Katolicka Agencja Informacyjna

Subskrybuj Kanał Katolicka Agencja Informacyjna
Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej
Zaktualizowano: 50 minut 20 sekund temu

Legnica: diecezjalne spotkanie synodalne młodzieży

3 godziny 51 minut temu
W ramach XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, zwołanego przez papieża Franciszka, w Legnicy odbyło się czwarte spotkanie na szczeblu diecezjalnym, na które zaproszono młodzież.

Pojawili się na nim młodzi ludzie którzy zrzeszeni są w ruchach i wspólnotach, są uczniami szkół katolickich, ale także studentami i osobami świeckimi wchodzącymi w dorosłe życie.

– Spotkanie organizowane jest po to, aby każdy z uczestników mógł podzielić się doświadczeniem tego, jak każdy przeżywa Kościół i otwarciem na to, co Duch Święty pragnie dodatkowo powiedzieć, coś związanego z współczesnymi czasami. Można też dodać, w nawiązaniu do Dziejów Apostolskich, że jest to zaproszenie Ducha Świętego, aby wspólnie podejmować decyzje, inicjatywy, aby pobudzić swoje serca do nowej ewangelizacji – mówił ks. prof. Bogusław Drożdż, koordynator diecezjalny Synodu.

Jako punkt wyjścia do dzielenia się swoim doświadczeniem, zaproponowane zostały teksty z Dziejów Apostolskich. Pierwszy o spotkaniu Filipa z dworzaninem etiopskim (Dz 8, 26-40), a drugi o tym, jak św. Piotr wyjaśniał w Jerozolimie sprawę Korneliusza (Dz 11, 1-18).

Młodzi dzielili się swoimi przemyśleniami. Padały słowa o byciu w dialogu między sobą; o odważniejszym dawaniu świadectwa o wierze wobec rówieśników; o tym, żeby Kościół nie tylko deklarował, ale naprawdę działał, podejmował rozwiązywanie problemów konkretnych osób i grup; o „obumieraniu w sobie”, rezygnowania z siebie, poświęcania swego czasu aby mógł rosnąć Kościół; o przyzwoleniu duszpasterzy na przyjmowanie sakramentu bierzmowania przez młodych, o których wiadomo, że będzie to dla nich przysłowiowe już „pożegnanie z Kościołem”; o tym że Kościół jest święty, ale tworzą go grzesznicy i potrzeba mu oczyszczenia ze zła; o budowaniu pokoju i dobra w duchu św. Franciszka w swoich środowiskach; o „ruszaniu się z kanapy”, jak zachęcał do tego papież Franciszek; o nie poddawaniu się smutkowi, ale odkrywania radości wiary płynącej ze Zmartwychwstania.

– Było to spotkanie bardzo owocne. Pokazało nam, jak bardzo różne mamy spojrzenie na Kościół, a także ja, osobiście, mogę ubogacać się tym, co mówią inni – mówi Adrian z Jeleniej Góry. – Młody człowiek marzy o Kościele, który go nie zostawi, da mu perspektywę przyszłości, o Kościele który ciągle z nim będzie. Kościele żywym, który – nie ważne w jakiej sytuacji życiowej człowiek będzie – to zawsze może się w nim rozwijać – dodaje.

– Osobiście marzę o Kościele, który będzie otwarty na przebaczenie. Który wie, że każdy człowiek, czy to młodszy czy starszy, potyka się i potrzebuje łaski przebaczenia, odnalezienia się na nowo w Kościele i tego, żeby Kościół o niego zadbał – mówi Daria.

– Marzę o Kościele, który przede wszystkim będzie wierny swojej nauce, który nie będzie żadnym światowym myślom w mąceniu w tej nauce, żeby zawsze trwał w nauce Apostołów, nauce płynącej z Pisma świętego. Marzę o Kościele, w którym jest troska o siebie nawzajem. W którym wierni i kapłani będą się wspierać w dążeniu do świętości i jak najgorliwszego świadectwa – dodaje Stanisław.

Pytani o wnioski z tego spotkania, młodzi stwierdzają: – Poznaliśmy że nie jesteśmy sami, że w diecezji jest mnóstwo ludzi podobnych do nas, mają takie same problemy, że możemy wspólnie podjąć kroki aby je rozwiązać, aby dokonały się pewne zmiany, że życie młodzieży może być pełniejsze i bliższe Chrystusa niż naszych rodziców i dziadków.

Dotychczas, odbyły się spotkania biskupa legnickiego w przedstawicielami instytucji diecezjalnych, z duchowieństwem i świeckimi. Ks. Drożdż zapowiada kolejne spotkania, m.in. z księżmi dziekanami, a przede wszystkim zachęca do spotkań proboszczów z parafianami.

– Jest to podzielenie się pewną radością, że wspólnie, idziemy w jednym kierunku, tak jak samo słowo „synod” to określa – idziemy razem. Podkreślmy bardziej to, co nas łączy, ale jesteśmy też świadomi tego, co czasem nas dzieli i też wsłuchujemy się w głos osób, które coś dzieli od Kościoła – mówi ks. Drożdż.

The post Legnica: diecezjalne spotkanie synodalne młodzieży first appeared on eKAI.

Ukazała się książka o stosunku Watykanu do Rosji i chrześcijaństwa wschodniego za ostatnich trzech papieży

3 godziny 56 minut temu
Staraniem dwóch Centrów: Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Myśli Jana Pawła II ukazała się książka „Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa od Jana Pawła II do Franciszka”. W pięciu rozdziałach zawiera ona 15 artykułów autorów polskich i zagranicznych, a całość zredagowali Andrzej Grajewski i Paweł Skibiński.

Ze wstępu redaktorskiego dowiadujemy się, że „bezpośrednią inspiracją powstania tomu (…) była międzynarodowa konferencja naukowa «Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa, od Jana Pawła II do Franciszka», która odbyła się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie 6-7 listopada 2017 r.”. Jej organizatorami były oba wspomniane Centra z Warszawy, a inicjatorem jej zwołania był jeden z redaktorów niniejszego tomu dr Andrzej Grajewski. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad jej przebiegiem sprawowali zastępcy dyrektorów obu placówek: dr Łukasz Adamski z Centrum Polsko-Rosyjskiego i dr Michał Łuczewski z Centrum „papieskiego”.

Wydarzenie w stolicy Włoch zgromadziło 22 mówców, ale do tego tomu weszła tylko część tamtych wystąpień, m.in. bez wypowiedzi uczestników spoza Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto „znacząco” uzupełniono i zmieniono niektóre wygłoszone wtedy referaty. „Można więc powiedzieć, że tom jest nie tylko podsumowaniem konferencji z 2017 r., ale i publikacją zbiorową w znacznej mierze autonomiczną względem treści wypowiedzianych w Rzymie podczas tego spotkania” – podkreślili redaktorzy wydania.

Pierwszy rozdział omawianej pracy jest poświęcony dialogowi katolicko-prawosławnemu jako wyzwaniu XXI wieku i zawiera cztery artykuły: abp. Tadeusza Kondrusiewicza z Białorusi i abp. Józefa Kowalczyka oraz Hanny Suchockiej i Jewgieniji Tokariewej z Rosji. Każdy tekst omawia tematykę tego rozdziału z innej perspektywy: dialogu na przełomie stuleci (T. Kondrusiewicz), w Polsce, Rosji i krajach ościennych „w okresie przemian” (J. Kowalczyk), w kontekście wyzwań naszego stulecia (H. Suchocka) i nt. dziejów współpracy naukowej Rosji i Watykanu w ostatnim 20-leciu (J. Tokariewa).

Rozdział drugi mówi o „wpływach kulturowo-ideowych na postawę Jana Pawła II wobec wschodniego chrześcijaństwa i Rosji”. Jakow Krotow z Rosji przedstawia tu „dialog katolicko-prawosławny podczas pontyfikatów trzech papieży”, Martin Luteran ze Słowacji ukazuje „wiarę, która czyta znaki czasów” w trójkącie „Słowacja, Rosja i święty Jan Paweł II”. I wreszcie ks. Jan Mikrut z Rzymu wspomina o „męczennikach i świadkach wiary XX wieku w nauczaniu Jana Pawła II” ze szczególnym uwzględnieniem jego konstytucji apostolskiej „Tertio millennio adveniente” i ekumenicznej troski papieża „o wspólną pamięć dla męczenników XX wieku”.

Z rozdziału III dowiadujemy się o „głównych wektorach polityki Stolicy Apostolskiej wobec Związku Sowieckiego”. O. Jan Sergiusz Gajek pisze o „kilku epizodach” wektora białoruskiego, Andrzej Grajewski o „wektorach aktywności Jana Pawła II wobec Związku Sowieckiego” w latach 1978-91, Myrosław Marynowycz z Ukrainy swój referat zatytułował „Być sprawdzianem dla siebie nawzajem i miarą autentyczności naszej wiary” a Massimiliano Signifredi z Włoch przedstawił politykę wschodnią Stolicy Apostolskiej „między Rzymem, Warszawą i Moskwą”.

Legnica Bp Kiernikowski w szpitalu. Biskup legnicki prosi o modlitwę

Czwarty rozdział – „Rzym-Moskwa. Nowe drogi we wzajemnych relacjach” składa się z trzech opracowań. Siergiej Czapnin z Rosji przedstawił „nadzieje i rzeczywistość” osi Watykan-Moskwa; zmarły w czerwcu 2020 polski jezuita o. Stanisław Opiela ukazał stosunek Stolicy Apostolskiej do Rosji i chrześcijaństwa wschodniego od Jana Pawła II do Franciszka a rosyjski historyk prof. Andriej Zubow omówił „nowe drogi we wzajemnych relacjach” między Rzymem a Moskwą.

I wreszcie ostatni, V rozdział „Przeszłość w perspektywie przyszłości. Czy istnieją szanse na przełom ekumeniczny?” składa się tylko z jednego wystąpienia – Pawła Rojka. Pod ogólnym tytułem „Ekumenizm i nowoczesność” mówi on o „współczesnym znaczeniu rosyjskiej myśli religijnej” i przedstawia wkład Jana Pawła II i Włodzimierza Sołowjowa w „przezwyciężanie sekularnego rozwoju”.

Jak widać, omawiana książka przynosi bardzo szeroki i bogaty zestaw tematów i zagadnień, najczęściej zresztą, ze względu na ograniczoną objętość tomu, mogąc je jedynie zasygnalizować, bez wdawania się w bardziej pogłębione analizy czy komentarze. Warto jednak przytoczyć kilka takich spostrzeżeń autorskich. Na przykład abp T. Kondrusiewicz – wtedy metropolita mińsko-mohylowski, obecnie już senior – podsumowując swe rozważania nt. dialogu katolicko-prawosławnego za pontyfikatów ostatnich trzech papieży, wyraził przekonanie, że „dążenie do rozwoju ekumenizmu i wzajemnej współpracy [między wyznaniami] jest ostateczne i nieodwracalne i jest znakiem naszych czasów”.

Nieco bardziej pesymistycznie brzmią pytania i refleksje byłej premier i byłej ambasadorki Polski przy Stolicy Apostolskiej Hanny Suchockiej, która zastanawia się, czy nie jesteśmy świadkami odradzania się watykańskiej „Ostpolitik”, która nie najlepiej zapisała się w dziejach Kościołów lokalnych w europejskich krajach komunistycznych. Dobierając bardzo ostrożne i wyważone słowa autorka wyraziła obawy przed powtórzeniem przez Stolicę Apostolską dawnych błędów.

O nowych męczennikach za wiarę w XX wieku mówił obszernie ks. Jan Mikrut. Przytoczył bardzo wymowne, a nawet wstrząsające liczby, zebrane przez międzynarodową komisję papieską, zajmującą się „Nowymi męczennikami dla Wielkiego Jubileuszu 2000”. Zgromadziła ona dokumentację dla 12692 osób zamęczonych bądź prześladowanych za wyznawaną wiarę; z Europy pochodziło 8670 z nich, z Azji – 1706, Afryki – 746, z obu Ameryk – 333 i z Oceanii – 126. W tym gronie było co najmniej 1111 męczenników ze Związku Radzieckiego, a liczba ta „miała w tym momencie raczej tylko charakter symboliczny, zważywszy na ogromną i w pełni jeszcze nieznaną liczbę męczenników” w tym kraju.

Takich i podobnych danych, liczb, uwag i komentarzy jest w książce dużo więcej, toteż bezsprzecznie zasługuje ona nie tylko na zapoznanie się z nią, ale na częste z niej korzystanie przy różnych okazjach.
———————
Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa od Jana Pawła II do Franciszka. Pod redakcją Andrzeja Grajewskiego i Pawła Skibińskiego. (Wyd.) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2021. Str. 241. ISBN 978-83-66883-00-0 i 978-83-60853-79-5

The post Ukazała się książka o stosunku Watykanu do Rosji i chrześcijaństwa wschodniego za ostatnich trzech papieży first appeared on eKAI.

Związki teologii i ekonomii kolejnym tematem debaty z cyklu „Pro tempore. Dialog nauk”

4 godziny 18 minut temu
„Cezarowi, co cesarskie, a Bogu, co boskie, czyli o związkach teologii z ekonomią” – to temat kolejnej debaty z cyklu „Pro tempore. Dialog nauk”, organizowanego przez Komitet Nauk Teologicznych PAN i Akademię Katolicką w Warszawie, która odbędzie się 26 stycznia. W dyskusji udział wezmą teolodzy i ekonomiści: dr Bogusław Bławat, dr Piotr Karaś i dr Janusz Pyda OP.

– Czymś normalnym jest dla nas dyskusja teologii z naukami przyrodniczymi. Przywykliśmy już do faktu, że teolodzy debatują z biologami na temat znaczenia teorii ewolucji czy Inteligentnego Projektu, a z fizykami – na temat powstania wszechświata bądź natury czasu. Wydaje się jednak, że związki teologii z taką nauką, jaką jest ekonomia, nie są wyraźne, a na pewno nie są dziś tak intensywnie dyskutowane, jak to onegdaj bywało. Dlaczego tak się dzieje? Czy teologia rzeczywiście jest doskonale obojętna wobec tego, co bada się w naukach ekonomicznych, a nauki ekonomiczne zupełnie ignorują treści, którymi zajmuje się teologia? Dlaczego nie toczymy już tak intensywnych sporów teologiczno-ekonomicznych jak nasi przodkowie w wierze i poprzednicy w nauce? Przecież spory o lichwę, iustum pretium czy wreszcie o wpływ etyki katolickiej bądź protestanckiej na rozwój gospodarczy i ekonomię były jeszcze nie tak dawno niezwykle ważnym polem spotkania i żywej debaty teologii z naukami ekonomicznymi – wskazują organizatorzy debat.

Te i podobne zagadnienia będą tematem najbliższego spotkania z cyklu „Pro tempore. Dialog nauk” organizowanego przez Komitet Nauk Teologicznych PAN i Akademię Katolicką w Warszawie.

Tytuł debaty brzmi: „Cezarowi, co cesarskie, a Bogu, co boskie, czyli o związkach teologii z ekonomią”. W spotkaniu udział wezmą teolodzy i ekonomiści:
– dr Bogusław Bławat (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie),
– dr Piotr Karaś (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
– dr Janusz Pyda OP (Instytut Tomistyczny, Akademia Katolicka w Warszawie).

Debata – w formule online – odbędzie się 26 stycznia 2022 r. o godz. 19.00.

„Pro Tempore. Dialog Nauk” – to cykl debat naukowych toczonych się na styku nauk teologicznych, ścisłych i humanistycznych. Organizatorami spotkań są Akademia Katolicka w Warszawie i Komitet Nauk Teologicznych PAN. Pierwsze spotkanie odbyło się 22 stycznia br. i dotyczyło problemu wolności i odpowiedzialności w dobie naturalizmu antropologicznego. Więcej szczegółów na stronie www.protempore.mkw.pl.

The post Związki teologii i ekonomii kolejnym tematem debaty z cyklu „Pro tempore. Dialog nauk” first appeared on eKAI.

Kielce: grekokatolicy spotykają się w kościele akademickim

4 godziny 20 minut temu
W języku ukraińskim w każdą niedzielę sprawowana jest w kościele akademickim św. Jana Pawła II w Kielcach Msza św. w rycie Kościoła wschodniego. O godz. 10.00 spotyka się wówczas wspólnota grekokatolików, dla których Mszę św. sprawuje greckokatolicki kapłan ks. Igor Małysz.

Ks. Małysz podkreśla, że jego posługa jest skierowana nie wobec tradycyjnej diaspory, złożonej w Polsce głównie z Łemków i Bojków, która w dużym stopniu ukształtowała się m.in. po wysiedleniach akcji „Wisła”, ale tej współczesnej, nowej emigracji. Skierowanie do tej pracy ks. Małysza (i jeszcze ok. 10 kapłanów greckokatolickich na terenie Polski) jest wyrazem troski biskupów greckokatolickich o tę nową emigrację, by zapewnić jej opiekę duszpasterską. – W tym sensie stanowimy odpowiedź na wyzwania czasów i nową odsłonę w Kościele greckokatolickim – tłumaczy kapłan.

Jego kieleccy wierni to głównie emigranci zarobkowi – młode rodziny, które mają w Polsce mały biznes, są także m.in. młode dziewczyny – kosmetyczki, panie-opiekunki, mężczyźni związani z branżą budowniczą. Obchodzili w Kielcach św. Mikołaja, Boże Narodzenie i szczególnie celebrowane przez grekokatolików – święto chrztu Jezusa, z poświęceniem „jordańskiej wody”.

Ks. Małysz ma 36 lat, pochodzi z okolic nadgranicznych, z okręgu lwowskiego i ma polskie korzenie, po dziadku wysiedlonym z Hrubieszowa. Mieszka w Radomiu, ma żonę i troje dzieci.

W Radomiu jego wspólnota liczy ok. 60 osób, w Kielcach jest ich ok. 20 regularnie spotykających się wiernych.

Kościół Greckokatolicki zaliczany jest do grona katolickich Kościołów wschodnich. Powstał w wyniku unii brzeskiej podpisanej w 1596 r. pomiędzy Stolicą Apostolską i mniejszością prawosławnych władyków na synodzie w Brześciu Litewskim. Jest to Kościół obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, uznający władzę i autorytet papieża. W 2015 r. liczył około 55 tys. wiernych i 82 duchownych w 128 parafiach. Polscy biskupi greckokatoliccy wchodzą w skład Konferencji Episkopatu Polski. Kościół ten zrzesza głównie ludność pochodzenia ukraińskiego.

The post Kielce: grekokatolicy spotykają się w kościele akademickim first appeared on eKAI.

Modlitwa w intencji dziennikarzy w Częstochowie

4 godziny 21 minut temu
W kaplicy Radia Fiat, rozgłośni należącej do archidiecezji częstochowskiej, 22 stycznia została odprawiona Msza św. w intencji dziennikarzy i przedstawicieli mediów. Uczestniczyli w niej dziennikarze mediów świeckich i katolickich. Spotkanie modlitewne odbyło się w związku z przypadającym za dwa dni wspomnieniem św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Liturgii przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski i przewodniczący Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu.

Na wstępie ks. Piotr Zaborski, dyrektor Radia Fiat, wyraził radość z licznej obecności pracowników środków masowego przekazu: radia, telewizji, mediów społecznościowych, wydawnictw papierowych i internetowych portali. Z listu pt. „Poszukiwanie Prawdy zaczyna się od słuchania” przewodniczącego Rady Środków Społecznego Przekazu KEP abp. Wacława Depo z okazji 56. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, dedykowanego ludziom mediów, przytoczył słowa zainspirowane papieską troską o prawdę w naszym życiu: „Według słów Chrystusa, Piotr naszych czasów prosi świat komunikacji i wszystkich <współpracowników prawdy>, aby na nowo nauczyli się siebie słuchać. Albowiem, w każdym życiowym doświadczeniu, jak np. panosząca się od dwóch lat pandemia Sars-Cov 2, sekret zwycięstwa polega na kierowaniu się słowem prawdy i zdecydowanym odrzuceniem wszelkiej manipulacji i kłamstwa”.

W świetle tych słów proszono w modlitwie powszechnej o Boże błogosławieństwo dla ludzi mediów, aby byli zawsze wierni swemu powołaniu, które jest służbą dla prawdy.

Na początku homilii abp Depo zwrócił uwagę na zobowiązujące powołanie dziennikarzy do służby nie tylko prawdzie, ale też dobru i pięknu. Nawiązał do Ewangelii wg św. Marka, w której napisano, że w ostatnich dniach życia Jezusa tłumy ludzi ciągnęły do Niego, aby Go słuchać, dotknąć i być uzdrowionym. Pan Jezus powołał 12 Apostołów. Każdy z nich miał imię i został powołany wolą Chrystusa do misji głoszenia prawdy Ewangelii, czyli prawdy o Nim. To nie osobiste osiągnięcia były decydujące ale wola Chrystusa i wola powołanego. Na wybór Chrystusa trzeba się było zgodzić. Podobnie i my wszyscy powinniśmy być świadomi, że Bóg zobowiązuje nas w naszym powołaniu, by zanurzyć się w Jego życiu.

Legnica Bp Kiernikowski w szpitalu. Biskup legnicki prosi o modlitwę

„To jest kapitał, którego nie można zmarnować. Bóg nam zaufał naszym istnieniem, powołaniem nas do życia. Dopiero potem wyznaczył drogi naszego życia i naszych powołań. Uwierzmy na nowo na wzór Maryi, że każdy z nas ma określoną misję do spełnienia” – mówił abp Depo.

Hierarcha podkreślił, że imię i życie każdego z nas jest wpisane w serce Boga. Ta świadomość jest nam potrzebna w misji dziennikarskiej. Musimy sobie zdawać sprawę, że współcześni kontynuatorzy misji Chrystusa są postrzegani jako szaleńcy. Kiedyś oskarżenia wobec Chrystusa miały swój finał na Golgocie. „Dlatego nie dziwmy się, że świat będzie nas określał fanatykami religijnymi wyznawcami ciemnogrodu czy średniowiecznych zaklęć, marzycielami o życiu nadprzyrodzonym i o niebie” – dodał.

Na koniec przytoczył myśli z książeczki o papieżu Janie Pawle II, w której padło pytanie, za co chciano zabić Ojca Świętego: „Za prawdę i dobro, bo one zawsze przyciągają zło i kłamstwo. Ludzi może denerwować ta jego biel, ta jego jednoznaczność”. Papież mógł denerwować ludzi „zaprzedanych złu”. Ludzie służący prawdzie są nadal narażeni na tego typu postawy. Dlatego musimy prosić Boga o odwagę bycia w prawdzie – zakończył.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał ks. Mariusz Frukacz, kierownik Referatu Środków Społecznego Przekazu Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, który podziękował abp. Wacławowi Depo i ks. Piotrowi Zaborskiemu za to, że zgromadzili ludzi mediów ma modlitwie, że poprzez Eucharystię dokonało się dziękczynienie Bogu, które po wyjściu z nabożeństwa, powinno z wdzięcznością owocować przemianą świata. W ostatnich słowach podziękował redakcji Radiu Fiat za 30 lat służby Bogu i ludziom. Nawiązując do nazwy rozgłośni powiedział: „Zawsze żyjcie tajemnicą maryjnego fiat, bądźcie wierni temu słowu fiat, które zrodziło się ze słuchania Pana Boga.

The post Modlitwa w intencji dziennikarzy w Częstochowie first appeared on eKAI.

Papieskie muzeum z „cichymi godzinami” dla osób z autyzmem

4 godziny 23 minuty temu
Z myślą o osobach w spektrum autyzmu oraz ich bliskich, a także o osobach wysoko wrażliwych i tych, którym wizytę w muzeum może utrudniać nadmiar bodźców, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach wprowadziło „ciche godziny” zwiedzania.

Od 30 stycznia br. w każdą ostatnią niedzielę miesiąca przez ostatnie dwie godziny otwarcia ekspozycji (obecnie 14.00 – 16.00) wyłączone będą w muzeum multimedia oraz muzyka. – „Ciche godziny” to nie tylko kolejny etap otwierania Muzeum na osoby ze szczególnymi potrzebami, ale też forma budowania społecznej świadomości o potrzebach osób w spektrum autyzmu i ich bliskich – wyjaśnia papieskie muzeum na swoich stronach internetowych.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób w spektrum autyzmu, do rodzin z dziećmi (także mającymi trudności w zakresie integracji sensorycznej), do osób wysoko wrażliwych i wszystkich, którzy chcą zwiedzić wadowickie muzeum bez nadmiaru bodźców. Jak przekonują pracownicy wadowickiej placówki, wprowadzenie „cichych godzin” podniesie komfort ich wizyty w rodzinnym domu papieża i pozwoli poznać historię Ojca Świętego w przyjaznej przestrzeni.

W muzeum można też skorzystać z dostępnych audioprzewodników lub na swoje urządzenie mobilne pobrać aplikację do samodzielnego zwiedzania. W obu przypadkach potrzebne są słuchawki. W czasie „cichych godzin” odwiedzający będą proszeni o powstrzymanie się od głośnych rozmów i wyciszanie telefonów komórkowych.

Legnica Bp Kiernikowski w szpitalu. Biskup legnicki prosi o modlitwę

Pod koniec zeszłego roku Muzeum rozpoczęło proces konsultacji z Fundacją SYNAPSIS, która od 30 lat niesie profesjonalną pomoc dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem oraz ich rodzinom.

Także pod koniec ubiegłego roku papieskie muzeum udostępniło w swojej aplikacji do samodzielnego zwiedzania ścieżkę prowadzącą po ekspozycji stałej przeznaczoną dla osób niesłyszących i słabosłyszących w polskim języku migowym.

Nowa ekspozycja stała w przebudowanym Domu Rodzinnym Jana Pawła II to nowoczesna, multimedialna wystawa narracyjna, która nie tylko pozwala poznać lub odkryć na nowo życie, działalność Karola Wojtyły, ale też zabiera zwiedzających w podróż w czasie, dotykając najnowszej historii Polski. Jej autorami są Barbara i Jarosław Kłaputowie. Około 1 200 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej na czterech kondygnacjach budynku podzielono na szesnaście stref, które prowadzą śladami życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Najważniejszą strefą – sercem muzeum – jest mieszkanie Wojtyłów, w którym Karol przyszedł na świat i przeżył 18 lat.

The post Papieskie muzeum z „cichymi godzinami” dla osób z autyzmem first appeared on eKAI.

Watykańska instrukcja przypomina zasady prawa międzynarodowego

4 godziny 28 minut temu
Przesłane polskim biskupom i przełożonym zakonów przez nuncjaturę „Wskazania dotyczące współpracy ze świeckim wymiarem sprawiedliwości” nie mają bynajmniej na celu ukrywania przestępstw duchownych przed świeckim wymiarem sprawiedliwości. Nie są też wyrazem braku szacunku dla ofiar. Są wyłącznie przypomnieniem zasad prawa międzynarodowego, obowiązującego także i u nas, skoro uważamy się za państwo prawa.

Zarówno rozesłane „Wskazania” jak i towarzyszące jej uwagi Papieskiej Rady Interpretacji Tekstów Prawnych w jasny sposób przypominają polskim biskupom o potrzebie współpracy z państwowym wymiarem sprawiedliwości. Przypominają również, że nawet „jeżeli nie ma wyraźnego obowiązku prawnego, władza kościelna powinna zawiadomić właściwe władze państwowe o każdym przypadku, w którym uzna to za niezbędne dla ochrony osoby pokrzywdzonej lub innych osób małoletnich przed ryzykiem narażenia na kolejne przestępstwa”. Kościół zdaje sobie sprawę, że o własnych siłach nie będzie w stanie wykorzenić tych przestępstw z własnych szeregów. Dlatego deklaruje chęć współpracy ze świeckim wymiarem sprawiedliwości oraz mówi o potrzebie transparentności (obejmującej także przekazywanie dokumentów) na tyle na ile jest to możliwe.

Z tego powodu Franciszek zniósł w 2019 r. tzw. tajemnicę papieską, która uniemożliwiała przekazanie wewnątrzkościelnej dokumentacji, rodziła też inne patologie, jak np. brak informacji dla poszkodowanych o tym, na jakim etapie znajduje się postępowanie. Jednak – jak przypomina dokument Papieskiej Rady – zniesienie tajemnicy papieskiej nie oznacza zniesienia „tajemnicy urzędowej”, obowiązującej w każdym wymiarze sprawiedliwości. A związana jest ona z ochroną informacji poufnych czy wrażliwych. Są to zasady obowiązujące w każdym państwie prawa, a mają one na celu m. in. ochronę interesu osób poszkodowanych. Ponadto instrukcja przypomina, że „nie można przekazywać dokumentów należących do forum wewnętrznego”, czyli przede wszystkim kwestii związanych z sakramentem spowiedzi, co też szanują wszystkie cywilizowane systemy prawne.

Wreszcie instrukcja nuncjatury przypomina rzecz dość oczywistą, mianowicie, że Kościół katolicki jest instytucją ponadnarodową i ponad państwową. Zostało to potwierdzone poprzez nadanie Stolicy Apostolskiej (czyli centralnemu zarządowi Kościoła) statusu odrębnego podmiotu prawa międzynarodowego. Stanowi to podstawę jej autonomii w odniesieniu do poszczególnych państw. Z tego więc powodu procesy sądowe prowadzone przez organy Stolicy Apostolskiej (np. przez trybunał Kongregacji Nauki Wiary) mają – w sensie prawa – taki sam status jak procesy prowadzone przez jakikolwiek zagraniczny sąd, nawet jeśli prowadzone są one przy pomocy poszczególnych diecezji. Dlatego więc prośba polskiego sądu czy polskiej prokuratury o udostępnienie dokumentacji takiego procesu, musi spełniać wymogi prawa międzynarodowego. Takie same zasady obowiązują polskie sądy czy prokuraturę w odniesieniu do współpracy z sądem czy prokuraturą innych państw. W związku z tym, od momentu kiedy postępowanie kanoniczne zostało przekazane do odpowiedniej kongregacji watykańskiej i prowadzone jest z jej delegacji, to udostępnienie akt procesowych może nastąpić na drodze wniosku o międzynarodową pomoc prawną.

Legnica Bp Kiernikowski w szpitalu. Biskup legnicki prosi o modlitwę

Warto przypomnieć, że normy przekazane polskim biskupom przez nuncjaturę w Warszawie nie są wyjątkiem, a analogiczne zasady obowiązują gdzie indziej. Np. francuska komisja badająca te sprawy, nawet pomimo, że powołana została przez Episkopat, musiała skierować wniosek do Stolicy Apostolskiej o międzynarodową pomoc prawną.

Faktu, że nuncjatura przypomina polskiemu wymiarowi sprawiedliwości (czy innym państwowym instytucjom np. Komisji ds. pedofili) o obowiązujących zasadach prawa międzynarodowego, nie należy interpretować jako chęć ukrywania dokumentów procesowych czy decyzję o ich nieudostępnianiu. Szacunek dla obowiązującego prawa nie ma nic wspólnego z odmową przekazania dokumentów polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Jeśli procedury zostaną spełnione, to dokumentacja taka zapewne będzie przekazywana. A zarzuty można będzie postawić jedynie w sytuacji, kiedy prośby takie wpłyną, a Stolica Apostolska odmówi ich spełnienia. Poczekajmy wiec z oceną.

Nieuprawnione są też interpretacje sugerujące, że oto Kuria rzymska chce w ten sposób zablokować decyzje papieża Franciszka związane ze zniesieniem tajemnicy papieskiej. Te dwie sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego. Wiemy jak bardzo Stolica Apostolska od czasów Jana Pawła II jest świadoma potrzeby walki z przestępstwami wykorzystywania seksualnego przez duchownych oraz pomocy ofiarom tych przestępstw. Jak wiele też wysiłku wkłada w to, aby tę samą linię przyjęły Kościoły lokalne. A ogłoszone regulacje dotyczące współpracy z państwowym wymiarem sprawiedliwości w żadnej mierze tej linii nie zmieniają.

The post Watykańska instrukcja przypomina zasady prawa międzynarodowego first appeared on eKAI.

Klerycy z Częstochowy zostali mistrzami Polski w tenisie stołowym

4 godziny 42 minuty temu
Drużyna seminarzystów z Częstochowy zdobyła Mistrzostwo Polski w seminaryjnych zawodach tenisa stołowego. 23. edycja turnieju odbyła się w dniach 19-21 stycznia w hali sportowej seminarium częstochowskiego.

Rozgrywki o tytuł Mistrza Polski odbywały się w dwóch konkurencjach: drużynowej i indywidualnej. W tym roku do mistrzostw zgłosiło się 36 kleryków z 10 wyższych seminariów duchownych zakonnych i diecezjalnych.

W turnieju drużynowym na II miejscu znalazło się seminarium z Poznania, natomiast na III miejscu uplasowało się seminarium z Przemyśla. W turnieju indywidualnym I miejsce zajął Jędrzej Baranowski z WSD Oblatów w Obrze, II miejsce – Damian Ołowiańczyk z WSD w Przemyślu, natomiast III miejsce ex aequo – Tomasz Trochimiuk z WSD Archidiecezji częstochowskiej i dk. Paweł Napierała z WSD w Poznaniu.

Ogromnie się cieszę, że mimo wielu utrudnień związanych z szerzącą się pandemią udało nam się zorganizować w tym roku te mistrzostwa. Są one doskonałą okazją do krzewienia u kandydatów do kapłaństwa prawdziwe sportowego ducha stanowiącego najlepszą drogę do pokonywania różnorodnych granic dzielących ludzi – podkreśla ks. prał. Ryszard Selejdak, rektor WSD w Częstochowie.

Klerycy z Częstochowy po tytuł mistrzów Polski sięgnęli również w 2014 r. Wicemistrzami byli w 2012 r., natomiast na trzecim miejscu uplasowali się w 2019 r.

Pierwsze Mistrzostwa Polski WSD w tenisie stołowym zorganizowano w 1999 r. z inicjatywy ks. dr. Jana Wątroby, ówczesnego rektora częstochowskiego seminarium oraz kleryków działających w Klubie Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego WSD Częstochowa.

Początkowo rywalizowano w auli Wyższej Szkoły Pedagogicznej, jednak już IV Mistrzostwa w 2002 r. odbyły się w nowo oddanej do użytku hali sportowej przy Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej.

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej został powołany w 1998 r. Częstochowskie Wyższe Seminarium Duchowne jest pierwszą uczelnią duchowną w Polsce, przy której powstał Klub Uczelniany AZS.

The post Klerycy z Częstochowy zostali mistrzami Polski w tenisie stołowym first appeared on eKAI.

Za nami beatyfikacja czterech męczenników wojny domowej w Salwadorze

4 godziny 52 minuty temu
W stolicy Salwadoru beatyfikowani zostali dziś czterej męczennicy wojny domowej, która toczyła się w tym najmniejszym państwie Ameryki Środkowej w latach 1979-1992. W ich gronie są: jezuita o. Rutilio Grande oraz jego dwaj świeccy współpracownicy: Manuel Solórzano i Nelson Rutilio Lemus, zamordowani 12 marca 1977 roku, a także franciszkanin o. Cosme Spessotto, który zginął 14 czerwca 1980 roku.

O. Rutilio Grande był człowiekiem o wielkiej głębi duchowej i ludzkiej. Większość swojego życia przeżył w ciszy i pokorze. Ci, którzy go spotykali odnajdowali w nim bliskiego i służącego pomocą człowieka. Dla seminarzystów był autentycznym wychowawcą, a dla duchowieństwa salwadorskiego dyskretnym towarzyszem duchowym. W tej posłudze potrafił być wyrozumiały i życzliwy, a jednocześnie poważny i stanowczy we wszystkim, co odnosiło się do jakości życia chrześcijańskiego i odpowiedzialnego sprawowania posługi kapłana.

Ludność wiejska, do której sam należał i służył z oddaniem znajdowała w nim bliskiego, ofiarnego i życzliwego zakonnika dzielącego z nią życie. Wobec nieludzkich warunków życia większości mieszkańców wsi, spowodowanych niesprawiedliwymi strukturami salwadorskiego społeczeństwa, inspirowany wiarą, podjął walkę o poprawę losu najbiedniejszych. Dla zagrożonej władzy wraz ze swoimi dwoma świeckimi współpracownikami stał się przeszkodą, którą należało usunąć. W chwili śmierci miał nieco ponad 48 lat. Mówi jezuita, o. Pascual Cebollada, postulator procesu beatyfikacyjnego o. Grande oraz jego dwóch świeckich towarzyszy.

„O. Rutilio Grande został zabity z nienawiści do wiary, ponieważ bronił sprawiedliwości, miłości i braterstwa w swoim kraju i to w czasach bardzo trudnych. Pragniemy, aby to wszystko pomogło w procesie pojednania w Salwadorze oraz w innych miejscach świata. Stanowi on wspaniały przykład zaangażowania na rzecz sprawiedliwości, braterstwa i pojednania dla wszystkich“ – podkreślił postulator.

Legnica Bp Kiernikowski w szpitalu. Biskup legnicki prosi o modlitwę

Franciszkański męczennik, o. Cosme Spessotto nazywany jest Świętym Proboszczem z Ars Salwadoru. Wicepostulator w jego procesie beatyfikacyjnym podkreśla, że był typem kapłana w stylu Karola de Foucauld. Działał w duchu franciszkańskim, poświęcając życie promocji sprawiedliwości i pracując ofiarnie dla dobra innych. O. Claudio Bratti wspomina determinację, z jaką wyrzucił bojowników, którzy chcieli zająć jego kościół, ponieważ przeżywał to jako rodzaj profanacji Eucharystii.

„Znajdowałem się wtedy w parafii obok. Przypominam sobie, że poszedłem natychmiast, aby spotkać się z nim i zapytałem: «co ty zrobiłeś? skąd wziąłeś odwagę, aby stanąć naprzeciw tych napastników i powiedzieć im: tutaj nie wejdziecie?». Odpowiedział mi wtedy, że nie bał się ich i że trzeba bronić praw Chrystusa i Kościoła. Ojciec Cosme nie był wyjątkowym kaznodzieją, ale był znakomitym przewodnikiem dusz oraz wielkim czcicielem Eucharystii. Mówiono mi, że kiedy odprawiał Msze lub organizował adorację eucharystyczną, zapominał o świecie i zadziwiał innych wiarą w moc tego sakramentu. Wiedział dobrze, jakim problemem była niesprawiedliwość społeczna, nie pozwalał sobie jednak na atakowanie władz, ale zawsze przypominał o zasadach. Był szczególnie wrażliwy na niesprawiedliwość popełnianą przez ubogich wobec innych ubogich“ – podkreślił o. Bratti.

The post Za nami beatyfikacja czterech męczenników wojny domowej w Salwadorze first appeared on eKAI.

Były senator ambasadorem USA przy Stolicy Apostolskiej

5 godzin 10 minut temu
Były senator z Partii Demokratycznej Joe Donnelly będzie nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej. Prezydent Joe Biden nominował go w październiku ub.r., a 20 stycznia zatwierdził go Senat.

Donnelly zasiadał w Senacie w latach 2013-2019, wybrany w okręgu South Bend w stanie Indiana. W 2018 roku przegrał wybory z Republikaninem Mikem Braunem.

W młodości studiował na katolickim Uniwersytecie Notre Dame, gdzie później również wykładał na pół etatu, pracując jednocześnie dla firmy prawniczej w Waszyngtonie. Jest przeciwnikiem aborcji.

Prezydent uniwersytetu Notre Dame ks. John Jenkins nazwał Donnelly’ego „osobą o głębokiej wierze katolickiej i zaangażowaniu w służbę publiczną”.

Jego nominację poparł również republikański senator z Indiany Todd Young.

The post Były senator ambasadorem USA przy Stolicy Apostolskiej first appeared on eKAI.

Abp Ryś: zła nie zwycięża się złem

6 godzin 53 minuty temu
Zła nie zwycięża się złem. Jeśli zderzamy się z takim złem jak to, o którym mówi dziś Ewangelia, że twoi bliscy cię nie rozumieją i wyśmiewają, a ci którzy są autorytetami mówią o tobie, żeś jest opętany, to wejdź w taką komunię z Bogiem, żeby to całe zło dobrem przezwyciężyć – powiedział w sobotę abp Grzegorz Ryś. Już po raz trzeci w Łodzi odbyło się ogólnopolskie spotkanie Wojowników Maryi, wspólnoty modlitewnej gromadzącej mężczyzn w różnym wieku, którzy walczą o zbawienie duszy swojej i swoich bliskich poprzez codzienną modlitwę różańcową.

– Jesteśmy tutaj ze Wspólnotą Wojowników Maryi i jest nas tutaj z całej Polski bardzo wielu, ale są również Wojownicy z zagranicy z Londynu, Paryża i Holandii – mówi ks. dr Przemysław Góra, duchowy opiekun łódzkiej wspólnoty Wojowników. – Stajemy tutaj na modlitwie, bo ona jest siłą każdego ojca, każdego mężczyzny. Trzymamy w ręku różaniec, który jest naszym mieczem, bronią przed złem. Naszą modlitwą wypełniamy prośbę Maryi, o której mówi w wielu swoich objawieniach: módlcie się na różańcu – tłumaczył duchowny.

Dzisiejsze spotkanie rozpoczęła procesja połączona z modlitwą różańcową, która przeszła przez dwa osiedla na łódzkim Widzewie Wschodzie z parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego do parafii pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej.

– Nawet sobie nie zdawałem sprawy, że tylu młodych mężczyzn i tych w średnim wieku idzie w tej procesji. – mówi uczestnik procesji ksiądz biskup Ireneusz Pękalski. – Gdy wyszedłem przed kościół św. Alberta widziałem tylko – okazuje się – pewną cząstkę. Teraz, kiedy tutaj stanął w kościele i rozglądam się to jestem zdumiony skąd tylu mężczyzn się wzięło. To naprawdę jest coś poruszającego i wspaniałego. – tłumaczy biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej.

Zdaniem bp. Pękalskiego, coraz więcej mężczyzn zaczyna czynniej brać udział w życiu Kościoła w Polsce. – Ten świat męski jakby się obudził i poprzez swoje zaangażowanie w modlitwę jest bardzo czynny i obecny, co jest bardzo cenne dla Kościoła i dla naszej diecezji – powiedział biskup.

Punktem kulminacyjnym dzisiejszego ogólnopolskiego spotkania mężczyzn była Msza św., której w parafii pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej przewodniczył metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

Zwracając się do Wojowników Maryi metropolita łódzki zauważył, że „możesz być krewnym Jezusa, ale w kategoriach wiary możesz być nikim! Możesz być fizycznie bardzo blisko Jezusa – i żeby było jasne, mówiąc to, mówię przede wszystkim o sobie. Nikt z was nie jest tak blisko ołtarza jak ja. Wy macie kilka metrów, ja będę miał kilka centymetrów, a potem będę trzymał Jezusa w rękach – to nic nie znaczy, to cię nie czyni człowiekiem wierzącym. Można stać przy Jezusie, trzymać Go w rękach i nie wierzyć”. – Tak samo jest z wykształceniem. Możecie się nauczyć katechizmu na pamięć i co z tego, że wiesz to wszystko? – pytał duchowny.

– Niby jesteś fizycznie blisko, ale wiary tam nie ma. Może jest jakaś ideologia, przywiązanie do jakiś wartości, ale wiary nie ma. Możesz wiele się nauczyć i też być niewierzącym i oskarżać Jezusa Chrystusa o opętanie. Co czyni wiarę? Wiara to jest rzeczywiście pokrewieństwo. We wierze ludzie stają się dla mnie – bratem, siostrą i matką! Ludzie wierzący są z Jezusem związani takim pokrewieństwem. To się nie bierze z tego, że stoisz 5 centymetrów od ołtarza, tylko to się bierze stąd, że pełnisz wolę Boga. Co z tego zaś się nasłuchał i nauczył, ale nic z tego nie czynisz? Kto pełni wolę Boga jest mi bratem, siostrą i matką – zaznaczył kaznodzieja.

– Wolę Boga trzeba rozeznać. Rozeznać co nią jest? Z wolą Boga człowiek nie raz się mocuje. Wola Boga niejednokrotnie wzywa nas do tego, by samemu sobie zaprzeczyć, żeby się siebie samego wyrzec, żeby pójść pod prąd własnemu myśleniu. Z wolą Boga Jezus zmagał się w Ogrójcu. To jest rozeznanie, które dokonuje się na kolanach, w bólu i w płaczu – może po tobie cieknąć pot, który jest krwawy, kiedy rozeznajesz wolę Boga. Na to potrzeba głębokiej modlitw i komunii z Nim. Wtedy będziesz widział, że spełnia się to słowo Jezusa. Możesz stać Jego matką, tzn. kimś, z kogo Jezus rodzi się dla innych! – tłumaczył duchowny.

Wojownicy przybyli do Łodzi wysłuchają dziś jeszcze konferencji założyciela męskiej wspólnoty – ks. Dominika Chmielewskiego oraz świadectw swoich współbraci ze wspólnoty, a także wezmą udział w adoracji Najświętszego Sakramentu.

– Jakość rodziny zależy od jakości mężczyzny w domu, od jakości męża, ojca – tłumaczy ks. Dominik Chmielewski. – W momencie, kiedy widzimy jak nawracają się mężczyźni, by być wspaniałymi ojcami, kochającymi mężami, to widzimy odnowienie rodziny na niespotykanym poziomie. Odnowienie męskości w Kościele jest odnowieniem bycia prawdziwym mężczyzną stawiającym rodzinę na pierwszym miejscu w swoim życiu. Odnowiony mężczyzna stworzy odnowioną, kochającą się rodzinę – dodaje założyciel Wojowników.

Spotkania łódzkiej wspólnoty Wojowników Maryi odbywają się w parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi na os. Widzew Wschód, a duszpasterzem jest ks. dr Przemysł Góra, proboszcz widzewskiej parafii.

The post Abp Ryś: zła nie zwycięża się złem first appeared on eKAI.

Rabin i biskup katolicki rozmawiali o Biblii, wspólnych wartościach i antysemityzmie

9 godzin 7 minut temu
Rabin Yehoshua Ellis i biskup Mirosław Milewski byli gośćmi spotkania w Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku, z okazji przypadającego w styczniu Dnia Judaizmu. Rozmowę poprowadził dr Rafał Kowalski z Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku. Goście spotkania odpowiadali na pytania między innymi dotyczące sensu organizowania Dnia Judaizmu w Polsce, wspólnych korzeni oraz antysemityzmu.

Dr Rafał Kowalski p.o. kierownika Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku zaznaczył, że spotkanie z okazji Dnia Judaizmu ma miejsce w budynku, który istnieje ponad 200 lat. W nim odprawiane były nabożeństwa żydowskie, ale też odbywała się nauka.

Rabin Yehoshua Ellis, rabin pomocniczy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz naczelny rabin Górnego Śląska przypomniał, że od wieków trwa spór ot o, co jest ważniejsze: modlitwa czy nauka: – Studiowanie, to chęć zrozumienia chęci Boga, a modlitwa jest jak sen – powiedział rabin.

Biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski odwołał się do tablicy znajdującej się w płockim muzeum: wynika z niej, że pod koniec XIX wieku 50 procent mieszkańców Płocka stanowiła ludność pochodzenia żydowskiego. W obecnym budynku muzeum znajdowała się ich synagoga – centrum życia. W tym miejscu Żydzi uczyli się języka hebrajskiego, czytali Biblię, poznawali zwyczaje. Muzeum Żydów Mazowieckich współcześnie ich przypomina, podobnie jak to, że przez wieki żyli w Płocku wspólnie z Polakami.

Rafał Kowalski odwołał się do najważniejszego symbolu judaizmu, znajdującego się w muzeum: Aron ha-Kodesz, czyli szafy na Torę. Oryginalna święta żydowska szafa znajdowała się w tym budynku od lat 20. XIX wieku, odkąd weszli do niego pierwsi wierni. Odnowiona, jest w nim do dziś. Towarzyszy Dniom Judaizmu, które w Polsce są organizowane od 25 lat.

Bp Milewski zaznaczył, że celem Dnia Judaizmu jest pokazanie głębokich związków judaizmu i chrześcijaństwa: – My, chrześcijanie pamiętamy, że judaizm, to nasze korzenie. Trudno sobie bez tych korzeni wyobrazić chrześcijaństwo.

Rabin Ellis przyznał, że dla niego „każdy dzień to dzień judaizmu”. To dobra okazja do spotkań z innymi, do zastanowienia się wspólnie nad judaizmem i chrześcijaństwem, rozmowy o tradycji, etyce i wartościach. To dobrze, że inni chcą dowiadywać się o religii i tradycji żydowskiej. Bp Milewski dodał, że dzięki takim spotkaniom przełamuje się stereotypy.

Rabin przypomniał, że w tych dniach wyznawcy judaizmu czytają fragmenty Tory (Pięcioksięgu) opowiadające o tym, jak Bóg dał Mojżeszowi Torę na górze Synaj. To Bóg dał człowiekowi wolność. Wolny wybór jest fundamentem. On daje przekonanie, że „każdego dnia można zmienić świat”.

Legnica Bp Kiernikowski w szpitalu. Biskup legnicki prosi o modlitwę

– Judaizm przypomina, że jako ludzie jesteśmy pielgrzymami, wędrujemy ku Ziemi Obiecanej. Nasze życie to pielgrzymka. Ono wpisuje się w historię zbawienia – podkreślił bp Milewski. Natomiast rabin Ellis zaakcentował, że „Bóg przebacza”. Człowiek nie zawsze wie, co jest dobre, ale może liczyć na Boże przebaczenie.

Goście spotkania zapytano też o ulubiony fragment z Pisma Św. Bp Milewski powiedział, że jego ukochaną księgą są Psalmy, a zwłaszcza Psalm 23: „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23,4). Natomiast rabin Ellis często sięga po Księgę Rodzaju, księgę o początkach narodu żydowskiego, piękną literacko, ale też psychologiczną.

Jeśli chodzi o święta, to ulubionym świętem rabina jest żydowskie święto Pesach – święto obchodzone na pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej, a biskupa – Wielkanoc, która przypomina mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, a także uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada.

Padło również pytanie dotyczące antysemityzmu: – Antysemityzm jest po prostu grzechem, to rzecz zła i niedopuszczalna, tak jak złe jest występowanie przeciwko innej religii. Jakakolwiek forma antysemityzmu jest złem moralnym i nie możemy się na nią godzić. Dziś w Polsce żyjemy w pokoju, braterstwie i zrozumieniu. Nie jest u nas tak, jak w niektórych krajach Europy Zachodniej, gdzie przed synagogami stoi policja. Mamy jednego Boga. Świat wiary i świat wartości, to dla nas ta sama rzeczywistość – powiedział biskup katolicki.

Natomiast rabin stwierdził, że trzeba się wzajemnie spotykać, ale to nie zawsze wystarcza: – Zwalczanie nienawiści jest trudne, podobnie jak zwalczanie antysemityzmu – powiedział gość z Warszawy.

– Dziś bardzo modna jest „kultura unieważniania” – przeszłości, tradycji, moralności, by kształtować rzeczywistość bez Boga. Dzień Judaizmu przypomina, że to nie „kultura zerwania”, ale „kultura ciągłości” kształtuje naszą codzienność. Hermeneutyka ciągłości (Benedykt XVI) to pamiętanie o swoich korzeniach, o przeszłości – zaakcentował biskup pomocniczy w Płocku.

Goście spotkania przeczytali także Psalm 62: rabin po hebrajsku, a biskup po polsku.

Ostatnie spotkanie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Płocku odbędzie się 25 stycznia. Będą to nieszpory w Świątyni Miłosierdzia i Miłości Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, z udziałem bp. M. Karola Babiego, biskupa naczelnego tego Kościoła i biskupa płockiego Piotra Libery.

Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku zaczęło działalność w marcu 2013 r. w odremontowanej zabytkowej płockiej Małej Synagodze. Wybudowana około 1810 r. w stylu klasycystycznym jest jedną z nielicznych zachowanych na Mazowszu i jedyną w regionie płockim. W latach 50. XX w. synagoga została zamieniona na szwalnię. Od końca lat 80. minionego stulecia opuszczony już wtedy budynek niszczał. Z wyposażenia synagogi ocalała jedynie Aron ha-Kodesz, szafa na Torę.

Inicjatorem przeprowadzenia renowacji Małej Synagogi z przeznaczeniem na Muzeum Żydów Mazowieckich było społeczne Stowarzyszenie Synagoga Płocka, które na ten cel zebrało 1,3 mln zł. Koszt inwestycji wyniósł ponad 9 mln zł, z czego 7,7 mln zł pochodziło ze środków unijnych. Główną część ekspozycji muzealnej stanowi multimedialna prezentacja historii i kultury Żydów na Mazowszu. Jest też odrębna część poświęcona Holokaustowi.

The post Rabin i biskup katolicki rozmawiali o Biblii, wspólnych wartościach i antysemityzmie first appeared on eKAI.

Atak zwolenników aborcji na narodowe sanktuarium maryjne w Waszyngtonie

9 godzin 10 minut temu
W czwartek 20 stycznia, w przeddzień Marszu dla Życia w Waszyngtonie, organizacja „Catholics for Choice” (Katolicy za wyborem) przypuściła hybrydowy atak na tamtejsze Narodowe Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia. Podczas wieczornej Mszy św. i modlitwy w intencji matek, które popełniły grzech aborcji oraz za ich nienarodzone dzieci, na wieży świątyni wyświetlono napis „Katolicy «za wyborem», nie jesteście sami” (Pro-Choice Catholics – You Are Not Alone).

Akcję tę natychmiast potępili biskupi amerykańscy. Znany z obrony życia abp Salvatore J. Cordileone z San Francisco napisał na swoim twitterze: „Ta próba profanacji jest potworna (enormous) i diaboliczna. Matko Najświętsza, módl się za nich [sprawców] teraz i w godzinę śmierci. Amen”.

Metropolita waszyngtoński kard. Wilton Gregory wydał specjalne oświadczenie, które przytoczyła m.in. platforma Yahoo: „Odrzucam tego typu wybryki. Prawdziwy głos Kościoła był tylko jeden: modlących się w bazylice-sanktuarium Niepokalanego Poczęcia wczorajszego wieczoru. Tam ludzie modlili się, ofiarowując Msze św. Bogu, abyśmy mogli odzyskać godność ludzkiego życia. Ci, którzy działali na zewnątrz budynku kościelnego, pokazali, że są także poza (wspólnotą) Kościoła i działają «w nocy» (jak mówi o tym) Ewangelia św. Jana 13.30”.

Piątkowy stołeczny 49. Marsz dla Życia, mimo niskiej temperatury, zgromadził tysiące uczestników. Odbył się on w 49. rocznicę uchwalenia proaborcyjnego prawa przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (22 stycznia 1973 – tzw. sprawa Roe v. Wade). W tym roku przebiegał on pod hasłem: „Równość zaczyna się w łonie matki” (Equality Begins in the Womb).

The post Atak zwolenników aborcji na narodowe sanktuarium maryjne w Waszyngtonie first appeared on eKAI.

Gang przerwał nabożeństwo Kościoła Pentekostalnego. Zginęło 29 osób

9 godzin 15 minut temu
Podczas nabożeństwa zorganizowanego przez Kościół Pentekostalny (tzw. krucjaty) w stolicy Liberii – Monrovii 19 stycznia, doszło do tragedii. W czasie zbierania ofiar wtargnął tam uzbrojony w maczety gang, co wywołało popłoch wśród kilkuset zgromadzonych tam ludzi. Według BBC, mimo że modlitwy odbywały się na plaży, podczas panicznej ucieczki stratowano 29 osób, w tym 11 dzieci i kobiety w ciąży.

Prezydent George Weah, który odwiedził miejsce tragedii, ogłosił 3-dniową żałobę w kraju i zapowiedział znaczne zaostrzenie przepisów dotyczących zgromadzeń pod kątem ich bezpieczeństwa.

Tragedia wydarzyła się podczas nabożeństwa sprawowanego przez wspólnotę zielonoświątkową Międzynarodowy (Kościół) Słowa Życia Nadprzyrodzonego (Word of Life Outreach International) w podstołecznej dzielnicy New Kru Town. „Krucjatę” organizował znany w tym kraju z licznych uzdrowień i pomagania ludziom żyjących w trudnej sytuacji pastor, określający się mianem Apostoła, Abraham Kromah. Rzecznik policji Moses Carter oświadczył, że duchowny ten jest obecnie przesłuchiwany w związku z zaistniałą tragedią.

W pobliżu miejsca zdarzenia miejscowy Czerwny Krzyż ustawił namioty m.in w celu identyfikacji zwłok.

Legnica Bp Kiernikowski w szpitalu. Biskup legnicki prosi o modlitwę

Według BBC i agencji Reutera, pentekostalne „krucjaty” cieszą się dużą popularnością w kraju, w którym „wielu żyje zarabiając mniej niż 2 dolary dziennie”. Ludzie ci szukają pocieszania (w takich nabożeństwach). A epidemie Eboli i obecnie koronawirusa jeszcze bardziej pogłębiają problem bezrobocia.

Poza tym Liberia ciągle jeszcze odczuwa skutki wojny domowej w 2003, w której walczyło wiele dzieci-żołnierzy zmuszanych do zabijania innych. Niemal codziennie zarówno w stolicy, jak i w innych miastach dochodzi do ataków, dokonywanych przez różne gangi – podkreślają media brytyjskie.

The post Gang przerwał nabożeństwo Kościoła Pentekostalnego. Zginęło 29 osób first appeared on eKAI.

Bielsko-Biała: spotkania synodalne w diecezji

9 godzin 26 minut temu
W parafiach diecezji bielsko-żywieckiej trwają spotkania synodalne, gromadzące świeckich i duchownych. Większość koordynatorów parafialnych zgodnie podkreśla, że synod przynosi niezwykłą szansę duszpasterską na ożywienie życia parafialnego, pozwala umocnić jego wspólnotowy charakter, daje szanse na usłyszenie Ducha Świętego i siebie nawzajem.

O synodzie jest głośno niekiedy podczas zwykłych rozmów pozakościelnych. Wielu wyraża obawy, ale obecne jest także zaufanie w kierownictwo Ducha. Niektóre parafie beskidzkie przesłały już koordynatorom diecezjalnym swoje syntezy.

Jednocześnie koordynatorzy dzielą się obawami wynikającymi niekiedy z niezrozumienia przez niektórych istoty synodalności, innym razem z powodu słabej frekwencji lub braku zaangażowania młodych w całe przedsięwzięcie. Dominuje jednak pozytywne zaskoczenie dotychczasowymi spotkaniami, zauważalnym zaangażowaniem ze strony wiernych, proboszczów i kapłanów. Zdaniem osób odpowiedzialnych za proces, kluczem do powodzenia tego wyzwania jest doświadczenie i działanie Ducha Świętego. Każde spotkanie rozpoczyna się od modlitwy, adoracji czy liturgii słowa. Następnie uczestnicy dzielą się własnym doświadczeniem Kościoła, słuchają się nawzajem, decydują się na dyskusje nad najważniejszymi, ich zdaniem, tematami.

„Już na pierwszym spotkaniu pojęliśmy decyzję o cotygodniowej, otwartej dla całej parafii 45-minutowej adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Kościoła i synodu. W adoracjach uczestniczy ok. 20-25 osób” – zauważa Bożena Siuda z parafii na Złotych Łanach w Bielsku-Białej.

W bielskiej parafii w Lipniku odbyła się specjalna nowenna do Ducha Świętego. Jak przyznaje parafialny koordynator Tomasz Gajer w różnych częściach parafii zawisły też specjalne plakaty, zachęcające do włączenia się w synod.

W parafii w Przyborowie da się już wyodrębnić tematy najczęściej poruszane. „Pośród parafian, którzy byli obecni, największa troska skierowana była w stronę wyłączania się z praktyk religijnych coraz większej liczby parafian, szczególnie ludzi stosunkowo młodych. Nie jest to jeszcze zjawisko lawinowe, jednak nie są to już pojedyncze przypadki” – zauważa tamtejszy koordynator Kazimierz Dędys, wskazując jednocześnie na inne gorące kwestie: życie niesakramentalne młodych par czy plagę rozwodów.

„Podczas zwykłych rozmów daje się odczuć, że droga synodalna jest nam wszystkim bardzo potrzebna, ponieważ pod skorupą jednomyślności naszego Kościoła widać wiele różnic, niedomówień, zranień. Nie chodzi o ludzi, którzy są dalecy od praktyk, ale o wierzących i praktykujących katolikach” – podsumowuje koordynator, wyrażając ufność, że Duch Święty „ześle rozwiązanie”.
W parafii w Goleszowie spotkania synodalne rozpoczynają się od modlitwy, ale także od wyjaśniania celu tych spotkań. „Jak w rodzinie, tak i w Kościele chodzi przede wszystkim o miłość i zaufanie. Ale aby te wartości mogły wzrastać, muszą mieć odpowiednie warunki. Nie wykluczymy przeszkód, problemów, ale wspólnie nauczymy się z nimi radzić, nauczymy się rozmawiać, nauczymy się współdziałać, nauczymy się wspierać” – zaznacza koordynatorka Lucyna Galej.

Jak wyjaśnia, punktem wyjścia do większości rozmów stawał się temat współodpowiedzialności. „A raczej hasło współodpowiedzialni, które samo w sobie pokazuje nam już klucz – współodpowiedzialni, czyli My. Nie tylko ja, ja i ja oraz moje potrzeby w Kościele” – dodaje, zwracając uwagę na problem dialogu z osobami oddalonymi od Kościoła.

Zdaniem koordynatorki, synod pozwolił zatrzymać się i zobaczyć obraz Kościoła oczami innych ludzi. „Każdy z nas popatrzył do lustra, popatrzył sobie w oczy trochę inaczej. Rozejrzeliśmy się wokół siebie, dostrzegliśmy wielu ludzi, którzy przedtem jakoś umykali naszej uwadze. Bo gdy człowiek biegnie i nie zatrzymuje się, wiele rzeczy mu umyka, na wiele rzeczy nie zwraca uwagi. A gdy dochodzi do tego jeszcze rutyna, można przegapić i pominąć coś naprawdę cennego” – stwierdza koordynatorka.

W Jaworzynce-Trzycatku spotkania synodalne poprzedzone zostały szeroką akcją informacyjną. Podobnie jak w przypadku innych wspólnot, na stronie parafii powstała osobna zakładka, gdzie można podzielić się swoją refleksją na temat wybranych zagadnień.
„Do tej pory odbyły się dwa spotkania. Podczas pierwszego wszyscy byli trochę przestraszeni, jak to będzie wyglądać, jak to będzie dzielić się świadectwem pośród ludzi zróżnicowanych wiekowo, których się nie zna. Wszyscy byliśmy niesamowicie zaskoczeni świadectwami, którymi się podzieliliśmy. Było wiele emocji, wzruszeń i zrodziło się ogromne zaufanie. Na drugim spotkaniu wszyscy mówili, że nie mogli w nocy spać po tym pierwszym spotkaniu, że u wszystkich były ogromne emocje i to uświadomienie sobie, jak bardzo Duch Święty działa u różnych osób, jakie czyni cuda” – relacjonuje koordynatorka Anna Rąblewska.

W bielskiej parafii w Hałcnowie o synodzie informują dobrze widoczne plakaty. Co środa każdy może przyjść i zabrać głos na spotkaniach. Małgorzata Kunicka, parafialna koordynatorka synodalna, przyznaje, że dużo się mówi podczas spotkań o „odpływaniu” młodych z Kościoła. „Podejmowane były próby zdiagnozowania takiego stanu rzeczy: młodzi nie czują się słuchani, brakuje im autorytetów, są zniechęceni nadużyciami, jakie mają miejsce w Kościele, brakuje im zaufania do Kościoła – to wnioski tyczące się całego Kościoła. Natomiast na poziomie naszej parafii zaproponowano utworzenie dla młodych przestrzeni – oratorium, gdzie mogliby się spotykać i wspólnie spędzać czas, miejsca otwartego dla młodzieży z całej dzielnicy, a nie tylko dla tych, którzy udzielają się we wspólnotach. Oczywiście pojawia się konieczność zaangażowania opiekunów – wolontariuszy, którzy mogliby pełnić dyżury tak, aby młodzież nie była pozostawiona sama sobie, ale mogła owocnie spędzać czas” – podsumowuje i jako kolejna koordynatorka zauważa, że odzew młodych ludzi na skierowane do nich zaproszenie był „znikomy”.

Jak zaznaczają koordynatorzy, trwające spotkania synodalne już dowiodły, że doświadczenie żywego Kościoła w jego różnorodności może być niezwykle inspirujące i stanowić napęd do codziennych działań duszpasterskich w parafii.

The post Bielsko-Biała: spotkania synodalne w diecezji first appeared on eKAI.

Diecezjalne Nabożeństwo Ekumeniczne w Tarnobrzegu

9 godzin 27 minut temu
22 stycznia 2022 r. rzymskokatolicka parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu (diec. sandomierska) stała się gospodarzem Diecezjalnego Nabożeństwa Ekumenicznego, w którym uczestniczyli duchowni i świeccy różnych wyznań chrześcijańskich.

Dni ogólnopolskiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, trwającego co roku od 18 do 25 stycznia, stały się dla lokalnej społeczności Tarnobrzega i okolic szansą na wspólną modlitwę ekumeniczną. Ma to związek tegorocznym hasłem wspólnych modlitw zaczerpniętym z Ewangelii św. Mateusza – „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2).

To właśnie Mędrcy ze Wschodu przemierzający krańce ówczesnego świata starożytnego, aby oddać pokłon Dziecięciu Jezus i złożyć przed nim swoje dary, stali się inspiracją do tegorocznej wspólnej modlitwy o jedność wszystkich chrześcijan. Ich ofiarne oddanie sprawie, zaufanie Bożej Opatrzności oraz troska o należne oddawanie chwały Jezusowi Chrystusowi to intencje, jakie wpisane są w charakterystykę działalności wierzących wszystkich chrześcijańskich wyznań.

Nabożeństwu ekumenicznemu przewodniczył biskup diecezji sandomierskiej – Krzysztof Nitkiewicz, zaś kaznodziejskie komentarze do czytań wygłosili zaproszeni goście – ks. Korneliusz Wilkiel (proboszcz parafii prawosławnej św. Jerzego Zwycięzcy w Biłgoraju) oraz ks. Paweł Walczyński
(proboszcz polskokatolickiej parafii pw. Imienia Maryi Panny w Ostrowcu Świętokrzyskim). Natomiast główną duchową refleksję dotyczącą fragmentu Ewangelii o pokłonie Mędrców ze Wschodu wygłosił ks. Korneliusz Brudny – proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie.

To również z tej ewangelickiej parafii przybyły na wspólną ekumeniczną modlitwę dwa zespoły muzyczne: chór parafialny oraz zespół „The Snopkers Ensemble”. Wspólnie z nimi najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe – i nie tylko – zaprezentowały także chór parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wierzchowiskach (diec. sandomierska) oraz chór Zespołu Szkół nr 1 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu (tzw. „Prymasówka”). W repertuarze tego ostatniego, znalazły się śpiewy tradycji chrześcijaństwa wschodniego.

Nabożeństwo Ekumeniczne zwieńczyła tradycyjnie modlitwa „Ojcze nasz”, wspólne błogosławieństwo duchownych zaproszonych na to ekumeniczne wydarzenie oraz śpiew kolędy „Bóg się rodzi”, znanej w każdej tradycji wyznaniowej.

Było to kolejne tego typu nabożeństwo ekumeniczne w diecezji sandomierskiej po poprzednich, które odbywały się m. in. w Sandomierzu, Stalowej Woli, Rakowie, Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Janowie Lubelskim.

The post Diecezjalne Nabożeństwo Ekumeniczne w Tarnobrzegu first appeared on eKAI.

Pielgrzymka Hospicjów Polskich na Jasną Górę

9 godzin 27 minut temu
O dalszy rozwój opieki paliatywnej, dobrą jej realizację w obecnych trudnych warunkach modlili się przedstawiciele Pielgrzymki Hospicjów Polskich. Ze względu na pandemię pielgrzymka odbyła się w ograniczonej formie. Dziś Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

W homilii abp Depo podziękował wszystkim zaangażowanym w opiekę nad chorymi, która staje się „współuczestnictwem w tajemnicy miłości miłosiernej Chrystusa”. – Prosimy Maryję, tutaj na tym miejscu zawierzenia, żebyśmy odkrywali obecność Boga pośród nas poprzez serce, poprzez ręce, poprzez pochylenie się nad drugim człowiekiem”.

– Niech Maryja wyprosi nam łaskę – poczucie miłości na każdą potrzebę – modlił się metropolita częstochowski.

Anna Kaptacz, prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, które pielgrzymkę organizuje, podkreśla, że ta modlitwa jest niezwykle ważna. – Mnie ona wzmacnia, wyzwala nowe siły, daje optymizm i nadzieję – mówiła Kaptacz i zauważyła, że tej siły potrzeba wszystkim zaangażowanym w dzieło hospicyjne. Podkreśliła wielki wysiłek pracowników, dzięki którym chorzy mają zapewnianą opiekę, bo ze względów epidemiologicznych na razie hospicja nie mogą liczyć na pomoc wolontariuszy.

Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zwróciła uwagę na niezwykle ważny w opiece paliatywnej aspekt duchowy. – U pacjenta, który zbliża się do kresu życia ten wymiar duchowy jest najważniejszy. Wiele do zrobienia ma tu kapelan hospicyjny, psycholog, który w swym zawodzie widzi nie tylko aspekt naukowy, ale czerpie z duchowości i kultury chrześcijańskiej, bo widać jak ona jest bardzo potrzebna – podkreśliła Anna Kaptacz.

Legnica Bp Kiernikowski w szpitalu. Biskup legnicki prosi o modlitwę

Pielgrzymka rozpoczęła się wczoraj, 21 stycznia, Mszą św. sprawowaną w Kaplicy Matki Bożej i Apelem Jasnogórskim.
Dziś jeszcze odbędzie się spotkanie panelowo-dyskusyjne osób zaangażowanych w dzieło hospicyjne w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Wśród poruszanych tematów mowa będzie m.in. o wyzwaniach zespołów opieki paliatywnej i hospicyjnej, standardach organizacyjnych opieki paliatywnej dla dorosłych oraz farmakologicznych i niefarmakologicznych możliwościach pomocy chorym obejmowanym opieką paliatywną.

Opieka paliatywna jest jedną z najmłodszych gałęzi medycyny. W 1990 r. światowa organizacja zdrowia wydała dokument poświęcony tematyce opieki paliatywnej. Zainicjowany w 1967 r. przez C. Saunders ruch hospicyjny nawiązywał do istniejących już wcześniej form opieki nad osobami chorymi terminalnie.

Idea opieki nad chorymi i umierającymi rodziła się wraz z rozwojem form szpitalnictwa jako forma praktykowania chrześcijańskiej idei miłosierdzia – poczucia solidarności i odpowiedzialności człowieka wobec ubogich, bezdomnych, chorych i umierających.

The post Pielgrzymka Hospicjów Polskich na Jasną Górę first appeared on eKAI.

Zabytkowa Biblia, odkryta w archiwum parafii w Rajczy, wciąż rodzi wiele pytań

9 godzin 34 minuty temu
Odkryto najstarszy znany egzemplarz Pisma Świętego przechowywany w parafiach diecezji bielsko-żywieckiej. Wydana w 1561 r. w Pradze Biblia znajdowała się dotąd w archiwum parafii w Rajczy na Żywiecczyźnie, przy granicy polsko-słowackiej. Stamtąd trafiła w ręce ks. dr. Czesława Chrząszcza, archiwisty i notariusza w bielskiej kurii, który podkreśla, że wokół zagadkowego woluminu jest wciąż wiele pytań.

Egzemplarz zabytkowej Biblii jest starannie wydany, wzbogacony kunsztownymi ilustracjami i pięknymi inicjałami, rozpoczynającymi rozdziały poszczególnych ksiąg i akapitów. „To Biblia zapisana w języku czeskim. Obejmuje ona zarówno księgi proto-, jak i deuterokanoniczne – te ostatnie umieszczono na jej końcu” – wyjaśnia ks. Chrząszcz, wskazując, że prawdziwym odkrywcą zabytku jest proboszcz rajczański ks. Andrzej Zawada.

Księga nie ma ani okładki, ani też strony tytułowej. Zdaniem notariusza, nosi ona też wyraźne „blizny” z przeszłości. „W jakichś – zapewne dramatycznych – okolicznościach wydarto z niej pierwsze strony i cały Nowy Testament. Mimo to jest bezcennym zabytkiem. Trzy tygodnie temu wróciła z komory fumigacyjnej w Katowicach, w której poddano ją dezynfekcji” – tłumaczy i jednocześnie przyznaje, że niedawno udało się mu wolumin zidentyfikować.

„Dokładnie taki sam egzemplarz znajduje się w Bibliotece Seminaryjnej w Paradyżu. To Biblia wydana w 1561 roku w Pradze przez Jerzego Melantricha, tamtejszego drukarza i wydawcy. Mamy przed sobą najstarszy znany egzemplarz Pisma Świętego przechowywany w parafiach diecezji bielsko-żywieckiej” – zapewnił, precyzując, że pochodzi on z trzeciego wydania tej Biblii.

Legnica Bp Kiernikowski w szpitalu. Biskup legnicki prosi o modlitwę

Według kapłana, Biblia mogła być prywatną własnością ks. Wawrzyńca Homolki, jednego z XIX-wiecznych proboszczów rajczańskich, rodowitego Czecha. „Może służyła księżom w prowadzeniu duszpasterstwa wśród ludności słowackiej, którzy w wieku XVII i później przychodzili do Rajczy po słowo Boże i sakramenty święte, czy też w którymś momencie została po prostu przyniesiona na plebanię przez jakąś nieznaną osobę?” – zastanawia się ks. Chrząszcz.

Obecnie zabytkowa Biblia znajduje się w Bibliotece i Archiwum Diecezjalnym w Bielsku-Białej. Zostanie jednak zwrócona parafii.
Jiři Melantrich (1511 -1580) był czeskim drukarzem i nakładcą. Od 1552 prowadził drukarnię w Pradze, w której wydał ok. 200 dzieł, często zdobionych drzeworytami, m.in. Biblię zw. Melantriska. Użyte w „Biblii z Rajczy” litery pozbawione są jednak znaków diakrytycznych, charakterystycznych dla współczesnego języka czeskiego.

The post Zabytkowa Biblia, odkryta w archiwum parafii w Rajczy, wciąż rodzi wiele pytań first appeared on eKAI.

Bp Bryl podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: szukajmy tego, co nas łączy

9 godzin 38 minut temu
– Wierzę, że łaska Boża jest większa niż nasze różne doświadczenia, i że przebaczenie oraz pojednanie są możliwe – mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył nabożeństwu z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu.
W kaliskiej katedrze na wspólnej modlitwie zgromadzili się bp Damian Bryl, ordynariusz diecezji kaliskiej, orionista ks. Antoni Wita, diecezjalny referent ds. ekumenizmu, ks. Julian Kopiński z Kościoła Polskokatolickiego, przewodniczący kaliskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, pastor Janusz Wanat z Kościoła Bożego w Chrystusie, ks. prał. Adam Modliński, proboszcz katedry św. Mikołaja w Kaliszu i duchowieństwo Kościoła Rzymskokatolickiego.

W homilii bp Bryl wskazując na Trzech Mędrców zdążających do Betlejem zachęcał, aby nie zatrzymywać się na sprawach doczesnych, ale szukać Jezusa, który jest prawdziwym Bogiem i Zbawicielem. – Dzisiaj chcemy razem wyznać wiarę, że Jezus Chrystus jest Panem. Chciałbym, żeby to nasze wyznanie było takie mocne i jednoznaczne, żeby było dla innych jasne i klarowne, a przede wszystkim pociągające. Wspólne wyznanie wiary w Jezusa, który jest w centrum naszej wiary, jest dla nas ważnym zadaniem w tym tygodniu. Bardzo chciałbym, żebyśmy szukając tego, co jednoczy mocno patrzyli na Jezusa – powiedział kaznodzieja.

Podkreślał, że ten tydzień to czas, w którym wszyscy uczniowie Jezusa, niezależnie do jakiej wspólnoty należą, chcą patrzeć na Jezusa i zapraszać Go mocno w swoje życie, w życie swoich wspólnot. – Gdy patrzymy na Jezusa to nasze serce przemienia się, otwiera na tych, którzy są wokół. Zapatrzenie się w Jezusa nigdy nie jest lekceważeniem sióstr i braci, wprost przeciwnie. Dzięki temu, że jesteśmy blisko Jezusa umiemy być też blisko siebie. Chciałbym zaprosić, żebyśmy szukali tego, co nas jednoczy – zaznaczył duchowny.

Przekonywał, że ten czas modlitwy o jedność jest czasem, w którym wyznajemy wiarę w Jezusa i uczymy się Jego stylu życia. – To dzisiejsze spotkanie, wspólne słuchanie Słowa i siebie w nawzajem oraz modlitwa pobudzają nas, aby czynić z Bożą pomocą wszystko, co możliwe, aby obalić mury podziałów i nieufności, aby przezwyciężyć przeszkody i uprzedzenia, które utrudniają głoszenie Ewangelii zbawienia przez krzyż Jezusa, jedynego Odkupiciela, każdego człowieka – akcentował biskup kaliski.

Cytując św. Jana Pawła II z dokumentu o ekumenizmie zapraszał, aby iść drogą wskazaną przez papieża i razem szukać dróg pojednania i współpracy. – Prośmy, aby dobry Bóg wspierał nas w zbliżaniu się do siebie, aby dotykał naszych serc, byśmy potrafili przebaczać i dążyć do pojednania. Wierzę, że łaska Boża jest większa niż nasze różne doświadczenia i że przebaczenie oraz pojednanie są możliwe. Chciejmy dzisiaj zaprosić Jezusa w tę naszą wspólną drogę – powiedział bp Bryl.

Za zorganizowanie wspólnego nabożeństwa podziękował ks. Julian Kopiński. – Nabożeństwo ekumeniczne odbywa się w Kaliszu, w mieście, gdzie od wieków spotykają się różne tradycje chrześcijańskie, spotykamy się w katedrze św. Mikołaja, który był biskupem w Kościele jeszcze nie podzielonym i czczony jest zarówno na chrześcijańskim Wschodzie jak i Zachodzie. Gromadzimy się na wspólnej modlitwie, aby modlić się o wytrwałość we wszystkich dążeniach ekumenicznych w Polsce, ale też tutaj na ziemi kaliskiej, konińskiej i całej południowej Wielkopolski – mówił duchowny.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczął się 18 stycznia w Kościele Ewangelicko–Reformowanym w Żychlinie k. Konina. Kolejne nabożeństwa odbyły się w Kościele Starokatolickim Mariawitów w Nowej Sobótce i Kościele Bożym w Chrystusie w Kaliszu.
Jutro, 22 stycznia, o godz. 18.00 rozpocznie się modlitwa w Kościele Polskokatolickm w Kotłowie. Tydzień Modlitw zakończy się 25 stycznia o godz. 18.00 w Kościele Prawosławnym w Kaliszu.

W tym roku Tygodniowi Modlitw o Jedność Chrześcijan towarzyszy hasło: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 2).

The post Bp Bryl podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: szukajmy tego, co nas łączy first appeared on eKAI.

Częstochowa: odbył się panel ekumeniczny

9 godzin 39 minut temu
O jaką jedność chrześcijan się modlimy, jakie wyzwania przyniosła Kościołom chrześcijańskim trwająca pandemia, jak wygląda duszpasterstwo młodzieży w różnych Kościołach chrześcijańskich, to tylko niektóre z pytań, na jakie odpowiadali uczestnicy panelu ekumenicznego, który odbył się wieczorem 21 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

– Takie spotkania na pewno pomagają nam zrozumieć siebie nawzajem, głębiej spojrzeć na bardzo złożony temat dialogu ekumenicznego. Chodzi również o to, aby poznać własne korzenie, ale również źródła różnic – powiedział otwierając spotkanie ks. prał. Ryszard Selejdak, rektor seminarium.

Odpowiadając na pytanie, jak rozmieć jedność, o którą Kościoły chrześcijańskie się modlą, ks. dr Adam Malina, prezes synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce podkreślił, że „jedność to jeden z podstawowych wskaźników Kościoła” – W naszym Kościele luterańskim mówimy o pojednaniu różnorodności – dodał ks. Malina.

– My sami najpierw musimy być jedno z Chrystusem, bo gdy w sercu jest grzech, to właśnie on utrudnia jedność – wskazał ks. Marcin Bielawski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Częstochowie.

Dla ks. Krzysztofa Michałka-Górala, proboszcza parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Kleszczowie, najważniejsze jest, aby inni widzieli naszą jedność. – To jest bardzo ważne, bo trzeba przede wszystkim dać świadectwo jedności. Oczywiście w drodze do jedności trzeba również mówić o tym, co nas boli – podkreślił duchowny.

Również ks. Mateusz Jelinek, stażysta w parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Kleszczowie zaznaczył, że trzeba „docenić różnorodność” i wskazał na jedność jako „jednanie różnorodności”.

– Jedność to najpierw moje osobiste życie i zjednoczenie z Chrystusem. Jeśli będę żył w miłości, pokorze, uniżoności serca wobec Chrystusa to będę umiał być jedno z Chrystusem i drugim człowiekiem – podkreślił ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Wniebowstąpienia w Częstochowie.

Uczestnicy panelu pytani byli również o to, w jaki sposób pandemia wpłynęła na duszpasterstwo w kościołach chrześcijańskich. Zdaniem duchownym trwająca pandemia zrodziła pewne problemy, jeśli chodzi o wymiar wspólnotowości. – Transmisje nabożeństw odciągają ludzi od kościoła. A przecież w naszej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem jest ważna obecność i budowanie wspólnoty – podkreślił ks. Krzysztof Michałek-Góral duchowny z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. – Co to znaczy obejrzeć nabożeństwo? – pytał duchowny. – W nabożeństwie się uczestniczy.

Natomiast duchowny prawosławny zaznaczył, że w czasie pandemii Kościół prawosławny w Polsce przypominał, że „Eucharystia nie jest źródłem wirusa” – Oczywiście był również lęk wśród naszych wiernych, ale również głęboka wiara, że w nabożeństwie należy uczestniczyć osobiście – mówił ks. Marcin Bielawski, proboszcz parafii prawosławnej w Częstochowie.

Podczas spotkania padło również pytanie o ordynację kobiet w Kościele luterańskim – Ostatnia decyzja synodu naszego Kościoła potwierdziła jedynie praktykę, która już istnieje u nas. Oczywiście to też nie było takie proste i wzbudziło dyskusje również w naszym Kościele – odpowiedział ks. dr Adam Malina, prezes synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Duchowny luterański odniósł się również do pytania na temat stosunku dzisiejszych luteran do samego Marcina Lutra. – Luteranie również krytycznie, co bardziej znaczy konstruktywnie, patrzą na Marcina Lutra. Jest wiele spraw, które całkowicie przyjmujemy z jego nauk. Jednak pamiętajmy, że Marcin Luter działał 500 lat temu. I naturalne jest to, że dzisiaj pewne sprawy należy ujmować nieco inaczej. W tradycji luterańskiej wzorców zawsze szukamy przede wszystkim w Piśmie Świętym. Jednak oczywiście Marcin Luter pozostaje dla nas ważną postacią i teologiem, wybitnym biblistą – powiedział ks. dr Adam Malina.

Na pytanie, jak zareagowałby duchowny, gdy do jego świątyni wszedł wierny innej denominacji chrześcijańskiej ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie odpowiedział, że „przede wszystkim ze świątyni nikogo się nie wyrzuca” – Chrystus wyrzucił ze świątyni jerozolimskiej, ale tylko przekupniów, tych którzy nie uszanowali świętego miejsca – podkreślił ks. Glajcar.

Uczestnicy panelu wspólnie zaznaczyli, że w dialogu ekumenicznym ważne są również codzienne osobiste spotkania i nie tylko w trakcie modlitwy, ale także tak zwyczajnie jak w gronie przyjaciół – Pod tym względem myślę, że ekumenia częstochowska może być dobrym przykładem – zauważył ks. dr Adam Malina.

W dyskusji ekumenicznej wzięli udział m.in.: ks. dr Jarosław Grabowski, redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela” i kierownik Referatu Dialogu Ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi kurii metropolitalnej w Częstochowie, ks. dr Adam Malina, prezes synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. Marcin Bielawski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja ze świątynią pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej, ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie, ks. Krzysztof Michałek-Góral, proboszcz parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Kleszczowie, ks. Mateusz Jelinek, stażysta w parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Kleszczowie, a także klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, z rektorem seminarium ks. prał. Ryszardem Selejdakiem.

Panele ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w archidiecezji częstochowskiej mają już swoją tradycję.

W 2013 r. odbył się panel z udziałem młodzieży katolickiej i ewangelickiej w parafii luterańskiej w Częstochowie. 21 stycznia 2016 r. w auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbył się ekumeniczny panel nt. „Do jakiej jedności dążą chrześcijanie?”. Również 18 stycznia 2017 r. w auli św. Jadwigi w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbył się ekumeniczny panel nt. „Ekumenizm dla ewangelizacji”.

Na zakończenie tygodnia ekumenicznego 22 stycznia o godz. 17 odbędzie się „wieczernia” z kolędowaniem w cerkwi prawosławnej w Częstochowie. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosi ks. dr Jarosław Grabowski, redaktor naczelny „Niedzieli” i kierownik Referatu Dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi kurii metropolitalnej w Częstochowie. Z koncertem wystąpi zespół prawosławny Armonia z Białegostoku.

Działalność ekumeniczna w archidiecezji częstochowskiej skierowana jest głównie do Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, która jest częścią międzynarodowego ruchu ekumenicznego.

W Częstochowie znajduje się parafia prawosławna ze świątynią Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej, której od 2021 r., po śmierci niezapomnianego i wieloletniego proboszcza ks. mitrata Mirosława Drabiuka, przewodzi nowy proboszcz ks. Marcin Bielawski. Jest również ewangelicko-augsburska parafia Wniebowstąpienia Pańskiego, której proboszczem od 2011 r. jest ks. Adam Glajcar, krajowy ewangelicki kapelan strażaków, a także parafia polskokatolicka Matki Bożej Królowej Apostołów, z duszpasterzem ks. Szczepanem Rycharskim. W Gniazdowie k. Koziegłów znajduje się starokatolicka parafia mariawitów, istniejąca od 1906 r. Jej proboszczem jest kapłan Michał Maria Fabian Wylazłowski. Natomiast w Kleszczowie mieści się parafia ewangelicko-reformowana, której proboszczem jest ks. Krzysztof Michałek-Góral.

Referat ds. Ekumenizmu (obecnie Referat Dialogu Ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi) w archidiecezji częstochowskiej został powołany w 1968 r. Jednym z pierwszych referentów był ks. inf. Ireneusz Skubiś, późniejszy redaktor naczelny „Niedzieli” i moderator Ruchu Europa Christi. W kolejnych latach referentem ds ekumenizmu byli: ks. prof. Franciszek Dylus, ks. dr. Sławomir Zieliński. Aktualnie kierownikiem Referatu Dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi kurii metropolitalnej w Częstochowie jest ks. dr Jarosław Grabowski, redaktor naczelny „Niedzieli”. Od samego początku zadaniem Referatu było i jest popieranie i organizowanie w archidiecezji spotkań modlitewnych na rzecz jedności chrześcijan, czuwanie nad tym, aby postawy ekumeniczne wpływały na działania diecezji.

The post Częstochowa: odbył się panel ekumeniczny first appeared on eKAI.

Strony