Oddział Dolnośląski

Wywiad z dr Grażyną Słopecką- Borejko i prof. dr hab. Ludwiką Sadowską

Z Grażyną Słopecka-Borejko ? internistką, kardiologiem, prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Ludwiką Sadowską  w-ce prezesem tego stowarzyszenia, rozmawia Janusz Boguszewicz:

W Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej zrzeszonych jest ok. 150 lekarzy obcokrajowców. Wśród lekarskiego grona mamy wielu kolegów wyznania innego niż katolickie. Są wśród nas protestanci, prawosławni, muzułmanie, hinduiści. Czy mogą oni zapisać się do Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich?

Szanujemy wyznania religijne naszych kolegów lekarzy, pochodzących z innych krajów. Do KSLP mogą wstąpić lekarze wyznania rzymskokatolickiego, niezależnie od obywatelstwa. Zapraszamy przy okazji gorąco do nas lekarzy obcokrajowców o katolickim światopoglądzie.  Nie mogą natomiast być członkiem KSLP lekarze innego wyznania chrześcijańskiego (protestanci, prawosławni ), ani nie chrześcijanie.

Kogo zatem można i należy uważać za lekarza katolickiego?? Co charakteryzować powinno polskiego lekarza katolickiego?

Sądzę, że większość członków DIL, to lekarze katoliccy, ponieważ są ochrzczeni, starają się żyć w zgodzie z Dekalogiem i przykazaniem miłości Boga i bliźniego, praktykują w miarę możliwości. Za lekarza katolickiego należy uważać człowieka, który deklaruje swą przynależność do Kościoła katolickiego i żyje wg zasad znanych nam z Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Jak wygląda u polskich lekarzy kwestia wierności zasadom etyki chrześcijańskiej? Czy nie wystarczy sama wierność przysiędze Hipokratesa?

U polskich lekarzy , deklarujących przynależność do chrześcijaństwa , nie wystarczy sama wierność przysiędze Hipokratesa, ponieważ etyka chrześcijańska wymaga poszanowania  życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Przekłada się to na bezwzględne przestrzeganie piątego przykazania z Dekalogu ? NIE ZABIJAJ.

Lekarze traktują jeszcze swój zawód jako ?powołanie?? Jaki świat wartości mają dziś lekarze?

Lekarz , traktujący swój zawód jako ?powołanie?, przestrzega wartości humanistycznych, zgodnie z przysięgą Hipokratesa. Pytanie o świat wartości współczesnych lekarzy, powinno być raczej skierowane do socjologa.

Czy dyrektorom szpitali powinno zależeć na obecności  księży na oddziałach?- A co z powszechną obecnością krzyży w salach szpitalnych? Czy nie może być to traktowane jako permanentna indoktrynacja ?funkcjonariuszy katolickich? przez osoby ?innego wyznania?, lub niewierzące?

Dyrektorom szpitali powinno zależeć na obecności duchownych na oddziałach szpitalnych, którzy pełnią posługę duszpasterską w sposób profesjonalny .Wypełniają oni posługę sakramentalną, udzielając sakramentu chorych, sakramentu pojednania, Komunii św. i  podają wiatyk na drogę do wieczności. Jest to też forma leczenia ? nie bez powodu kapłanów nazywa się lekarzami duszy.

Nie jest to permanentna indoktrynacja, dla osób innego wyznania lub osób nie wierzących. Przyjęcie sakramentów jest przecież dobrowolne, zgodnie z wolą pacjenta. W Polsce 90 % społeczeństwa przyznaje się do Kościoła katolickiego. Obecność krzyży na salach szpitalnych  jest więc uzasadniona .Posługa kapłańska, nie może być traktowana jako permanentna indoktrynacja przez osoby innego wyznania lub nie wierzące, które także muszą być tolerancyjne wobec osób wierzących. Podobnie osoby wierzące szanują  poglądy osób nie wierzących lub innego wyznania. Czy zadaniem lekarza jest ?umoralnianie swoich pacjentów?? Czy nie powinien się on tylko ograniczyć do posługi medycznej, posługę ?duchową? pozostawiając osobom duchownym.Zadaniem lekarza jest troska o pacjenta w wymiarze holistycznym, obejmuje to sferę psychosomatyczną i duchową .Zatem lekarz powinien troszczyć się nie tylko o siły  fizyczne, kondycję intelektualną, ale także dbać o stan ducha swoich chorych, na ile jest to możliwe.

Jak wygląda praca lekarza katolickiego, na co dzień? Czym, Pani zdaniem, różni się ona od pracy lekarza ?nie-katolickiego??

Na co dzień lekarz katolicki musi wypełniać zarówno prawo i obowiązki obywatela, jak również zasady zawarte w Katechizmie  Kościoła Katolickiego  i Kodeksie Etyki Lekarskiej. W związku z tym wymagania od lekarza katolickiego na co dzień są wyższe  niż od lekarza ?nie-katolickiego?.

Jak lekarze katoliccy powinni reagować wobec coraz powszechniejszej niezgodności rzeczywistości poza sakralnej z etyką katolicką? Jak wyglądać powinno stanowisko, zajmowane publicznie przez lekarza katolika wobec aborcji, metody in vitro oraz problemów związanych eutanazją. W kanonie „Aliquando” św. Gracjan stwierdza, że „aborcja jest zabójstwem jedynie wówczas, gdy płód jest uformowany”. Dopóki płód nie jest jeszcze w pełni ukształtowaną ludzką istotą, aborcja nie jest aktem zabójstwa. Pogląd ten zyskał poparcie w pismach papieża Innocentego III (zm.1216) i Grzegorza IX(ok.1240) w jego Decretum. Teologiczna dyskusja na temat, czy aborcja jest, czy nie jest zabójstwem trwała nieustannie. Większość teologów wyznawała pogląd o opóźnionym uczłowieczeniu. Zgadzali się w zasadzie, że uczłowieczenie ma miejsce po 40 dniach od chwili poczęcia u płodu płci męskiej oraz po 80 dniach u płodu płci żeńskiej-przy, czym takie rozróżnienie wprowadził także św. Augustyn. Św. Tomasz z Akwinu z kolei utrzymywał, że aborcja nie jest grzechem zabójstwa, dopóki płód nie został obdarzony duszą, a zatem nie stał się w pełni ludzką istotą. Tomasz zaś był przekonany, że ma to miejsce dopiero w jakiś czas po poczęciu. Co na to powiedzieć może dzisiaj lekarz katolik?

Publiczne stanowisko lekarza katolika wobec aborcji, metody in vitro oraz problemów związanych z eutanazją, powinno być zgodne z  Nauką Kościoła Katolickiego, zawartą

w encyklikach współczesnych  papieży. Jan Paweł II w swojej encyklice ?Evangelium vitae? definiuje aborcję, eutanazję i inne procedury, niszczące życie ludzkie, jako niedopuszczalne. Wypada przypomnieć tu  słowa Jezusa Chrystusa- ?Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście? (Mt 25,31-46). W 1999 r. Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich (CMA USA) opublikowało książeczkę pt. ?Homoseksualizm i nadzieja? (jej polskie tłumaczenie wydało Światło-Życie, Kraków, 2004), w której przedstawia ?naukowe dowody? na to, że homoseksualizm nie jest dziedziczny, że jest konsekwencją defektów wychowawczych i jest do uleczenia przez odpowiednią terapię. Dzisiaj mamy już drugie poszerzone wydanie tego raportu z 2008 r. Tymczasem Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne na swym kongresie w Toronto (5.VIII.2009) podjęło decyzję (125 głosów za, 4 przeciw) zalecającą, by nie leczyć homoseksualizmu, gdyż ich zdaniem brak jest dowodów na skuteczność interwencji psychologicznych w reorientacji do heteroseksualizmu Czy lekarz ma prawo namawiać i zachęcać osoby homoseksualne do zmiany orientacji w procesie ?terapeutycznym??

Zachowania homoseksualne są w ujęciu psychiatrycznym dewiacją, zaliczaną do patologii ludzkiego zachowania, która podlegać powinna procesowi diagnostyczno- terapeutycznemu;

przy odpowiednim szacunku,  należnym tym ludziom  i zrozumieniu  ich problemów.

W prawodawstwie większości krajów świata śmierć mózgowa jest traktowana na równi ze śmiercią człowieka. Jednak coraz większa liczba lekarzy i bioetyków nie zgadza się z tym poglądem, twierdząc, że w stanie „śmierci mózgu” nie istnieje stuprocentowa pewność, że mamy do czynienia z człowiekiem zmarłym. Tymczasem stwierdzenie śmierci mózgowej człowieka daje możliwość pobrania jego narządów do przeszczepu. Jak, zdaniem lekarza katolickiego, można orzec w takim przypadku o śmierci pacjenta, gdy teoretycznie on żyje, choć według prawa jest osobą zmarłą?

Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej,  istnieje ściśle określony sposób orzekania o śmierci mózgowej człowieka oraz możliwościach pobrania jego narządów do przeszczepu. Ułatwieniem jest wprowadzenie wcześniejszej deklaracji pisemnej osób, o wyrażeniu zgody  na pobranie narządów w celach transplantacyjnych. Według  Katechizmu Kościoła Katolickiego, dar części swego ciała, jest wielkodusznym sposobem niesienia pomocy innemu człowiekowi, tak jak transfuzja krwi, przeszczep szpiku,  czy podarowanie jednego ze swych narządów. Istnieją do tego stosowne przepisy , które zostały zaakceptowane przez Kościół Katolicki .

?Kościół blokuje nowoczesność, edukację seksualną, wyzwolenie kobiet i tak niewiele daje w zamian. Bo gdyby katolickość Polski przekładała się na postawy moralne i wzajemną życzliwość obywateli, to bylibyśmy narodem aniołów?. ? Jak skomentowałaby Pani doktor tę wypowiedź? Jaki jest Pani stosunek do, coraz powszechniejszego, również w środowisku lekarek, feminizmu?

Chrześcijaństwo, a szczególnie Kościół Katolicki, chroni godność kobiety i matki. Kościół łączy seksualność człowieka, z godnością i płodnością kobiety. Propaguje rzetelną edukację seksualną, zgodnie ze współczesną nauką o seksualności i płodności, bez stosowania środków przeciwpoczęciowych i zabijających poczęte dziecko. Warunkuje to zdrowie kobiety, poszanowanie poczętego dziecka i zapobiega patologii ciąży, schorzeniom noworodków. Daje szansę dla poprawy jakości życia w małżeństwie jako związku sakramentalnym.

Jeżeli rozumieć feminizm, wg słownika wyrazów obcych, jako dążność kobiet, do uwolnienia się od zależności od mężczyzn, połączonego z niechęcią  do mężczyzn i dążnością do usunięcia ich z życia kobiety, to uważam, że jest to przeciwne prawu naturalnemu, wg którego mężczyzna i kobieta komplementarnie dopełniają się w istocie psychofizycznej  i duchowej, stanowiąc istoty ludzkie stworzone przez Boga.

Już w roku 1934 powstało Zjednoczenie Polskich Lekarzy Katolików. Przełom po okresie PRL-u dokonał się jednak dopiero w roku 1989. Do placówek służby zdrowia powrócili duszpasterze, powstały kaplice w szpitalach i domach pomocy społecznej. Zakony odzyskały prawo prowadzenia szpitali, Kościół, w nawiązaniu do wielowiekowej praktyki, może powoływać własne hospicja oraz domy dla ludzi samotnych i w podeszłym wieku. Jakie były początki działalności Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Wrocławiu?

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich (KSLP) zostało utworzone za wiedzą i aprobatą Konferencji Episkopatu Polski i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, skupiającą lekarzy i lekarzy stomatologów akceptujących naukę Kościoła Katolickiego, a w szczególności godność i nienaruszalność życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. KSLP zostało powołane do życia przez członków założycieli w dniu 11 lutego 1994 roku w trakcie obchodów Światowego Dnia Chorego na Jasnej Górze. Patronem Stowarzyszenia jest św. Łukasz Ewangelista.

Z  inicjatywy Przewodniczącego DIL ? dr Włodzimierza Bednorza, jesienią 1994 roku odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Dolnośląskiego KSLP, na które przybył Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia ks. Józef Jachimczak. Wśród członków założycieli  pierwszym prezesem tego oddziału został wybrany prof.dr hab.Julian Kornobis, w-ce prezesem prof.dr hab. Ludwika Sadowska, sekretarzem – dr Grażyna Machi skarbnikiem dr Andrzej Kaiser. Zgodnie ze Statutem KSLP, stowarzyszenie tworzyły oddziały początkowo wojewódzkie. Obecnie Oddział Dolnośląski KSLP jest jednym z 16 oddziałów w kraju, wg administracyjnego podziału kraju. Prof. Julian Kornobis ? pierwszy prezes Oddziału Dolnośląskiego KSLP sprawował tą funkcję przez 1 kadencję. Dwie kadencje piastowała tą funkcję prof. dr hab. Ludwika Sadowska.

Od stycznia 2009 roku prezesem Oddziału Dolnośląskiego została wybrana dr n. med. Grażyna Słopecka- Borejko. Zgodnie ze Statutem w skład Oddziału wchodzą koła KSLP. W naszym oddziale aktualnie funkcjonuje Koło Wrocławskie KSLP, liczące 60 osób. Pierwszym Asystentem Kościelnym Oddziału Dolnośląskiego został mianowany przez J.E. kardynała Henryka Gulbinowicza ? ks. Józef Gruszka, który pełnił także funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Dolnośląskiej Służby Zdrowia. Następnie funkcję Asystenta Kościelnego przejął

ks. Janusz Prejzner, który pełni tą funkcję do dziś. Duszpasterzem Diecezjalnym Dolnośląskiej Służby Zdrowia  byli kolejno: paulin k. Ostoja Liński i wikary duszpasterstwa akademickiego ks. Artur Ćwirta, a od 2008 roku ks. prałat Kazimierz Sroka.

Aktualnym prezesem Zarządu Głownego KSLP  jest dr n. med. Wanda Terlecka z Częstochowy, która została wybrana na tą funkcję w maju 2010 roku.

Jak i gdzie działa obecnie Pani stowarzyszenie na terenie Dolnego Śląska? Jakie formy działalności podejmujecie Państwo w miejscu pracy, w kręgu przyjaciół i znajomych? Jak wygląda Wasza ?formacja? religijna?

W naszym Oddziale Dolnośląskim aktualnie funkcjonuje Koło Wrocławskie KSLP, liczące 60 osób. Siedziba Oddziału KSLP mieści się  w kościele przy parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu przy ul: Borowskiej 174, który jest także centralnym miejscem, gdzie odbywają się  główne uroczystości wrocławskiej  służby zdrowia. W trosce o formację katolicką lekarzy, spotykamy się na liturgii  Mszy św. i  spotkaniach modlitewno- formacyjnych, tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca, o godz. 17:00,  w kaplicy oo.Salwatorianów  we Wrocławiu przy ul: Matejki  4, przylegającej do siedziby DIL.

DIL wspiera nasze poczynania finansowo, użyczając nam bezpłatnie pomieszczeń  na spotkania naukowo- szkoleniowe, spotkanie opłatkowe, połączone z częścią kulturalno-rozrywkową.

KSLP organizowało min. krajowe i regionalne  sympozja naukowo- szkoleniowe we Wrocławiu z wydaniem materiałów  pokonferencyjnych. Organizujemy min. uroczystości związane z Patronalnym Świętem Pracowników Służby Zdrowia w dniu św. Łukasza 18.pażdziernika. Prowadzimy akcje charytatywne ? typu ? Biała niedziela? w  schronisku Brata Alberta. Organizujemy wyjazdy  na coroczną Ogólnopolską  Pielgrzymkę Służby Zdrowia i Rekolekcje Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę. Rokrocznie na łamach Medium zamieszczamy szczegółowe sprawozdanie z naszej działalności, a także na naszej stronie internetowej www.dsz.archidiecezja.wroc.pl

Korzystając z okazji, serdecznie zapraszamy na nasze najbliższe spotkanie modlitewno- formacyjne i Mszę św., 10 października 2010r. o godz. 17:00, na ul: Matejki 4.

Telefon kontaktowy dla osób zainteresowanych ? 609465304.

Dziękujemy za możliwość udzielenia wywiadu.

_____________________________________________________________