lekarzy OM KSLP lek.Rafał Kołaczyński. W gronie ginekologów orędowników chroniących życie, jest także prof. Robert Walley, założyciel i dyrektor Mater Care International, który kilkukrotnie odwiedził Polskę. (tu można posłuchać wywiadu z prof.Walleyem:  http://prawy.pl/40180-dr-robert-walley-polacy-znani-sa-z-tego-ze-plyna-pod-prad/

Celem kongresu jest promowanie świętości życia w świecie etycznego relatywizmu, sekularyzmu i transhumanizmu od zapłodnienia do naturalnej śmierci. Aby zintegrować katolicką wiarę z praktyką powołania lekarskiego wyrażoną przez Magisterium Kościoła w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat w Encyklikach  papieskich FIAMC jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Świeckich Specjalistów Medycznych zaproponowało tematy rozważań  o świętości i godności życia zaczerpnięte z  Ecykliki papieskiej – Humanae vitae, Evangelium Vitae, Donum Vitae, Laudato si, i posynodalnej adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio.  Tematy na kongresie obejmowały zagadnienia:

 1. Nauka w służbie ludzkości
 2. Bioetyka i postęp naukowy w praktyce klinicznej – Edycja genomu, terapia linii germinalnych, sztuczne gamety z komórek macierzystych, doskonałe dziecko
 3. Ochrona rodziny, niepłodność, naprotechnologia, pomoc prokreacyjna, przeszczep jajnika i macicy, ciąża zastępcza
 4. Dialog międzywyznaniowy – zmiany w zasadach Światowego Stowarzyszenia Medycznego
 5. Transplantacja narządów i handel nimi – Przepisy prawne praktyki medycznej
 6. Etyczne aspekty medycyny stomatologicznej, medycyny laboratoryjnej i farmakologii
 7. Solidarność międzypokoleniowa, koniec życia, opieka paliatywna i głębokie uspokojenie, eutanazja prenatalna i poporodowa
 8. Kultura życia, kultura śmierci – kultura odpady
 9. Edukacja medyczna w zakresie bioetyki

27.05.2018-Częstochowa 94 Pielgrzymka Służby Zdrowia

ndz., 05/27/2018 - 23:00

W piątek 25 maja 2018 w Częstochowie w Kaplicy św. Józefa odbyły się doroczne Rekolekcje dla pracowników służby zdrowia, które głosił  paulin O.Dariusz Laskowski. W sobotę 26 maja Apel Jasnogórski,  formalnie rozpoczął Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdrowia. Po nim  odprawiono Drogę Krzyżową na Wałach, a następnie w Kaplicy Cudownego Obrazu medycy modlili się podczas Mszy Świętej  w wigilię Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. 27 maja 2018 r.w Niedzielę Trójcy Świętej wspólna modlitwa poranna w Auli O. A. Kordeckiego, poprzedziła konferencję prowadzoną przez dr hab. n. med. Małgorzatę Krajnik, kierownik Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej w Toruniu. Msza św na wałach Jasnej Góry zakończyła  94 Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdrowia. Eucharystii przewodniczył abp Adam Szal, metropolita przemyski. Fragment homilii: 

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/05/Abp-Adam-Szal.mp3

Koncelebrowali bp warszawsko -praski  Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu ds Duszpasterstwa Służby Zdrowia w KEP oraz Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia ks Arkadiusz Zawistowski .Na szczycie jasnogórskim, wypowiedziano Akt Zawierzenia Polskiej Służby Zdrowia Matce Bożej. 

 

W Pielgrzymce uczestniczyli lekarze  i pielęgniarki z  Izb Lekarskich i Pielęgniarskich,  Katolickich Stowarzyszeń Lekarzy  i Pielęgniarek,  władze różnego szczebla z Ministrem Zdrowia  prof. Łukaszem Szumowskim na czele, który powiedział:

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/05/MZ-prof-Łukasz-Szumowski.mp3

 

23.05.2018 Terapie św Hildegardy z Bingen , Doktora Kościoła

śr., 05/23/2018 - 23:26

Gościem majowego spotkania KSLP OM była  Pani Redaktor Elżbieta Ruman:   Dziennikarka i publicystka,  w TVP oraz Polskim Radio i warszawskim tygodnikiem „Idziemy”. Jest autorką wielu programów publicystycznych (m.in. cotygodniowego magazynu społecznego My Wy Oni), filmów dokumentalnych (m.in. jedynego w historii dziennikarskiego wywiadu z Janem Pawłem II) oraz twórczynią wielu reportaży pokazujących to, co na świecie najpiękniejsze: wyjątkowych, niezwykłych i po prostu dobrych ludzi. Inicjatorka Centrum ś Hildegardy w Józefowie

13.05.2018 Medycy Warszawy dziękują za beatyfikację Hanny Chrzanowskiej

pon., 05/14/2018 - 20:55

Środowiska medyczne pielęgniarek i lekarzy oraz chorzy i niepełnosprawni , pod przewodnictwem Duszpasterza Warszawskiej Służby Zdrowia ks.Władysława Dudy, asystenta kościelnego KSLP OM oraz dyrektora Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej  wspólnie podziękowali 13.maja 2018 podczas Mszy św. o godz 12:00 za wyniesienie na ołtarze pielęgniarki krakowskiej bł. Hanny Chrzanowskiej.

 

kościele Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi (sióstr wizytek) w Warszawie Pielęgniarki wniosły do ołtarza poczet sztandarowy Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich, by uczcić swoją patronkę , beatyfikowaną w imieniu papieża Franciszka 28 kwietnia 2018 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach  przez kard. Angelo Amato.Bł. Hanna Chrzanowska urodziła się 7 października 1902 r. w Warszawie i tu spędziła pierwsze lata życia, a potem uczyła się zawodu w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa. Potem jej życie wiązało się  z Krakowem. Tam też zmarła w 1973 r.

 

W homilii ks. Władysław Duda zauważył, że : Hanna Chrzanowska wywodziła się ze znanych warszawskich rodów Szlenkierów oraz Chrzanowskich, znanych z dobroczynności i działań społecznych. Jednak, jak przyznawała w swoich dziennikach przyszła błogosławiona, oboje rodzice byli ateistami. Ich wielka filantropia wynikała z wychowania w duchu pomocy słabszym i odpowiedzialności za sprawy społeczne. Z takim przekonaniem w dorosłe życie wkroczyła również Hanna, tak początkowo rozumiała swoje pielęgniarskie powołanie. Błogosławiona Hanna wyrastała w atmosferze służby drugiemu człowiekowi, ale bez odniesienia tej służby do Pana Boga. Jak wiele musiała włożyć pracy w zmianę kierunku swojego życia. Przepracowała motyw swojej służby, zaczęła go odnajdywać w Bogu. Jako pielęgniarka dojrzała do tego, żeby sprawować nad chorym i niepełnosprawnymi nie tylko profesjonalną opiekę medyczną, ale także zadbać o ich potrzeby duchowe. My też często poruszamy się w środowiskach ateistycznych, ale niech to nam nie przeszkadza w niesieniu tam miłości i miłosierdzia. 

Zapraszamy na majowe spotkanie Środowiska medycznego

pon., 05/14/2018 - 07:36

Zapraszamy na comiesięczne spotkanie środowe 23.05.2018 ,  które KSLP OM bł. dr Ewy Noiszewskiej organizuje wspólnie z Warszawskim Duszpasterzem Służby Zdrowia  – ks. Władysław Duda – dla Środowiska Medycznego:  O godz. 18 :00 Msza Św.-Kościół św. Zygmunta, w Warszawie na Bielanach przy PLACU KONFEDERACJI 55

 O godz. 19 :00 Spotkanie w Bibliotece w Podziemiach  lub sali Świętej Rodziny (obok zakrystii) i  konferencja:  red. Elżbieta  Ruman  wykład i prezentacja pt:  Terapie duszy i ciała Św. Hildegardy z Bingen, Doktor Kościoła 

plakat zapraszający : Plakat KSLP maj 2018

Środowiska Medyczne Warszawy dziękują za beatyfikację Hanny Chrzanowskiej

śr., 05/09/2018 - 20:35

Msza Św. dziękczynna za dar beatyfikacji Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej – Pielęgniarki, odbędzie się w Niedzielę 13 maja 2018 r w kościele gdzie wielokrotnie spotykają się środowiska medyczne Stolicy:  Kościół Wizytek w Warszawie, pod wezwaniem Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 34

   

8.05.2018 Ostatnie pożegnanie śp.dr inż. Antoniego Zięby

wt., 05/08/2018 - 20:22

We wtorek 8 maja 2018 roku  odbył się pogrzeb drogiego naszym sercom dr inż Antoniego Zięby, przyjaciela i obrońcy życia naszych najmniejszych pacjentów.  Był gościem na spotkaniach warszawskich lekarzy z Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz Środowiska Medycznego Świętej Rodziny. Rozbudzał  w nas pragnienie troski o życie. Przekazywał materiały pro life potrzebne do naszej działalności. Inspirował emanując radością i prostotą.  A przede wszystkim uczył, że każde działanie powinna poprzedzać modlitwa. Mszę św. pogrzebową w Kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Borku Fałęckim odprawił abp. Marek Jędraszewski a koncelebrowali m.in. bp Jan Szkodoń, bp Jan Wątroba, bp Marek Mendyk , wielu kapłanów, w tym kapelan Prezydenta ks. Zbigniew Kras

   Prof.Jerzy Jurkiewicz , nasz Delegat reprezentował OM KSLP. Byli obecni inni katoliccy lekarze, m.in dr Ewa Slizień Kuczapska , prezes PSNNPR oraz dr Wanda Półtawska.

 

Prof.Bogdan Chazan, jako Prezes Oddziału Mazowieckiego, przesłał w imieniu lekarzy OM KSLP, na ręce syna śp. p. Antoniego , Wojciecha Zięby list kondolencyjny:  Serdeczne wyrazy współczucia w imieniu koleżanek i kolegów z Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i własnym  oraz zapewnienia o modlitwie za duszę Ś.P. Antoniego Zięby przesyła  Bogdan Chazan Prezes Oddziału  

Dr Grażyna Rybak, delegat OM KSLP przesłała kondolencja żonie zmarłego pani Alicji Zięba, na adres PSOŻCZŁ: KONDOLENCJE dla p Alicja Zięba

 

Na zakończenie Eucharystii kapelan ks Zbigniew Kras odczytał list przesłany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę:  ... zapisał się na kartach historii jako jeden z liderów ruchu pro life i wokół tej idei potrafił jednoczyć wiele osób. Co więcej, on wierzył, że to, co robi ma sens nie tylko w wymiarze etycznym, ale i w kontekście tego, co buduje naszą cywilizację. … przyszłe pokolenia będą czytać na kartach historii o dokonywanych przerażających czynach pogardy dla życia, ale będą też czytać o takich ludziach jak Antoni Zięba, którzy życia wielkodusznie i odważnie bronili” ..

Abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w liście zaznaczył, że:  inż. Zięba był głosem tych, którzy głosu jeszcze nie mają i sumieniem tych, którzy je tracą, występując przeciwko życiu.

Po Eucharystii inż. Antoni Zięba został pochowany na cmentarzu w Borku Fałęckim.

3.05.2018 dr inż Antoni Zięba odszedł do Domu Ojca

ndz., 05/06/2018 - 21:56

Bardzo zasmuceni jesteśmy odejściem drogiego naszym sercom Pana Antoniego, Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Był gościem na spotkaniach warszawskich lekarzy z Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz Środowiska Medycznego Świętej Rodziny. Rozbudzał  w nas pragnienie troski o życie. Przekazywał materiały pro life potrzebne do naszej działalności. Inspirował emanując radością i prostotą. A przede wszystkim uczył, że każde działanie powinna poprzedzać modlitwa. Zachęcał do odmawiania różańca w intencji nienarodzonych. Modliliśmy się w intencji Pana Antoniego od  chwili otrzymania informacji o  Jego poważnej chorobie. Pociesza nas fakt ze został wezwany do Domu Ojca w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Niepokalanej i Matki naszej, Miłośniczki Życia i Patronki Obrońców Życia. Jesteśmy pewni, że Pan Antoni jest  w Niebie i stamtąd pomoże by w Polsce prawo dobrze chroniło nienarodzonych. Pewnie swoje cierpienia ofiarował także w tej intencji. Msza św. pogrzebowa odbędzie się 8 maja we wtorek o godz. 16:00 w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Borku Fałęckim w Krakowie, pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego JE ks. abp Marka Jędraszewskiego.

XI Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” 17.05.2018

czw., 05/03/2018 - 06:06

zapisyhttps://szkolenia.mp.pl/zapisy.html?congress_id=13644

Uczestnicy otrzymują 6 punktów edukacyjnych.   czwartek, 17 maja 10.00-16.00

Program: 9.00–10.00 Rejestracja uczestników 10.00-10.10
Otwarcie Sympozjum
Część I Problemy osób niepełnosprawnych intelektualnie – własne obserwacje
Anna Dymna Wrodzone przyczyny niepełnosprawności intelektualnej – diagnostyka i obraz kliniczny
prof. Robert Śmigiel (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) Problemy medyczne osób z trisomią 21 według raportu „Problemy rodzin dzieci z zespołem Downa w Polsce – stan na przełomie 2017 i 2018 roku”
dr Monika Zazula, ks. prof. Andrzej Muszala Problemy rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontaktach z lekarzami – doświadczenia własne
Barbara Szumowska, Maria Libura Część II Jak przekazywać rodzicom informację o wadzie genetycznej dziecka wiążącej się z niepełnosprawnością intelektualną
prof. Robert Śmigiel (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) Jak się komunikować z dorosłą osobą niepełnosprawną intelektualnie
prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys (Uniwersytet Warszawski) Specyficzne problemy medyczne dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie
prof. Jolanta Wierzba (Gdański Uniwersytet Medyczny) Czy można uchronić osobę obciążoną genetycznie przed rozwojem niepełnosprawności intelektualnej
prof. Jacek Pietrzyk (Uniwersytet Jagielloński) Rola rehabilitacji w rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie – co lekarze powinni o tym wiedzieć
prof. Stanisław Kowalik (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu) Jak uzyskać świadomą zgodę dorosłego pacjenta niepełnosprawnego intelektualnie na diagnostyczny lub leczniczy zabieg inwazyjny oraz inne aspekty prawne
dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska (Warszawa) Panel dyskusyjny

 

28.04.2018 Beatyfikacja polskiej pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej

sob., 04/28/2018 - 23:33

Pierwszą opinię o świętości Hanny Chrzanowskiej (1902-1973) wygłosił podczas jej pogrzebu  w 1973 kard. Karol Wojtyła: „Byłaś dla mnie ogromną pomocą i oparciem. Dziękujemy Bogu za to, że byłaś wśród nas taka, jaka byłaś – z tą Twoją wielką prostotą, z tym wewnętrznym spokojem, a zarazem z tym wewnętrznym żarem; że byłaś wśród nas jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Górze”  

Indywidualny udział lekarzy w uroczystości wyniesienia na ołtarze Hanny Chrzanowskiej w sobotę 28.04.2018 ,był okazją do refleksji o sposobie pracy z pacjentem, która prowadzi do świętości. Beatyfikacja krakowskiej pielęgniarki po 45 latach od śmierci i po 20 latach od wszczęcia procesu beatyfikacyjnego, zgromadziła ponad 2 tysiące osób. Przede wszystkim ze środowiska pielęgniarskiego, przedstawicieli władz kościelnych i państwowych, a także wielu chorych i niepełnosprawnych. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowskich Łagiewnikach Mszy świętej beatyfikacyjnej przewodniczył  watykański wysłannik Kardynał Angelo Amato,  który odczytał papieski list ogłaszający Hannę Chrzanowską błogosławioną.

Cudem niezbędnym do beatyfikacji, dobrze udokumentowanym i dokonanym za wstawiennictwem Hanny Chrzanowskiej  uznano uzdrowienie 66-letniej mieszkanki Krakowa – Zofii Szlendak-Cholewińskiej,która była pielęgniarką i wychowanką Chrzanowskiej. Poznały się w 1950 r. To ona przedstawiła Hannę Chrzanowską w 1957 r. ks. Karolowi Wojtyle. Odtąd krakowska pielęgniarka mogła liczyć na jego pomoc w rozwijaniu domowej opieki nad chorymi.W 2001 roku pani Zofia doznała pęknięcia tętniaka mózgu, wylewu krwi do OUN a w konsekwencji niedowładu kończyn i zawału. Lekarze uznali jej stan za bardzo ciężki i prognozowali nikłe szanse na uratowanie życia , a w razie przeżycia groziło pacjentce trwałe kalectwo. Koleżanki Szlendak-Cholewińskiej ze Stowarzyszenia Katolickich Pielęgniarek zorganizowały ufną modlitwę, nowenną za wstawiennictwem Hanny Chrzanowskiej w krakowskim kościele św. Mikołaja oraz w kościele św. Marka.  Pewnego dnia chorej przyśniła się Hanna Chrzanowska, mówiąc że wszystko będzie dobrze. Ostatecznie kobieta wyzdrowiała i powróciła do całkowitej sprawności fizycznej i umysłowej oraz pogłębiła sie jej relacja z Bogiem. Zmarła w 2011 roku, po 10 latach od wylewu z powodu choroby nowotworowej.

  

Mgr. Beata Baliszewska, z Warszawy, Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich  odczytała Słowo Boże podczas Mszy św. wspólnie z  mgr. Nelą Łabińską, z Krakowa, wiceprzewodniczącą KSPiPP , która wiele razy wcześniej promowała postać Hanny Chrzanowska , przypominała słowa Hanny Chrzanowskiej: „dla pielęgniarki najważniejsza powinna być nie tylko praca, ale przede wszystkim rodzina”‚  Mobilizowały środowisko pielęgniarek aby było integralne i wspólnie działało tak aby stawiać chorego na pierwszym miejscu.

 

Mgr. pielęgniarstwa Tadeusz Wadas: Przewodniczący MOIPiP – Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

 

Abp Marek Jędraszewski, dziękując papieżowi Franciszkowi za wyniesie pierwszej świeckiej pielęgniarki do chwały ołtarzy przypomniał, że beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej jest Bożym darem dla Polski, świętującej 100-lecie niepodległości, oraz 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.  Kard. Angelo Amato, legat papieski, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, przewodniczył  uroczystościom kanonizacyjnym i skierował do zebranych słowa homili:

Homilia Kard.Angelo Amato podczas Mszy św. 28.04.2018

 

 

Wywiad z prof. B. Chazanem i dr G. Rybak w sprawie listu do Ministra Zdrowia

sob., 04/28/2018 - 21:35
Redaktor Anna Ambroziak z Naszego Dziennika poprosiła o wywiad Prezesa prof.Bogdana Chazana oraz i Delegata Oddziału Mazowieckiego,  dr Grazynę Rybak, współautorów listu napisanego 18.04.2018 r. przez lekarzy KSLP OM do Ministra Zdrowia , prof.Łukasza  Szumowskiego, z prośbą o przyspieszenie prac Sejmu nad Projektem „Zatrzymaj Aborcje”

Wywiad opublikowano na łamach: Nasz Dziennik, Czwartek, 26 kwietnia 2018:

https://naszdziennik.pl/polska-kraj/196769,kontrakty-na-usmiercanie.html .

25.04.2018 Filozoficzno – etyczne wyzwania współczesnej medycyny.

czw., 04/26/2018 - 20:42

Gościem spotkania kwietniowego OM KSLP i Duszpasterza Słuzby Zdrowia ks. Władysława Dudy  był Dr filozofii Kazimierz Szałata  – kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW, Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej. Studiował także w Paryżu, Genewie i Fryburgu. Wygłaszał wykłady w Paryżu, Lourdes, Chartres, w Genewie, Fryburgu i wielu innych miejscach. Jest twórcą pierwszego w Europie Kodeksu Etyki Diagnostów Laboratoryjnych. Zainicjował  Misyjne Apostolstwo Niepełnosprawnych Dzieci. Zorganizował wiele festiwali misyjnych i spotkań niepełnosprawnych dzieci, pod hasłem: „Wszystkie Anioły Małej Ani”.) Przyjechał prosto z Afryki równikowej z Abidjanu. Na wstępie dr Kazimierz wyjaśnił:

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/04/25.04.dr-K.Szalata-wstep-o-podrozy.mp3

     

Wykład pt: Filozoficzno – etyczne wyzwania współczesnej medycyny. Refleksja dr Kazimierza Szałaty nad stanem naszej świadomości moralnej :

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/04/dr-Szalsta-refleksje-o-naszej-swiadomosci-moralnej.mp3

Kilka słów o tym jak wygląda celebracja Mszy św. w Afryce:

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/04/dr-Szalata-o-Mszy-sw.mp3
  

 

  

O trudnościach w leczeniu i diagnostyce trądu:

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/04/25.04.dr_.Szalata-o-leczeniu-tradu.mp3

O personelu medycznym ośrodków leczenia trądu:

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/04/25.04.dr-Szalata-o-personelu-medycznym.mp3

  

O budowie studni jako centrum życia :

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/04/25.04-dr-Sząlata-o-studniach.mp3

    

o etosie lekarza i przysiędze Hipokratesa:

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/04/dr-szalata-o-etosie-lekarza.mp3

  

  

o szukaniu prawdy i refleksji moralnej

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/04/dr-szaata-o-szukaniu-prawdy-i-refleksji-moralnej.mp3

o prawie moralnym i niegodziwym:

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/04/dr-szałata-o-prawie-i-podejmowanu-decyzji.mp3

  

 

  

Pod koniec spotkania zabrał głos Prof. Jerzy Jurkiewicz o niekompetencji lekarzy w sprawie Alfiego :

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/04/prof.J.Jurkiewicz-o-niekompete-lekarzy-Alfi.mp3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultant wojewódzki ginekologii przeciwny zabijaniu dzieci nienarodzonych i metodzie in vitro.

pon., 04/23/2018 - 21:15
Prezes OM KSLP Profesor Bogdan Chazan, lekarz ginekolog oraz wykładowca akademicki, znany działacz ruchu pro-life, został w marcu 2018 r nowym konsultantem województwa świętokrzyskiego ds. ginekologii i położnictwa. Kandydaturę nowego konsultanta wcześniej zatwierdził krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz minister zdrowia.  Bogdan Chazan funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. ginekologii i położnictwa będzie pełnił przez 5 lat. Konsultant wojewódzki, to bardzo istotny element nadzoru specjalistycznego. Celem jego działań jest poprawa jakości leczenia oraz osiąganie ujednoliconych standardów w opiece medycznej. Profesor Bogdan Chazan na stanowisku konsultanta wojewódzkiego ds. ginekologii i położnictwa zastąpił profesora Wojciecha Rokitę, który zrezygnował z tej funkcji w grudniu w 2017 roku z powodów osobistych.

Kandydatura prof. Chazana spotkała się ze ostrym sprzeciwem Platformy Obywatelskiej. „To skandaliczna decyzja i kpina z kobiet, którym konsultant powinien pomagać. Wpisuje się to w politykę rządu PiS” grzmiała w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Agata Wojda, radna PO z Kielc. Na szczęście wypowiedzi takie nie mają żadnego wpływu na nominację profesora Chazana. O niej zdecydował dorobek zawodowy, naukowy oraz doświadczenie profesora.

 Profesor Bogdan Chazan ma 74 lata. Jest znany ze swoich stanowczych poglądów sprzeciwiających się zabijaniu dzieci nienarodzonych i metodzie in vitro. Chazan przez wiele lat był dyrektorem Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie, z którego został zwolniony w 2014 roku, za odmowę skierowania kobiety w stanie błogosławionym na aborcję. Od kilku lat jest m.in. pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. ( za Prawy.pl)

 

18.04.2018 List lekarzy do Ministra Zdrowia w trosce o życie pacjentów

pon., 04/23/2018 - 17:27

Lekarze Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich napisali list do Ministra Zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego z prośbą o interwencję zmierzającą do przyśpieszenia w Sejmie prac nad Inicjatywą Ustawodawczą „Zatrzymaj Aborcję” List powstał 18.kwietnia, w dniu zapowiadanej przez Ministra ogólnonarodowej debaty na temat ochrony zdrowia w Polsce, która ma odpowiedzieć na pytania; „czego oczekują Polacy, czego oczekują pracownicy, właściciele, dyrektorzy jednostek ochrony zdrowia” oraz „w jaki sposób środki przeznaczane na ochronę zdrowia wykorzystać racjonalnie i jak je ulokować, żeby „najwięcej pacjentów na tym skorzystało”  List powstał w dniu wspomnienia św. Ryszarda Pampurii,(1897-1930) włoskiego lekarza chirurga z Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego (bonifratrzy), który poświęcił swoje życie bezinteresownie życiu ciężko chorych. Słowa Ministra Zdrowia o tym, że „zdrowie jest priorytetem tego rządu”  i że „system jest po to, aby zabezpieczyć wszystkich nas, Polaków w tym systemie ochrony zdrowia”, budzą nadzieję. Napisany list jest głosem lekarzy w tej debacie i wyrazem naszych oczekiwań. Liczymy, że przyczyni się do realizacji zapowiadanego przez Ministra Zdrowia powstania długoletniego planu działań ; ”żeby zdrowie stało się tematem, który jest realizowany w sposób najlepszy dla pacjenta”

 Szanowny Panie Ministrze,                                                                        Warszawa   18.04.2018             

Zwracamy się z prośbą o interwencję zmierzającą do przyśpieszenia w Sejmie prac nad Inicjatywą Ustawodawczą „Zatrzymaj Aborcję”

Obecna niespójna sytuacja prawna w najwyższym stopniu zagraża zdrowiu i  życiu pacjentów, ponieważ to życie odbiera. Uniemożliwia również uczciwe wykonywanie zawodów medycznych. Prowadzi do powstania dylematów moralnych u lekarzy, pielęgniarek i położnych, stwarza zagrożenie dla ich sumień.

W Polsce Konstytucja, w Art.38, zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Jednocześnie przesłanka eugeniczna, Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, umożliwia  zabijanie dzieci z rozpoznaną przed urodzeniem  niepełnosprawnością, wbrew Kodeksowi Etyki Lekarskiej (Art.2.), do którego przestrzegania zobowiązuje lekarzy Ustawa o wykonywaniu zawodu lekarza (Art.4). Mimo, że aborcja nie jest procedurą leczniczą NFZ kontraktuje i finansuje ze środków publicznych ten akt pozbawienia życia dziecka.

Uważamy, że rozpoznanie medyczne, nawet o trudnym rokowaniu, nie jest dla lekarza wskazaniem do zabicia chorego, mimo przyzwolenia w Ustawie. Klauzula Sumienia personelu medycznego, z której dostępnością są liczne problemy, nie ochroni wszystkich dzieci, których życie jest zagrożone, i nie rozwiąże kwestii świadomości społecznej, kształtowanej przez przepisy prawa. Ustawa naruszająca zasady Kodeksu Etyki Lekarskiej, uderza w wizerunek lekarza i obarcza specjalistów ginekologii udziałem w śmiercionośnych procedurach wymuszonych kontraktami z NFZ.

Projekt Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję” z kwietnia 2017 zyskał poparcie 830.000 obywateli oraz pozytywną opinią sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nasze Stowarzyszenie  wyraziło dla niego poparcie w liście otwartym z dnia 28.06.2017. (http://kslp.pl/poparcie-inicjatywy-zatrzymania-aborcjii-eugenicznych/). Niestety dalsze prace nad tym Projektem odłożono, co przyczyniło się, od tego czasu, do utraty życia przez ponad 400 dzieci.  Po rezygnacji 21.03.2018 z prac nad Inicjatywą „Zatrzymaj Aborcję”, sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odrzuciła w dniu 11.04.br wniosek posła Jana Klawitera o dopisanie tego Projektu do harmonogramu prac Sejmu.

Uważamy, że wyeliminowanie z polskiego prawa możliwości zabijania chorych ludzi w prenatalnej fazie życia przyczyni się do rozwoju terapii przed i po urodzeniu oraz usprawnienia całościowej opieki medycznej nad pacjentami z wadą genetyczną.

Jesteśmy przekonani, że usunięcie przesłanki eugenicznej, z Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zaowocuje poprawą stanu zdrowia kobiet, uchroni chore dzieci przed barbarzyńskim traktowaniem w polskich szpitalach i przywróci powołaniu lekarskiemu jego właściwy wymiar.

Gorąco prosimy, aby Pan Minister przyczynił się do niezwłocznego podjęcia przez Sejm prac nad projektem ustawy łagodzącym prawo aborcyjne, korzystnym  dla  zdrowia i życia dzieci oraz matek a także zadbał o to, by NFZ finansował wyłącznie procedury lecznicze.

Prezes KSLP OM – prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan

Delegat KSLP OM – lek. med. Grażyna Rybak

( Do wiadomości:  parlamentarzyści, organizacje społeczne,media )

List lekarzy KSLP OM do Ministra Zdrowia Prof Łukasza Szumowskiego 18.04.2018.

List opublikowano w mediach:

Nasz dziennik: https://naszdziennik.pl/polska-kraj/196771,nie-chcemy-skladac-sie-na-aborcje.html Prawy .pl: http://prawy.pl/70025-lekarze-domagaja-sie-od-sejmu-i-rzadu-przyspieszenia-prac-nad-zakazem-aborcji-eugenicznej/ Strona Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia CZłowieka: http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/wiadomosci/list-lekarzy-ministra-zdrowia

 

Strony