Konferencja Episkopatu Polski

Subskrybuj Kanał Konferencja Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski
Konferencja Episkopatu Polski
Zaktualizowano: 1 godzina 47 minut temu

Misjonarz na Post: Już ponad 50 tys. osób wspiera duchowo polskich misjonarzy

pt., 02/26/2021 - 15:35

Trwa akcja duchowego wsparcia misjonarzy w Wielkim Poście – „Misjonarz na Post”. – Jest to piękny projekt polskiego Kościoła. Możemy być aktywnymi współpracownikami polskich misjonarzy – komentuje inicjatywę kard. Luis Tagle, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Jeszcze przed rozpoczęciem Wielkiego Postu do akcji dołączyło kilka tysięcy osób. Inicjatywa cieszy się w tym roku jeszcze większym zainteresowaniem niż w poprzednich latach. – Pandemia spowodowała, że wszelkie inicjatywy, do których można się włączyć bez wychodzenia z domu stały się bardziej atrakcyjne – komentuje Zofia Kędziora. – Pandemia zmieniła jednak nie tylko naszą sytuację, ale również misjonarzy, którzy często są jedynym wsparciem dla ludzi w krajach misyjnych – dodaje koordynatorka akcji.

Do wzięcia udziału w akcji zachęcił kard. Luis Tagle, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. – Jest to piękny projekt polskiego Kościoła. Poprzez modlitwę, post, dobrą pracę, dobre intencje, możemy być aktywnymi współpracownikami wielu wspaniałych mężczyzn i kobiet polskiego pochodzenia, którzy służą jako misjonarze na terenach misyjnych. Proszę, wspieraj ich, dołącz do akcji „Misjonarz na Post” – komentuje kard. Tagle. O akcji wypowiadają się także sami misjonarze, którzy dziękują za modlitwę. – To wasze wsparcie duchowe dodaje nam siły, pomaga w dotarciu z pomocą wszędzie tam, gdzie potrzebują nas najbardziej potrzebujący. Z serca dziękuję – mówi s. Rachela Kaczmarek OP, która posługuje w Kamerunie. Z kolei o. Robert Ablewicz MSF mówi: „Czuję tę modlitwę w różnych niebezpieczeństwach, w chorobie, w samotności. Często, dziękując innym za modlitwę, powtarzam, że czujemy ją na własnej skórze, że ona nas podnosi, pomaga nam niekiedy wyjść z trudnej sytuacji”.

W tym roku w każdy czwartek Wielkiego Postu o godz. 19.00 polskiego czasu, na facebookowym profilu akcji (fb.me/misjonarznapost) odbywają się spotkania online z misjonarzami, którzy odpowiadają na pytania czytelników. W najbliższym spotkaniu (25.02 o godz. 19.00) udział weźmie misjonarka, Justyna Wiercimok z Etiopii.

Aby wziąć udział w akcji, trzeba wejść na stronę www.misjonarznapost.pl i wypełnić krótki formularz, w którym należy podać swoje imię, nazwisko i adres mailowy, na który przyjdzie informacja z danymi wylosowanego misjonarza. Każdy może wybrać swoją formę duchowego wsparcia wylosowanego misjonarza lub misjonarki. Może to być modlitwa, jakieś wyrzeczenie czy też ofiarowanie cierpienia.

Inicjatywa prowadzona jest przez redakcję oblackiego portalu misyjne.pl i dwumiesięcznika „Misyjne Drogi”. Honorowy patronat nad akcją objęli: abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, metropolita poznański, oraz bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Projekt „Misjonarz na Post” wspierają medialnie media katolickie takie jak Opoka, Stacja7, Siódma9, Aleteia.pl, miesięcznik „Misjonarz”, Gość Niedzielny, wiara.pl, Papieskie Dzieła Misyjne, TV Trwam, deon.pl, Radio Maryja, Tygodnik Idziemy, Misje Dzisiaj, Tygodnik Niedziela i inne środowiska katolickie. Partnerem tegorocznego „Misjonarza na Post” jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

misyjne.pl

COMECE: La legislazione dell’Unione Europea non prevede il diritto all’aborto

czw., 02/25/2021 - 18:46

Né la legislazione dell’Unione europea né la Convenzione europea dei diritti dell’uomo prevedono il diritto all’aborto, si legge in una lettera del Comitato permanente della Commissione Episcopali della Comunità europea (COMECE) al Presidente del Parlamento europeo, David Maria Sassoli, sulla risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020.

La lettera del 22 febbraio 2021 a firma del Presidente della Comece, cardinale Jean-Claude Hollerich e dei membri del Comitato Permanente della COMECE, esprimono preoccupazione per alcune questioni contenute nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 26 novembre 2020 sul diritto all’aborto in Polonia.

I vescovi richiamano l’art. 5.2 del Trattato Europeo, in cui si afferma che l’Unione agisce solo nei limiti dei poteri che le sono conferiti dai Trattati dagli Stati membri. Sottolineano inoltre che la questione della protezione della vita è di competenza degli Stati membri.

„La COMECE è altresì allarmata dal fatto che la risoluzione sembri contestare il diritto fondamentale all’obiezione di coscienza, che deriva dalla libertà di coscienza”, si legge nella lettera. Allo stesso tempo, i vescovi hanno richiamato l’attenzione sul fatto che nel settore sanitario le persone che esprimono obiezione di coscienza sono, in molti casi, discriminate.

„Da un punto di vista giuridico, vogliamo sottolineare che né la legislazione dell’Unione Europea, né la Convenzione Europea dei Diritti Umani prevedono un diritto all’aborto. La questione è di competenza dei sistemi giuridici degli Stati membri”.

Il Comitato permanente ha anche ricordato che la Chiesa cattolica fa ogni sforzo possibile per prendersi cura delle donne in circostanze difficili o in gravidanza indesiderata. I vescovi hanno anche richiamato l’insegnamento della Chiesa sulla vita: ” Ogni persona umana è chiamata in vita da Dio e ha bisogno di protezione, soprattutto quando è più vulnerabile”. Hanno anche notato che questa speciale protezione e cura per un bambino, prima e dopo la nascita, è menzionata anche negli accordi internazionali, come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia.

Il Comitato permanente della Comece ha rilevato con rammarico che Bruxelles non ha condannato gli attacchi a chiese e luoghi di culto in Polonia, avvenuti durante le proteste legate alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

La questione è nata da una interpellanza al Tribunale costituzionale del 2019, firmata da 119 deputati, in seguito a una richiesta, firmata da oltre 800.000 polacchi, di esaminare la conformità della cosiddetta premessa eugenetica con la costituzione polacca.

Il 22 ottobre scorso il Tribunale Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’aborto in caso di alta probabilità di danno grave e irreversibile al feto o di una malattia incurabile che ne minacci la vita. In pratica, in molti casi ha significato la morte di bambini non nati per il sospetto di sindrome di Down.

La motivazione della Sentenza dello scorso ottobre del Tribunale Costituzionale è stata resa pubblica il 27 gennaio con un documento di 154 pagine, dove tra l’altro si afferma che „la Repubblica di Polonia garantisce a tutti la protezione legale della vita” (art. 38 della Costituzione) e che la sua protezione è responsabilità delle autorità pubbliche (art. 30). Ogni limitazione della tutela giuridica della vita umana deve essere „assolutamente necessario”, cioè trattato come ultima risorsa assoluta. Un handicap o una malattia incurabile di un bambino nella fase prenatale non può determinare automaticamente l’ammissibilità dell’interruzione della gravidanza.

Il Parlamento Europeo, pertanto, con la Risoluzione del 26 novembre 2020, si è espressa prima della pubblicazione della Sentenza, senza quindi avere reale conoscenza dell’argomento in discussione.

Il testo della lettera della COMECE è reperibile al link.

Ufficio per le Comunicazioni Estere della Conferenza Episcopale Polacca

COMECE: European Union legislation does not provide for the right to abortion

czw., 02/25/2021 - 18:38

Neither European Union legislation nor the European Convention on Human Rights provide for the right to abortion, reads a letter from the Standing Committee of the European Community Bishops’ Committees (COMECE) to the President of the European Parliament, David Maria Sassoli, on the resolution of the European Parliament of November 26, 2020.

The letter from the President of COMECE, cardinal Jean-Claude Hollerich and members of the COMECE Standing Committee of February 22, 2021, expresses concern over some of the issues contained in the Resolution of the European Parliament of November 26, 2020 regarding the right to abortion in Poland.

Bishops recall Art. 5.2 of the European Treaty, which states that the Union acts only within the limits of the powers conferred on it by the Treaties by the Member States. They also point out that the issue of protecting life falls within the competence of the Member States.

„COMECE is also alarmed about the fact that the Resolution seems to question the fundamental right to conscientious objection, which is an emanation of freedom of conscience ” – we read in the letter. At the same time, the bishops pointed out that in the health care sector, people who express their conscientious objection are in many cases discriminated.

„From a legal perspective we wish to underline that neither European Union legislation nor the European Convention on Human Rights provide for a right to abortion. This matter is left up to the legal systems of the Member States” – emphasized the COMECE bishops.

The Standing Committee also recalled that the Catholic Church made every effort to look after women in difficult circumstances or in unwanted pregnancy. The bishops also recalled the teaching of the Church on life: „Every human person is called into being by God and needs protection, particularly when he or she is most vulnerable”. They also noted that this special protection and care for a child, before and after birth, is also mentioned in international agreements, such as the United Nations Convention on the Rights of the Child.

The COMECE Standing Committee noted with regret that Brussels did not condemn the attacks on churches and places of worship in Poland during the protests related to the publication of the Constitutional Court’s ruling.

The issue arose from an interpellation to the Constitutional Tribunal in 2019, signed by 119 deputies, following a request, signed by more than 800,000 Poles, to examine the conformity of the so-called eugenic premise with the Polish constitution.

On October 22, 2020, the Constitutional Tribunal declared abortion unconstitutional in the event of a high probability of serious harm and irreversible to the fetus or an incurable disease that threatens its life. In practice, in many cases it has meant the deaths of unborn children due to suspicion of Down syndrome.

The motivation of the Constitutional Court’s sentence of last October was made public on January 27 with a 154-page document, which among other things states that „the Republic of Poland guarantees everyone the legal protection of life” (art. 38 of the Constitution) and that its protection is the responsibility of the public authorities (art.30). Any limitation of the legal protection of human life must be „absolutely necessary”, that is, treated as an absolute last resort. A disability or an incurable disease of a child in the prenatal phase cannot automatically determine the eligibility of termination of the pregnancy.

The European Parliament, therefore, with the Resolution of November 26, 2020, expressed itself before the publication of the Sentence, without therefore having real knowledge of the topic under discussion.

The text of the COMECE letter is available at the link.

Office for Foreign Communication of the Polish Bishops’ Conference

Polacy pomogli Chorwatom

czw., 02/25/2021 - 18:00

Ponad 3 mln zł zebrała Caritas Polska na rzecz poszkodowanych w grudniowym trzęsieniu ziemi w Chorwacji. Dzięki tym środkom zostaną zakupione m.in. kontenery noclegowe dla osób, które straciły dach nad głową.

Na imponującą kwotę, którą Polacy przekazali Chorwatom, złożyły się środki uruchomione przez Caritas Polska zaraz po tragedii, wpłaty na konto organizacji oraz wpływy z charytatywnych SMS-ów i ze zbiórki przeprowadzonej pod kościołami w całej Polsce po apelu abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który ogłosił niedzielę 24 stycznia „Dniem solidarności z Chorwacją”.

Najważniejszy dach nad głową

Jak podała chorwacka Caritas, do końca stycznia skontrolowano blisko 60 proc. budynków w rejonie dotkniętym skutkami trzęsienia ziemi, do którego doszło 29 grudnia. Na 26 tys. skontrolowanych domów 3,1 tys. wymagało rozbiórki, 5,3 tys. gruntownych napraw, a 15,8 tys. doświadczyło drobniejszych uszkodzeń. Około jednej trzeciej ludności obszaru, który ucierpiał na skutek wstrząsów, opuściło swoje domy tymczasowo lub na stałe. Dlatego do najpilniejszych potrzeb, oprócz dostarczenia poszkodowanym wsparcia rzeczowego, w tym żywności i wody, ubrań i butów, podstawowych artykułów gospodarstwa domowego, a także grzejników, mebli i materiałów budowlanych, było zapewnienie im dachu nad głową. Caritas Chorwacja dostarcza kontenery mieszkalne potrzebującym ich rodzinom w rejonie obejmującym miasta Petrinja, Sisak i Glina.

– W nich będą mogli mieszkać do czasu, aż zostaną odbudowane ich domy. Ludzie przeżyli tu katastrofę, ale chcą pozostać na rodzinnej ziemi, a my – ludzie, Kościół – musimy im w tym pomóc –  wyjaśnia ks. Fabijan Svalina, dyrektor Caritas Chorwacja.

Rzeka miłosierdzia

Na zakup takich właśnie tymczasowych obiektów mieszkalnych przeznaczone będą środki, które chorwackiej Caritas przekazują siostrzane organizacje z innych krajów, w tym z Polski. Przedstawiciele Caritas i chorwackiego Kościoła dziękują Polakom, którzy zaangażowali się w pomoc dla ofiar kataklizmu.

– Dzięki waszym ofiarom możemy pomóc tysiącom ludzi – podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

– Polski i chorwacki naród są ściśle powiązane. Łączy nas papież Jan Paweł II. My go nazywamy naszym, bo czujemy, że to nasz papież i nasz święty. On jest świętym Miłosierdzia Bożego. To Miłosierdzie Boże jest obecne zwłaszcza teraz. W tych dniach wypełnia polską Caritas i dociera do nas – tu, gdzie jest potrzebne. Z całego serca dziękuję tym wszystkim, którzy się włączyli w tę rzekę miłości – zwrócił się do polskich darczyńców ks. Bože Radoš, biskup Varaždin.

Caritas Polska

Zmarła Mama śp. biskupa Jana Chrapka

czw., 02/25/2021 - 11:43

W środę, 24 lutego, w wieku 91 lat, zmarła śp. Genowefa Chrapek, Mama śp. biskupa Jana Chrapka. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 26 lutego 2021 roku w kościele parafialnym pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach. Msza święta będzie sprawowana o godz. 12.30 a poprzedzi ją modlitwa różańcowa o godz. 12.00.

Pokój jej duszy…

Diecezja Radomska/ BP KEP

COMECE: Ustawodawstwo Unii Europejskiej nie przewiduje prawa do aborcji

śr., 02/24/2021 - 20:42

Ani ustawodawstwo Unii Europejskiej, ani Europejska Konwencja Praw Człowieka, nie przewidują prawa do aborcji – czytamy w liście Stałego Komitetu Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), skierowanym do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Marii Sassoli, dotyczącym rezolucji Parlamentu Europejskiego z 26 listopada 2020 roku.

List przewodniczącego COMECE abp. Jean-Claude Hollericha oraz członków Stałego Komitetu COMECE z 22 lutego 2021 roku, jest wyrazem niepokoju wobec niektórych kwestii zawartych w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2020 r., dotyczącej prawa do aborcji w Polsce.

Biskupi przypominają art. 5.2 Traktatu Europejskiego, który precyzuje, iż Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej w Traktatach przez państwa członkowskie. Zaznaczają też, że kwestia ochrony życia znajduje się w obszarze kompetencji państw członkowskich.

„COMECE jest również zaniepokojona faktem, że rezolucja zdaje się kwestionować podstawowe prawo do sprzeciwu sumienia, które wynika z wolności sumienia” – czytamy w liście. Jednocześnie biskupi zwrócili uwagę na fakt, że w sektorze służby zdrowia osoby wyrażające sprzeciw sumienia są w wielu przypadkach dyskryminowane.

„Z prawnego punktu widzenia, chcielibyśmy podkreślić, że ani ustawodawstwo Unii Europejskiej, ani też Europejska Konwencja Praw Człowieka, nie przewidują prawa do aborcji” – podkreślili biskupi COMECE.

Stały Komitet przypominał również, że Kościół katolicki czyni wszelkie wysiłki, aby otaczać opieką kobiety będące w trudnej sytuacji lub w niechcianej ciąży. Biskupi ponownie przypomnieli też nauczanie Kościoła w kwestii życia: „Każda osoba ludzka jest przez Boga powołana do życia i potrzebuje ochrony, szczególnie wtedy gdy jest najbardziej bezbronna”. Zaznaczyli również, że o tej szczególnej ochronie i trosce o dziecko, przed i po narodzeniu, mówią również umowy międzynarodowe np. Konwencja o Prawach Dziecka ONZ.

Stały Komitet COMECE z przykrością zauważył, że ze strony Brukseli nie padły słowa potępienia ataków na kościoły i miejsca kultu w Polsce, do których doszło podczas protestów związanych z opublikowaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

BP KEP

Rycerze Kolumba wspierają dzieła pro-life na cześć swojego założyciela

śr., 02/24/2021 - 12:00

Rycerze Kolumba zainaugurowali peregrynację relikwii swojego założyciela, bł. ks. Michaela McGivneya. Peregrynacji towarzyszyć będą inicjatywy charytatywne na rzecz dzieł pro-life prowadzonych przez Kościół. Wydarzenie potrwa do wiosny 2022 roku – w tym czasie relikwie odwiedzą kilkaset polskich parafii, w których działają Rycerze Kolumba.

Ogólnopolska peregrynacja rozpoczęła się w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu jednocześnie w trzech miastach – Radomiu, Częstochowie i Rzeszowie.

Eucharystii w Częstochowie przewodniczył Kapelan Stanowy, krajowy duszpasterz Rycerzy Kolumba, abp Wacław Depo. „Ksiądz McGivney poprzez swoją służbę kapłańską troszczył się o godność i jedność w rodzinach, samemu będąc znakiem miłosierdzia Bożego” – mówił duchowny. Metropolita częstochowski podkreślił bliskość i troskę, jaką ks. McGivney otaczał ludzi samotnych, zgnębionych w czasach pandemii, angażując innych w strukturach braterskich wspólnot.

Nawiązując do posługi błogosławionego ks. Michaela, który zmarł na gruźlicę, niosąc pomoc ofiarom pandemii, abp Depo podkreślił aktualność przesłania i przykładu amerykańskiego duchownego: „Ileż dziś rodzin jest rozbitych przez śmierć i cierpienie! I dlatego ks. McGivney jest nam tak bardzo potrzebny dzisiaj. On już to przeszedł i z tego powodu mówi do nas: Nie lękajcie się! Połóżcie nadzieję w Bogu! Ratujcie Wasze rodziny jako wspólnoty i bądźcie z chorymi!”.

Mszy Świętej w diecezji radomskiej przewodniczył bp Marek Solarczyk. „Wyjątkowym rysem kapłańskiej posługi ks. McGivneya, jego troski serca, było to wszystko, co zawiera się w tych trzech określeniach: Miłosierdzie, Jedność i Braterstwo” – tłumaczył biskup, nawiązując do trzech podstawowych Zasad, wokół których formują się Rycerze Kolumba. „Możemy się odwołać do tego, co było jego pragnieniem – aby szczególnie mężczyźni byli niczym Noe. Dla Was, Drodzy Bracia, to jest wielka zachęta, aby sobie uświadomić tajemnicę Arki, ocalenia (…). Właśnie te trzy wyjątkowe tajemnice – Miłosierdzie, Jedność i Braterstwo – są odpowiedzią na to, jak tę Arkę zbudować” – powiedział biskup radomski.

Peregrynację w południowo-wschodniej Polsce rozpoczęto od Eucharystii sprawowanej przez bpa Jana Wątrobę w Rzeszowie. Nawiązując do św. Józefa, którego rok rozpoczynamy w marcu, bp Wątroba mówił: „Józef był posłuszny, całkowicie poddany Bożej woli. I dzisiaj chcemy w tym samym kluczu posłuszeństwa odczytać życie, kapłaństwo, powołanie i dzieło bł. ks. Michaela McGivneya”. „Ksiądz McGivney z wielką wrażliwością przeżywał dramaty rodzin, zwłaszcza wtedy gdy umierała głowa rodziny, ojciec i mąż. Tak zrodziło się wielkie dzieło – Rycerze Kolumba. To owoc jego troski, ale też posłuszeństwa i zaangażowania w życie wspólnoty. Dziś z wielkim podziwem patrzymy na to jego całkowite poddanie się woli Bożej” – dodał pasterz diecezji rzeszowskiej.

„Peregrynacja to przede wszystkim dla mężczyzn – ojców i mężów – czas na to, by się zatrzymać w natłoku codziennych zadań i właściwie określić priorytety, szczególnie w Wielkim Poście” – tłumaczy ideę peregrynacji Krzysztof Zuba, Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce. „Postawienie Boga na pierwszym miejscu przez mężczyznę zawsze będzie promieniować na jego otoczenie, przede wszystkim na jego rodzinę” – dodał.

Drogę do beatyfikacji ks. Michaela McGivneya otworzył cud przypisywany jego wstawiennictwu zatwierdzony przez papieża Franciszka w maju zeszłego roku. Cud ten okrzyknięto „cudem pro-life”, ponieważ dotyczył uzdrowienia śmiertelnie chorego dziecka w łonie matki. „Widzimy w tym znak mówiący nam, że jeszcze mocniej powinniśmy się zaangażować w działania na rzecz obrony życia” – napisał w swoim liście do uczestników peregrynacji w całej Polsce abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski i Kapelan Stanowy, krajowy duszpasterz Rycerzy Kolumba. Z tego powodu wydarzenie zorganizowane przez Rycerzy Kolumba jest połączone z dziełem charytatywnym mającym na celu wsparcie inicjatyw Kościoła na rzecz ochrony życia i zwiększania społecznej świadomości o godności życia ludzkiego.

Peregrynacja potrwa do wiosny 2022 roku i obejmie wszystkie parafie, w których działają Rycerze Kolumba. Więcej szczegółów o wydarzeniu można przeczytać na stronie internetowej Rycerzy w Polsce.

Rycerze Kolumba są największą na świecie organizacją katolickich mężczyzn. Wspólnotę założył bł. ks. Michael McGivney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. Ich zasadami są: Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm. Działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 2 miliony członków. W Polsce obecni są od 15 lat i liczą ponad 6 tysięcy członków działających w ponad 200 parafiach na terenie 30 diecezji. Ich krajowym duszpasterzem, Kapelanem Stanowym jest Metropolita Częstochowski, abp Wacław Depo.

Rycerze Kolumba / BP KEP

Przewodniczący Episkopatu złożył kondolencje po śmierci s. Maksymiliany Wojnar

wt., 02/23/2021 - 14:07

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam dzięki Bogu Wszechmogącemu za trud życia i powołania oraz posługi na rzecz Kościoła, który jest w Polsce,  śp. siostry Maksymiliany – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w kondolencjach na uroczystości pogrzebowe śp. s. Maksymiliany Wojnar, prezentki, prawniczki, która przez ponad 30 lat pracowała w Biurze Prawnym Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, a następnie przez wiele lat była zaangażowana w organizację szkolnictwa katolickiego w Polsce.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił wkład s. Wojnar w ponowne kształtowanie relacji państwo-Kościół w ważnych dla całej Polski monetach historii. „Siostra Maksymiliana wiernie towarzyszyła Kościołowi w Polsce w swojej kompetentnej i zdeterminowanej pracy prawnej, u boku ówczesnych sekretarzy generalnych KEP” – czytamy w kondolencjach.

Siostra Wojnar była absolwentką Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie oraz Wydziału Prawa Kanonicznego na kierunku prawo kanoniczno-cywilne Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W latach 1973 – 2006 pełniła funkcję referenta Biura Prawnego Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Była współpracowniczką sekretarzy generalnych Episkopatu: bp. Bronisława Dąbrowskiego, bp. Tadeusza Pieronka i bp. Piotra Libery. Współtworzyła Radę Szkół Katolickich, której przez wiele lat była sekretarzem. Zainicjowała cykliczne spotkania Forum Szkół Katolickich.

Siostra Wojnar w czasie stanu wojennego angażowała się na rzecz internowanych działaczy opozycji. W okresie transformacji ustrojowej pomagała w uregulowaniu statusu prawnego setek dzieł charytatywnych i oświatowych zgromadzeń zakonnych, wcześniej zawłaszczonych przez władze komunistyczne.

„Gdy dziś wielu deprecjonuje obecność i posługę sióstr zakonnych w Kościele, siostra Maksymiliana pokazywała, jak w tym Kościele i dla tego Kościoła można pięknie żyć, pracować i umierać. Jak można go kochać – jako Mistyczne Ciało Chrystusa – oraz z uporem i konsekwencją, mądrością i roztropnością przemieniać jego znieważane oblicze” – napisał przewodniczący Episkopatu w kondolencjach.

 BP KEP

KONDOLENCJE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
NA UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE
SIOSTRY MAKSYMILIANY WOJNAR

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito,
Najdostojniejsi Księża Biskupi,
Drodzy Kapłani i Osoby życia konsekrowanego,
Drodzy Bracia i Siostry, uczestnicy uroczystości żałobnych,

z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci śp. siostry Maksymiliany Wojnar – prezentki, absolwentki Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie oraz Wydziału Prawa Kanonicznego na kierunku prawo kanoniczno-cywilne Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, od 1973 roku referenta Biura Prawnego Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, współpracownika kolejnych sekretarzy generalnych Episkopatu biskupa Bronisława Dąbrowskiego, biskupa Tadeusza Pieronka i biskupa Piotra Libery, współtwórcy i sekretarza Rady Szkół Katolickich, inicjatorki Forum Szkół Katolickich.

„Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły (…)
Wiele niewiast pilnie pracuje, lecz ty przewyższasz je wszystkie.
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się
Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny”.
(Prz 31,10.29-31)

Pierwsze słowa Poematu o dzielnej niewieście, z Księgi Przysłów, w doskonały sposób określają osobowość śp. siostry Maksymiliany. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam dzięki Bogu Wszechmogącemu za trud jej życia i powołania oraz posługi na rzecz Kościoła, który jest w Polsce.

Zanim Zmarła rozpoczęła w pełni swoje zaangażowanie w ramach Rady Szkół Katolickich, po przejściu na emeryturę, przez 33 lata pracowała w Biurze Prawnym Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski od 1973 do 2006 roku.

Był to ważny i trudny czas dla Polski i Kościoła. Czas niepokojów społecznych lat ’70, czas wyboru Karola Wojtyłę na Stolicę Piotrową, czas stanu wojennego, czas powstania Solidarności, czas przemian ustrojowych roku 89, czas ponownego kształtowania relacji państwo-Kościół i czas papieskiego pielgrzymowania do Polski.  We wszystkich tych wydarzeniach Siostra Maksymiliana wiernie towarzyszyła Kościołowi w Polsce w swojej kompetentnej i zdeterminowanej pracy prawnej, u boku ówczesnych sekretarzy generalnych KEP.

Z tego okresu godnym odnotowania jest jej działanie na rzecz internowanych działaczy opozycji, również w czasie stanu wojennego. Śp. Siostra Maksymiliana przygotowywała skuteczne interwencje dla biskupa Bronisława Dąbrowskiego w reżimowym Urzędzie do Spraw Wyznań. W wiele z tych interwencji angażowała się osobiście, okazując swój hart ducha oraz dzielne i szlachetne serce.

W okresie transformacji ustrojowej, Zmarła Prezentka pomagała w uregulowaniu statusu prawnego setek dzieł charytatywnych i oświatowych zgromadzeń zakonnych, wcześniej zawłaszczonych przez władze komunistyczne: domów opieki społecznej, zakładów opieki zdrowotnej, domów dziecka, placówek wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych, a później – już w latach ’90 – ponad 400 przedszkoli katolickich w całej Polsce.

Gdy dziś wielu deprecjonuje obecność i posługę sióstr zakonnych w Kościele, siostra Maksymiliana pokazywała, jak w tym Kościele i dla tego Kościoła można pięknie żyć, pracować i umierać. Jak można go kochać – jako Mistyczne Ciało Chrystusa – oraz z uporem i konsekwencją, mądrością i roztropnością przemieniać jego znieważane oblicze.

„Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły (…)
Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny”.
(Prz 31,10.31)

Odpoczywaj w pokoju!

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Poland: Pope Francis wrote a letter on the 90th anniversary of the first apparition of Jesus to St. Faustina

pon., 02/22/2021 - 11:14

I would like to recall the words of the Lord Jesus recorded by the saint in her Diary: „Humanity will not know peace until it turns to the source of my mercy” – wrote Pope Francis in a letter to the Bishop of the diocese of Płock (Poland), Piotr Libera, on the occasion of the 90th anniversary of the first apparition of Jesus Merciful to Saint Faustina Kowalska. It took place on February 22, 1931 in Płock.

The message of Divine Mercy was passed on to the world by Jesus through St. Faustina Kowalska (1905-1938), known as the secretary of Divine Mercy. Sister Faustina described Jesus’ revelations in the Diary at the request of the confessor. The first revelation concerned the painting of the Merciful Jesus.

In his letter, the Holy Father Francis recalls the words that St. Faustina then heard: „Paint an image according to the drawing you see, with the signature: Jesus, I trust in You. I want this image to be venerated first in your chapel and then throughout the world „(Diary, No. 47).

In his letter, Pope Francis affirms his spiritual connection with the celebration of the 90th anniversary of the first apparition of Jesus to St. Faustina „I unite myself in prayer with those taking part in the solemn celebration at the Sanctuary of Divine Mercy and participating in it through the media,” wrote the Holy Father, who expressed his joy that „this special event is already known in the world and remains alive in the hearts of the faithful. „.

„So I encourage you to turn to this Source. Let us ask Christ for the gift of mercy. Let it engulf us and penetrate us. Let us have the courage to come back to Jesus to meet His love and mercy in the sacraments. Let us feel His closeness and tenderness, and then we will also be more capable of mercy, patience, forgiveness and love” – wrote the Holy Father Francis.

He emphasizes that St. John Paul II, the Apostle of Mercy, wanted the message of God’s merciful love to reach all inhabitants of the earth. The Holy Pope encouraged: „This fire of mercy needs to be passed on to the world. In the mercy of God the world will find peace and mankind will find happiness!” (Krakow – Łagiewniki, August 17, 2002).

In addition to this letter, Pope Francis said on Sunday, February 21 in the Angelus Prayer: „Today my thoughts go to the Shrine of Płock in Poland, where ninety years ago the Lord Jesus manifested Himself to Saint Faustina Kowalska, entrusting a special message of divine mercy to her. Through Saint John Paul II this message reached the entire world, and it is none other than the Gospel of Jesus Christ, who died and rose again, and who gives us His Father’s mercy. Let us open our heart, saying with faith, „Jesus, I trust in You”.

Sister Faustina Kowalska described the first apparition of Jesus in her diary as follows: „In the evening, when I was in my cell, I saw the Lord Jesus dressed in a white garment. One hand was raised in blessing and the other was touching the garment at the breast. Two great rays emerged from the opening of the robe on the chest: one was red and the other pale / …/. After a while, Jesus said to me: paint an image according to the drawing you see with the signature: „Jesus, I trust in You”. „I desire that this image be venerated, first in your chapel, and [then] throughout the world”.

Office for Foreign Communication of the Polish Bishops’ Conference

Polonia: Papa Francesco ha scritto una lettera in occasione del 90.mo anniversario della prima apparizione di Gesù a S. Faustina

pon., 02/22/2021 - 11:10

Vorrei ricordare le parole del Signore Gesù scritte dalla santa nel suo Diario: „L’umanità non conoscerà la pace finché non si volgerà alla fonte della mia misericordia” – ha scritto Papa Francesco in una lettera al Vescovo della diocesi di Płock (Polonia), Piotr Libera, in occasione del 90.mo anniversario della prima apparizione di Gesù Misericordioso a Santa Faustina Kowalska che ha avuto luogo il 22 febbraio 1931 a Płock.

Il messaggio della Divina Misericordia è stato trasmesso al mondo da Gesù attraverso S. Faustina Kowalska (1905-1938), conosciuta come la segretaria della Divina Misericordia. Su richiesta del confessore, Suor Faustina ha descritto le rivelazioni di Gesù nel Diario. La prima rivelazione riguardava il dipinto di Gesù Misericordioso.

Nella sua lettera, il Santo Padre Francesco ha ricordato le parole che S. Faustina sentì: „Dipingi un’immagine secondo il disegno che vedi, con la scritta: Gesù, confido in Te. Desidero che questa immagine sia venerata prima nella vostra cappella e poi in tutto il mondo „(Diario, n. 47).

Nella sua lettera, Papa Francesco ha affermato il suo legame spirituale con la celebrazione del 90.mo anniversario della prima apparizione di Gesù a S. Faustina: „Mi unisco nella preghiera con coloro che prendono parte alla solenne celebrazione presso il Santuario della Divina Misericordia e vi partecipano attraverso i media”, ha scritto il Santo Padre, esprimendo la sua gioia per il fatto che „questo evento speciale è già conosciuto nel mondo e resta vivo nel cuore dei fedeli”.

„Quindi vi incoraggio: rivolgiamoci a questa Fonte. Chiediamo a Cristo il dono della misericordia. Lasciamo che ci avvolga e ci penetri. Abbiamo il coraggio di tornare a Gesù per incontrare il suo amore e la sua misericordia nei sacramenti. Sentiamo la sua vicinanza, la sua tenerezza, e allora anche noi saremo più capaci di misericordia, pazienza, perdono e amore” – ha scritto il Santo Padre Francesco.

Ha sottolineato che S. Giovanni Paolo II, l’Apostolo della Misericordia, aveva voluto che il messaggio dell’amore misericordioso di Dio raggiungesse tutti gli abitanti della terra. Il Santo Papa aveva espresso l’auspicio: „Bisogna trasmettere al mondo questo fuoco della misericordia. Nella misericordia di Dio il mondo troverà la pace, e l’uomo la felicità!” (Cracovia – Łagiewniki, 17 agosto 2002).

Oltre a questa lettera, Papa Francesco domenica 21 febbraio durante l’Angelus ha detto: „Oggi il mio pensiero va al Santuario di Płock, in Polonia, dove novant’anni fa il Signore Gesù si manifestò a Santa Faustina Kowalska, affidandole uno speciale messaggio della Divina Misericordia. Mediante San Giovanni Paolo II, quel messaggio è giunto al mondo intero, e non è altro che il Vangelo di Gesù Cristo, morto e risorto, che ci dona la misericordia del Padre. Apriamogli il cuore, dicendo con fede: ‚Gesù, confido in Te'”.

Suor Faustina Kowalska ha descritto così la prima apparizione di Gesù nel suo diario: „La sera, mentre ero nella mia cella, ho visto il Signore Gesù vestito con una veste bianca. Una mano era alzata in segno di benedizione e l’altra stava toccando la veste al petto. Dall’apertura della veste sul petto partivano due grandi raggi: uno era rosso e l’altro era bianco/ …/. Dopo un po’ Gesù mi disse: dipingi un’immagine secondo il disegno che vedi con la firma: „Gesù, confido in Te”. Desidero che questa immagine sia venerata prima nella vostra cappella e poi in tutto il mondo „(Diario, n. 47).

Ufficio per le Comunicazioni Estere della Conferenza Episcopale Polacca

Bp Mazur na Niedzielę Ad Gentes: Żyjmy Eucharystią

pon., 02/22/2021 - 06:00

Módlmy się, by misjonarze czerpali siłę z Eucharystii do codziennych zmagań, posługi słowa i dawania świadectwa miłości napisał przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bp Jerzy Mazur SVD, w komunikacie na Niedzielę „Ad Gentes”, przeżywaną w tym roku pod hasłem: „Żyjmy Eucharystią”.

II niedziela Wielkiego Postu przeżywana jest w Kościele w Polsce jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. „Dziękując Bogu za ich trud i oddanie sprawie Ewangelii, prośmy, by strzegł ich od niebezpieczeństw, wspomagał w trudnościach i błogosławił ich pracy” – napisał bp Mazur. „Módlmy się, by czerpali siłę z Eucharystii do codziennych zmagań, posługi słowa i dawania świadectwa miłości” – podkreślił nawiązując do hasła tegorocznej Niedzieli „Ad Gentes”.

Przewodniczący KEP ds. Misji przypomniał, że w Azji i Oceanii, Afryce i na Madagaskarze oraz w Ameryce Łacińskiej posługują 1883 misjonarki i misjonarze. „Jesteśmy dumni, że w czasie pandemii, misjonarze pozostali na placówkach, chociaż wiele organizacji pozarządowych wycofało się z terenów misyjnych” – zaznaczył bp Mazur. „Misjonarze pozostali, by być znakiem nadziei i nieść ulgę strapionym, chorym i ubogim. Dlatego mają prawo do modlitwy, ofiar duchowych i materialnych” – podkreślił.

Bp Mazur skierował słowa wdzięczności do wszystkich, którzy włączają się w dzieło misyjne, a w sposób szczególny podziękował chorym i cierpiącym. „Eucharystia daje Wam moc do dźwigania krzyża choroby i niepełnosprawności, Wy zaś upraszacie dla misjonarzy łaski potrzebne w głoszeniu Ewangelii” – zauważył. Bp Mazur zwrócił się z apelem także do rodzin – Kościołów domowych. „Wychowujcie dzieci i młodzież w duchu solidarności i braterstwa chrześcijańskiego. Misjonarze oczekują naszej pomocy” – napisał.

W minionym roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zrealizowało 99 projektów na kwotę 470 tys. zł i wsparło walkę ze skutkami pandemii wśród ubogich kwotą ponad 2,6 mln zł. „Misjonarze oczekują naszej pomocy. Prowadząc wiele dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych, potrzebują na nie środków materialnych” – dodał bp Mazur.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” można wesprzeć wpłacając ofiary na jego konto, a także wysyłając sms-a na numer 72032 o treści „Misje” (koszt 2,46 zł z Vat). Więcej informacji o sposobach pomagania misjom znajdziemy na stronach www.misje.pl, www.adgentes.misje.pl.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst komunikatu:

KOMUNIKAT NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU „AD GENTES” 28 II 2021 R.

DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI

„Żyjmy Eucharystią”

Umiłowani w Chrystusie Panu kapłani, osoby życia konsekrowanego,

siostry i bracia!

II niedziela Wielkiego Postu jest w Kościele w Polsce Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności
z Misjonarzami. Ma więc, swój wydźwięk misyjny: przypomina o powołaniu uczniów-misjonarzy oraz naszej odpowiedzialności za zbawienie tych, do których jeszcze nie dotarła Ewangelia Chrystusa.

W tym roku modlitwie, postom i ofiarom w intencji misjonarzy towarzyszy hasło: „Żyjmy Eucharystią”. Odnawiamy w sobie świadomość, że Eucharystia prowadzi nas do świata. Posilając się nią idziemy do innych, by dzielić się Bożą radością i nadzieją. Żyjemy Eucharystią – to znaczy urzeczywistniajmy to, co Ona oznacza i korzystamy z mocy, które ofiarowuje. Wypełniamy swą misję wobec świata, potrzebującego Bożej łaski i mocy.

W tę niedzielę ogarniamy serdeczną modlitwą 1883 misjonarki i misjonarzy w dalekiej Azji i Oceanii, Afryce i na Madagaskarze oraz Ameryce Łacińskiej. Dziękując Bogu za ich trud i oddanie sprawie Ewangelii, prośmy, by strzegł ich od niebezpieczeństw, wspomagał w trudnościach i błogosławił ich pracy. Módlmy się, by czerpali siłę z Eucharystii do codziennych zmagań, posługi słowa i dawania świadectwa miłości. Jesteśmy dumni, że w czasie pandemii, misjonarze pozostali na placówkach, chociaż wiele organizacji pozarządowych wycofało się terenów misyjnych. Ich postawa nie jest romantycznym zrywem serca, ani też szarżującą odwagą, ale wyrazem zaufania Bogu i miłości do ludzi, do których zostali posłani. Misjonarze pozostali, by być znakiem nadziei i nieść ulgę strapionym, chorym i ubogim. Dlatego mają prawo do modlitwy, ofiar duchowych i materialnych.

Zachęcając wszystkich do troski o misje, serdecznie dziękuję w imieniu młodych Kościołów misyjnych za wszelkie dobro im ofiarowane. Dziękuję kapłanom, osobom życia konsekrowanego oraz wiernym świeckim za pomoc misjom. To zwyczajne, ofiarne i hojne zaangażowanie misyjne Kościoła w Polsce świadczy o tym, że żyjemy Eucharystią. Dziękuję wspólnotom parafialnym, które borykając się z trudnościami związanymi z pandemią, nie zamykają się na potrzeby świata misyjnego.

Szczególne słowo wdzięczności kieruję do chorych, którzy ofiarowują swe modlitwy i cierpienia w intencji misji. Dziękuję za Wasze duchowe wsparcie dla misjonarek i misjonarzy, za wymianę darów w Kościele. Eucharystia daje Wam moc do dźwigania krzyża choroby i niepełnosprawności, Wy zaś upraszacie dla misjonarzy łaski potrzebne w głoszeniu Ewangelii.

Zwracam się z gorącym apelem do rodzin, które w obecnym czasie jawią się jako Kościoły domowe. Otoczcie modlitwą misje ad gentes. Módlcie się o powołania misyjne, by nie zabrakło tych, którzy będą głosić Ewangelię. Nie zapominajcie też w swych modlitwach i dobrych uczynkach o rodzinach w krajach misyjnych. Wychowujcie dzieci i młodzież w duchu solidarności i braterstwa chrześcijańskiego. Misjonarze oczekują naszej pomocy. Prowadząc wiele dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych, potrzebują na nie środków materialnych. Pomóżmy dziś misjonarkom i misjonarzom przekazując ofiary do puszek. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w ubiegłym roku zrealizowało 99 projektów na kwotę 470 000 zł. i wsparło walkę ze skutkami pandemii wśród ubogich kwotą ponad 2,6 mln zł. Dołączmy do grona Darczyńców misji poprzez ofiary na jego konto, a także wysyłając sms-a na numer 72032 o treści „Misje” (koszt 2,46 zł. z Vat). Więcej informacji o sposobach pomagania misjom znajdziemy na stronach www.misje.pl i www.adgentes.misje.pl.

Zapewniając o modlitwie i wdzięczności za pomoc misjom Wszystkim z serca błogosławię:
w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Jerzy Mazur SVD

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Warszawa, 28 II 2021 r.

Abp Gądecki: Wielki Post to duchowy projekt

ndz., 02/21/2021 - 09:58

Wielkopostna droga jest swego rodzaju projektem duchowym, jaki możemy realizować przez modlitwę, post i jałmużnę – napisał abp Stanisław Gądecki w liście pasterskim na Wielki Post.

List odczytywany w kościołach archidiecezji poznańskiej zachęca do nauczenia się nowych sposobów modlitwy niż te, które praktykujemy od dawna. „Dobry modlitewnik czy książka na ten temat mogą być dla nas stosowną pomocą. Ale najważniejszą modlitwą jest Eucharystia. Wielki Post wzywa nas szczególnie nagląco do uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej, a być może także codziennej. Niech w tym czasie bliska nam będzie modlitwa przed Najświętszym Sakramentem” – pisze abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przestrzega, by wyrzeczenia postne nie były celem samym w sobie, ale stanowiły narzędzie pozwalające uporządkować życie. „Ład wewnętrzny domaga się pracy na sobą, nad własnym charakterem, nad własnymi uczuciami, nad całą sferą życia duchowego. Zyskany czas możemy poświęcić na budowanie relacji z bliźnimi, a zaoszczędzone przez post pieniądze możemy przekazać ubogim” – czytamy w liście pasterskim.

Abp Gądecki zachęca też do zaoszczędzenia pieniędzy i produktów żywnościowych, by przekazać je potrzebującym. Wspomina, że księża archidiecezji ofiarują jałmużnę postną na Dom Samotnej Matki w Kiekrzu koło Poznania.

„Przeżywanie Wielkiego Postu w miłości oznacza też opiekę nad tymi, którzy cierpią, którzy są opuszczeni lub udręczeni z powodu pandemii i choroby Covid-19. W kontekście wielkiej niepewności jutra ofiarujmy wraz z naszym gestem miłości słowo ufności, i sprawmy, aby nasz bliźni poczuł się kochany przez Boga i ludzi” – pisze abp Gądecki.

Metropolita poznański odnosi się także do licznych aktów apostazji, prosząc wiernych o ofiarowanie modlitwy i postu w intencji tych, którzy w ostatnim czasie zadeklarowali swoje odejście od Boga i Kościoła.

„Wielu z nich – jak sami to piszą – nie miało żadnego kontaktu z parafią, nie prowadziło życia sakramentalnego i nie akceptowało faktu, że zostali ochrzczeni jako niemowlęta. Niektórzy żalą się, że – jako dzieci – zostali ochrzczeni «przemocą», przed osiągnięciem wieku dojrzałości. Gdyby analogicznie stosować tę samą zasadę do szkolnictwa, wówczas naukę w szkole należałoby rozpoczynać dopiero w wieku osiemnastu lat” – pisze abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu zauważa przy tym, że apostaci niejednokrotnie przyznają, że nie podzielają zasad moralności chrześcijańskiej, a jednocześnie czują się zgorszeni grzechami ludzi Kościoła. „Wprawdzie niektóre osoby składające akt apostazji dały się zwieść antykościelnej propagandzie, jednakże – zdaję sobie również sprawę z tego, że przyczyną odejścia niektórych był także brak czytelnego świadectwa wiary z naszej strony. Te decyzje są powodem cierpienia i podziałów w wielu rodzinach” – czytamy w liście abp. Gądeckiego.

ms / KAI / Poznań

Publikujemy pełną treść listu:

LIST PASTERSKI
ARCYBISKUPA  POZNAŃSKIEGO
NA WIELKI POST ROKU PAŃSKIEGO 2021

Umiłowani Bracia i Siostry, Drodzy Archidiecezjanie!

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post, czas przygotowania do Świąt Paschalnych. Przed nami droga, która ma nam pomóc w odkryciu Bożej miłości, objawionej w osobie Jezusa Chrystusa i w Jego dziele przejścia przez mękę, śmierć do zmartwychwstania.

Wielkopostna droga jest swego rodzaju projektem duchowym, jaki możemy realizować na trzech ścieżkach wskazanych przez samego Pana Jezusa w odczytanej w Środę Popielcową Ewangelii. Tymi ścieżkami są: modlitwa, post i jałmużna (Mt 6,1-6.16-18).

Modlitwa

Pierwszą ścieżką w życiu duchowym jest modlitwa. Z jednej strony stanowi ona sposób pogłębiania osobistej więzi z Bogiem, z drugiej zaś prowadzi ona do otwarcia się człowieka na plan, jaki ma wobec niego Pan Bóg. Nieprzypadkowo Jezus uczył swoich uczniów w modlitwie „Ojcze nasz”: „niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie” (Mt 6,10 b). Bez osobistej zgody na wolę Bożą cały sens modlitwy, jak i innych praktyk religijnych, pozostaje wypaczony. Otwarcie się na pełnienie woli Bożej jest więc podstawowym warunkiem życia chrześcijańskiego, bez którego trudno w ogóle mówić o miłości do Boga. Modlitwa jest jakby papierkiem lakmusowym naszej wiary. Gdy poświęcamy czas na modlitwę, wtedy pozwalamy naszemu sercu odkryć ukryte kłamstwa, którymi zwodzimy samych siebie (Benedykt XVI, Spe salvi, 33).

W Wielkim Poście warto więcej czasu poświęcić na rozmowę z Bogiem, nauczyć się także  innych sposobów zwracania się do Niego aniżeli te, jakie praktykujemy od dawna. Dobry modlitewnik czy książka na ten temat mogą być dla nas stosowną pomocą. Ale najważniejszą modlitwą pozostanie zawsze Eucharystia. Wielki Post wzywa nas szczególnie nagląco do uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej, a być może także codziennej. Niech w tym czasie będzie dla nas bliska modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, zwłaszcza tam, gdzie Pan Jezus czeka na nas w kaplicach adoracji.

Dni wielkopostne mają swój szczególny rys pasyjny, gdy poprzez nabożeństwa Męki Pańskiej rozważamy, jaką cenę zapłacił Bóg za nasze zbawienie. Zaplanujmy ten czas tak, by być obecnymi na Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, przeżywanymi w świątyni, czy też – jeśli nie będzie to możliwe – u siebie w domu.

Post

Drugą ścieżką życia duchowego jest post. Święty Piotr Chryzolog uczy: „Post jest duszą modlitwy, a miłosierdzie jest siłą napędową postu. A więc jeśli modlisz się, to powinieneś też pościć; jeśli pościsz, to jednocześnie okazuj innym miłosierdzie. Jeżeli chcesz, aby twoja modlitwa została wysłuchana, wysłuchaj próśb innych ludzi. Jeśli nie zamkniesz swoich uszu na innych, to otworzysz ucho Boga na ciebie”. Nie sposób dobrze wypowiedzieć siebie bez postu, czyli bez umartwienia pożądliwości, miłości własnej czy też chorych ambicji. Takie rozumienie postu wymaga jednak dogłębnej znajomości samego siebie, nierzadko uzyskanej w oparciu o pomoc kierownika duchowego czy stałego spowiednika. Często zdarza się niektórym pobożnym osobom, że w swoich ascetycznych zapędach „przecedzają komara, a połykają wielbłąda” (Mt 23,23).

A zatem podejmijmy w tych dniach nasze wyrzeczenia postne. Nie są one celem samym w sobie, ale stanowią narzędzie pozwalające uporządkować nasze życie poprzez ograniczenie posiłków, czy rezygnację z zajęć, które nie są konieczne, a zabierają nam sporo czasu. Ład wewnętrzny domaga się pracy na sobą, nad własnym charakterem, nad własnymi uczuciami, nad całą sferą życia duchowego. Zyskany czas możemy poświęcić na budowanie relacji z bliźnimi, a zaoszczędzone przez post pieniądze możemy przekazać ubogim.

Jałmużna

I tu dochodzimy do trzeciej ścieżki życia duchowego, czyli do jałmużny. Tylko w wąskim znaczeniu stanowi ona datek przekazany osobie potrzebującej. W szerokim sensie idzie o całościową postawę czynnej miłości wobec innych ludzi. Wiąże się to ściśle z odkryciem własnych talentów i służeniem nimi osobom potrzebującym. Święty Jan Chryzostom uczył, że: „jałmużna jest matką miłości; jest lekarstwem na grzechy nasze, ona dusze nasze z brudów grzechowych oczyszcza, ona jest drabiną aż do nieba sięgającą”. Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem – a to, co mam, nie jest nigdy tylko moje. Każda jałmużna jest sposobnością uczestniczenia w Opatrzności Boga względem Jego dzieci.

Jeśli dzięki praktyce postu oszczędzimy pieniądze czy produkty żywnościowe – nawet jeśli będzie tego niewiele – przykażmy to ludziom potrzebującym. W samym tylko Poznaniu każdego dnia przy czterech domach sióstr zakonnych około tysiąca osób otrzymuje posiłek. Zorientujmy się, jaką inicjatywę charytatywną możemy wesprzeć.

Szczególnie proszę o pomoc dla tych dzieł, które służą chorym dzieciom, samotnym matkom czy rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością. Wiele takich inicjatyw podejmuje Caritas naszej archidiecezji. Bardzo cieszy mnie inicjatywa naszych księży, którzy swoją kapłańską jałmużną postną wspomogą Dom Samotnej Matki, prowadzony przez siostry Matki Bożej Miłosierdzia w Kiekrzu koło Poznania.

Przeżywanie Wielkiego Postu w miłości oznacza też opiekę nad tymi, którzy cierpią, którzy są opuszczeni lub udręczeni z powodu pandemii i choroby Covid-19. W kontekście wielkiej niepewności jutra ofiarujmy wraz z naszym gestem miłości słowo ufności, i sprawmy, aby nasz bliźni poczuł się kochany przez Boga i ludzi (por. Orędzie papieża Franciszek na Wielki Post 2021).

Odejścia od Kościoła

Bardzo proszę Was również – Drodzy Siostry i Bracia – abyście zechcieli ofiarować swoje modlitwy i post szczególnie w intencji tych, którzy w ostatnim czasie zadeklarowali swoje odejście od Boga i Kościoła, składając na ręce swoich proboszczów akt wystąpienia z Kościoła. Wielu z nich – jak sami to piszą – nie miało żadnego kontaktu z parafią, nie prowadziło życia sakramentalnego i nie akceptowało faktu, że zostali ochrzczeni jako niemowlęta (niektórzy żalą się, że – jako dzieci – zostali ochrzczeni „przemocą”, przed osiągnięciem wieku dojrzałości. Gdyby tę samą zasadę stosować analogicznie do szkolnictwa, wówczas naukę w szkole należałoby rozpoczynać dopiero w wieku osiemnastu lat). Niejednokrotnie nie podzielali oni zasad moralności chrześcijańskiej, a jednocześnie czują się zgorszeni grzechami ludzi Kościoła. Wprawdzie niektóre osoby składające akt wystąpienia z Kościoła dały się zwieść antykościelnej propagandzie, jednakże przyczyną odejścia niektórych – zdaję sobie z tego sprawę – był brak czytelnego świadectwa wiary z naszej strony. Te decyzje są powodem cierpienia i podziałów w wielu rodzinach. Dla każdego, kto oddala się od Boga i porzuca wspólnotę Kościoła, istnieje droga powrotu, ale wiedzie ona tylko poprzez nawrócenie i odstąpienie od uporu. Sytuację tę wyjaśnia kanon 1347, który brzmi: „Należy uważać, że od uporu odstąpił winny, który rzeczywiście żałował popełnienia przestępstwa, a ponadto odpowiednio naprawił szkody i zgorszenie lub przynajmniej poważnie to przyrzekł”. Proszę Was wszystkich, Drodzy Diecezjanie, o ofiarowanie modlitwy i postu w tych intencjach.

Nawracajmy się

Wielkopostne wezwanie do nawrócenia trzeba odczytać jako skierowane do każdego nas osobiście; do Ciebie i do mnie. Prorok Joel, w odczytanym w Popielec słowie wołał do nas: „rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty” (Jl 2,12). Nie możemy poprzestać na zewnętrznych gestach i praktykach pokutnych. One są ważne, ale nie znaczą wiele, jeśli nie przeobrażają na lepsze naszych serc. Serca „rozdarte” to serca otwarte na Boże słowo, na moc sakramentów, zwłaszcza sakramentu pokuty i Eucharystii. Serca „rozdarte”, to serca zapraszające Jezusa, by wypełnił je swoją miłością. Serce „rozdarte” wreszcie to serce gościnne, gotowe przyjąć tych, którzy są w potrzebie. Uczyńmy więc rzetelny wielkopostny rachunek sumienia i pojednajmy się z Bogiem. Niech udziałem każdego z nas stanie się pragnienie psalmisty:

„Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym” (Ps 51).

Niech Maryja, Matka Zbawiciela, trwająca w sercu Kościoła, wspiera nas swoją troskliwą obecnością, a łaska Chrystusa niech towarzyszy nam w naszej wędrówce ku światłu Wielkiej Nocy.

Na trud wielkopostnego nawrócenia każdemu i każdej z Was z serca błogosławię.

†  Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu.
Poznań, 21 lutego 2021 roku.

Bishop Miziński: The Church invites wounded people to her community, offering them the gift of prayer and penance

sob., 02/20/2021 - 14:30

The Church, as a community of believers, wishes to offer the wounded the gift of her prayer and penance. She wants to spiritually embrace those who suffer the wrongs inflicted on them. She wants to be a benevolent environment for them where they can get the support they need so much on the long and difficult path of recovery. We all need community with the wounded as a space of spiritual unity, as experience of exchanging gifts that we can offer each other – said the General Secretary of the Polish Bishops’ Conference, Bishop Artur G. Miziński, at the beginning of the Mass celebrated in the chapel of the Secretariat of the Polish Bishops’ Conference for the intention of sexually abused minors.

Bishop Miziński recalled that the faithful of the Catholic Church in Poland, responding to the appeal of Pope Francis, every year, on the first Friday of Lent, pray during the Day of Prayer and Penance for sexual abuse of minors, for the intention of these people.

„This day of prayer shows us that the Church tries not only to provide help in the psychological, preventive or formation dimension, by organizing various meetings, workshops and training sessions for delegates in dioceses or in religious congregations. The Church – remembering minors who are victims of adult abuse – wants the wronged to feel part of her community, where in the spiritual dimension, prayer and penance are gifts that we can offer each other” – emphasized Bishop Miziński.

The General Secretary of the Polish Bishops’ Conference noted that he celebrated a Holy Mass for all sexually wronged minors, „asking God to grant them grace, first of all to feel free from the sense of guilt, because they were hurt, then the grace to rebuild their lives and believe in pure and noble love, and above all in God’s love which is changeless and especially includes the little ones”.

„Let prayer, therefore, flow from this place, which is the living heart of the Church in Poland, let it be a help to all minors, abused by adults, now or in the past. May the Lord strengthen and guide them, and may he sustain us in prayer and penance, so that not only this day, but our whole life, may be a continual return to the Father’s House, converting our hearts to their profound transformation” – said Bishop Artur G. Miziński, General Secretary of the Polish Bishops’ Conference.

Press Office of the Polish Bishops’ Conference

(translation: Office for Foreign Communication of the Polish Bishops’ Conference)

________________

Mons. Miziński: La Chiesa invita nella sua comunità le persone lese, offrendo loro il dono della preghiera e della penitenza

La Chiesa, come comunità di credenti, desidera offrire alle persone lese il dono della sua preghiera e penitenza. Vuole abbracciare spiritualmente coloro che soffrono a causa dei torti loro inflitti. Vuole essere per loro un ambiente cordiale, dove possono ricevere il supporto di cui hanno così tanto bisogno nel lungo e difficile percorso di guarigione. Tutti abbiamo bisogno della comunità con le vittime come spazio di unità spirituale, esperienza di scambio di doni che possiamo offrirci reciprocamente – ha detto Mons. Artur G. Miziński, Segretario Generale della Conferenza Episcopale polacca all’inizio della S. Messa celebrata nella cappella del Segreteriato dell’Episcopato Polacco per i minori abusati sessualmente.

Mons. Miziński ha ricordato che i fedeli della Chiesa cattolica in Polonia, rispondendo all’appello di Papa Francesco, il primo venerdì di Quaresima di ogni anno, durante la Giornata di Preghiera e Penitenza per gli abusi sessuali sui minori, pregano per queste persone.

„Questa giornata di preghiera ci mostra che la Chiesa cerca non solo di fornire aiuto nella dimensione psicologica, preventiva o formativa, organizzando vari incontri, laboratori e sessioni di formazione per i delegati delle diocesi o delle congregazioni religiose. La Chiesa – ricordando i minori vittime di abusi degli adulti – vuole che le persone lese si sentano parte della sua comunità, dove, nella dimensione spirituale, preghiera e penitenza sono doni che possiamo offrirci a vicenda” – ha sottolineato Monsignor Miziński.

Il segretario generale della Conferenza episcopale polacca ha affermato di celebrare la S. Messa per tutti i minori sessualmente offesi, „chiedendo a Dio di concedere loro la grazia, innanzitutto di sentirsi liberati dal senso di colpa, perché sono stati feriti, poi di ricostruire le loro vite e credere nell’amore puro e nobile, e soprattutto nell’amore di Dio che è immutabile e soprattutto include i più piccoli „.

„La preghiera, dunque, sgorghi da questo luogo, che è il cuore vivo della Chiesa in Polonia, sia un aiuto a tutti i minori, abusati dagli adulti, al presente o nel passato. Possa il Signore rafforzarli e guidarli, e possa sostenerci nella preghiera e nella penitenza, in modo che non solo questo giorno, ma tutta la nostra vita, possa essere un costante ritorno alla Casa del Padre, convertendo i nostri cuori, verso il loro profondo cambiamento” – ha affermato Mons. Artur G. Miziński, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Polacca.

Ufficio Stampa della Conferenza Episcopale Polacca

(traduzione: Ufficio per le Comunicazioni Estere della Conferenza Episcopale Polacca)

President of the Polish Bishops’ Conference: The victims will not lack the support of the Church communit

sob., 02/20/2021 - 14:08

We want to emphasize that the wronged have the right to count on the fact that on the long and difficult path of recovery they will not lack the support of the entire Church community – emphasized Archbishop Stanisław Gądecki, President of the Polish Bishops’ Conference, in connection with the Day of prayer and penance for sexual abuse of minors on the first Friday of Lent.

The President of the Episcopate emphasized that the Polish Bishops’ Conference undertook this pastoral initiative in response to the appeal of Pope Francis contained in the „Letter to the People of God”. He recalled that this year’s Day of Prayer and Penance for sexual abuse of minors is celebrated under the motto: „Community with the wounded”.

The President of the Episcopate added that through this initiative, in which the clergy of religious congregations and parish communities throughout Poland are also involved, solidarity with the victims is once again expressed.

Press Office of the Polish Bishops’ Conference

(translation: Office for Foreign Communication of the Polish Bishops’ Conference)

_____________

Il Presidente dell’Episcopato Polacco: Alle vittime non mancherà il sostegno della comunità ecclesiale

„Vogliamo sottolineare che le vittime di abusi hanno il diritto di contare sul fatto che nel lungo e difficile percorso di guarigione saranno supportati anche da tutta la comunità ecclesiale” – ha sottolineato Mons. Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca, in merito alla Giornata di preghiera e penitenza per gli abusi sui minori, che si celebra il primo venerdì di Quaresima.

Il Presidente dell’Episcopato ha sottolineato che la Conferenza Episcopale Polacca ha intrapreso questa iniziativa pastorale in risposta all’appello di Papa Francesco contenuto nella Lettera al Popolo di Dio. Ha ricordato che il motto di quest’anno della Giornata di preghiera e penitenza per gli abusi sessuali sui minori è: „Comunità con le vittime”.

Il Presidente dell’Episcopato ha aggiunto che attraverso questa iniziativa, alla quale sono coinvolti anche i sacerdoti delle congregazioni religiose e delle comunità parrocchiali di tutta la Polonia, si esprime ancora una volta la solidarietà con le vittime.

Ufficio Stampa della Conferenza Episcopale Polacca

(traduzione: Ufficio per le Comunicazioni Estere della Conferenza Episcopale Polacca)

 

Polonia: Giornata di preghiera e penitenza per gli abusi sessuali su minori

pt., 02/19/2021 - 19:05

Le vittime di abuso possono contare sul fatto che nel lungo e difficile percorso di guarigione saranno supportati anche dall’intera comunità ecclesiale – ha sottolineato l’Arcivescovo Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca in occasione della Giornata di preghiera e penitenza per gli abusi sessuali su minori.

Mons. Artur Miziński, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Polacca, ha celebrato la Santa Messa per le vittime degli abusi nella cappella della Segreteria della Conferenza. Nel corso della celebrazione ha sottolineato che “la Chiesa vuole che le persone ferite si sentano parte della sua comunità dove, nella dimensione spirituale, preghiera e penitenza sono doni che possiamo offrirci a vicenda”.

“I fedeli hanno diritto di sapere che facciamo sinceramente i conti con la trascuratezza e stiamo facendo tutto il possibile perché la luce del Vangelo non sia oscurata – ha dichiarato Mons. Wojciech Polak, Delegato della Conferenza Episcopale Polacca per la tutela dei minori.

La Giornata di quest’anno ha come motto “Comunità con le vittime”. Nel corso della Giornata sono state celebrate Sante Messe, Via Crucis, e Coroncine della divina misericordia. Il materiale pastorale, liturgico e i testi di riflessioni sono stati preparati dall’Ufficio del Delegato della Conferenza Episcopale Polacca per la tutela dei minori.

L’iniziativa è nata in seguito alla “Lettera al popolo di Dio” di Papa Francesco del 20 agosto 2018. La Chiesa Polacca ha stabilito di celebrare l’annuale Giornata di Preghiera e Penitenza per gli abusi sui minori il primo venerdì di Quaresima.

Ufficio per le Comunicazioni Estere della Conferenza Episcopale Polacca

Poland: Day of prayer and penance for sexual abuse of minors

pt., 02/19/2021 - 18:56

Victims of abuse can count on the fact that in the long and difficult path of recovery they will also be supported by the entire ecclesial community – said Archbishop Stanisław Gądecki, President of the Polish Bishops’ Conference on the occasion of the Day of Prayer and Penance for Abuses sexual on minors.

Bishop Artur Miziński, Secretary General of the Polish Bishops’ Conference celebrated the Holy Mass for the victims of abuse in the chapel of the Conference Secretariat. During the celebration he emphasized that „The Church wants wounded people to feel part of her community where, in the spiritual dimension, prayer and penance are gifts that we can offer each other”.

“The faithful have the right to know that we sincerely deal with neglect and we are doing everything possible so that the light of the Gospel is not obscured” – said Archbishop Wojciech Polak, Delegate of the Polish Bishops’ Conference for the protection of minors.

This year’s Day has as its motto “Community with the wounded”. During the day, Holy Masses, Via Crucis, and Chaplets of divine mercy were celebrated. The pastoral and liturgical material and the texts of reflections were prepared by the Office of the Delegate of the Polish Bishops’ Conference for the protection of minors.

The initiative was born following the „Letter to the People of God” of Pope Francis of 20 August 2018. The Polish Church has decided to celebrate the annual Day of Prayer and Penance for child abuse on the first Friday of Lent.

Office for Foreign Communication of the Polish Bishops’ Conference

Bp Miziński: Kościół zaprasza osoby zranione do swojej wspólnoty, ofiarując im dar modlitwy i pokuty

pt., 02/19/2021 - 12:30

Kościół jako wspólnota ludzi wierzących pragnie ofiarować zranionym dar swojej modlitwy i pokuty. Pragnie On duchowo ogarnąć osoby cierpiące z powodu zadanych im krzywd. Chce być dla nich środowiskiem pełnym życzliwości, w którym będą mogli uzyskać wsparcie, tak bardzo potrzebne na długiej i trudnej drodze zdrowienia.  Wspólnota ze zranionymi jest nam wszystkim potrzebna jako przestrzeń duchowej jedności, doświadczenie wymiany darów, które możemy sobie wzajemnie ofiarować – powiedział sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp Artur G. Miziński, na początku Mszy św. sprawowanej w kaplicy Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w intencji osób małoletnich wykorzystywanych seksualnie.

Bp Miziński przypomniał, że wierni Kościoła katolickiego w Polsce, odpowiadając na apel papieża Franciszka, rokrocznie, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, modlą się, w ramach Dnia Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, w intencji tych osób.

„Ten dzień modlitwy ukazuje nam, że Kościół stara się nie tylko o to, aby nieść pomoc w wymiarze psychologicznym, prewencyjnym czy formacyjnym, poprzez organizowanie dla delegatów w diecezjach czy w zgromadzeniach zakonnych różnych spotkań, warsztatów i szkoleń. Kościół – pamiętając o pokrzywdzonych przez grzech nieczystości dorosłych względem dzieci – chce, aby skrzywdzeni czuli się częścią jego wspólnoty, gdzie w wymiarze duchowym modlitwa i pokuta są darami, które możemy sobie wzajemnie ofiarować” – podkreślił bp Miziński.

Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski zaznaczył, że sprawuje Mszę św. w intencji wszystkich osób małoletnich, skrzywdzonych seksualnie, „prosząc Boga o to, aby udzielił im łaski, najpierw obmycia z poczucia winy, bo to oni zostali zranieni, potem łaski odbudowania życia i wiary w miłość czystą i szlachetną, a nade wszystko w miłość Boga, która jest niezmienna i w sposób szczególny obejmuje maluczkich”.

„Niech więc modlitwa płynie z tego miejsca, które jest żywym sercem Kościoła w Polsce, niech będzie pomocą wszystkim małoletnim, wykorzystanym przez grzech nieczystości ze strony osób dorosłych, czy to obecnie, czy też przed laty. Niech Pan ich umacnia i prowadzi, a nas niech podtrzymuje w modlitwie i pokucie, by nie tylko ten dzień, ale całe nasze życie było ustawicznym powracaniem do Domu Ojca, nawracaniem naszych serc, ku ich głębokiej przemianie” – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

 BP KEP

Przewodniczący Episkopatu: Skrzywdzonym nie zabraknie wsparcia wspólnoty Kościoła

pt., 02/19/2021 - 06:00

Chcemy podkreślić, że skrzywdzeni mają prawo liczyć na to, że na długiej i trudnej drodze zdrowienia nie zabraknie im także wsparcia całej wspólnoty Kościoła – zaznaczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w związku z przypadającym w pierwszy piątek Wielkiego Postu Dniem Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że Konferencja Episkopatu Polski podejmuje tę duszpasterską inicjatywę w odpowiedzi na apel papieża Franciszka zawarty w Liście do Ludu Bożego. Przypomniał, że w tym roku Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich przeżywany jest pod hasłem: „Wspólnota ze zranionymi”.

Przewodniczący Episkopatu dodał, że poprzez tę inicjatywę, w którą angażują się także duchowni zgromadzeń zakonnych i wspólnoty parafialne w całej Polsce, wyraża się po raz kolejny solidarność z pokrzywdzonymi.

BP KEP

Episkopat News · Przewodniczący Episkopatu: Skrzywdzonym nie zabraknie wsparcia wspólnoty Kościoła

Caritas Polonia e partners: il sostegno agli anziani è il cuore dell’iniziativa per la Quaresima 2021

czw., 02/18/2021 - 16:17
Aiutare gli anziani colpiti dalla pandemia e promuovere lo sviluppo personale nello spirito dell’amore per il prossimo: questi sono i due obiettivi più importanti dell’iniziativa „Tempo di misericordia” di Caritas Polonia per la Quaresima 2021, che comincia il 17 febbraio.

Da 15 anni Caritas Polonia insieme a partner di altre chiese cristiane come Eleos della Chiesa ortodossa, Diaconia della Chiesa evangelica-augusta e Chiesa evangelica riformata, organizza iniziative simili in occasione della Quaresima.

La campagna di raccolta fondi quest’anno è dedicata agli anziani, una fascia sociale che ha sofferto particolarmente durante l’epidemia. Dal mercoledì delle ceneri (17 febbraio) fino alla Domenica della Misericordia (11 aprile) – in molte scuole e parrocchie si raccoglieranno fondi in circa 350.000 salvadanai di carta.

L’obiettivo principale è richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla situazione degli anziani e dei sofferenti durante la pandemia, sostenerli economicamente attraverso le donazioni raccolte, ma anche sviluppare una certa sensibilità sociale verso coloro che sono nel bisogno e che spesso sono proprio accanto a noi. „L’iniziativa ha anche una dimensione spirituale – l’elemosina come segno di misericordia” – ha affermato padre Marcin Iżycki, direttore della Caritas Polonia.

Ogni domenica di Quaresima Caritas Polonia pubblicherà sui propri canali social proposte di volontariato, di aiuto a persone in difficoltà o sole perché non ci si limiti solo, nel migliore dei casi, a donare dei soldi.

L’azione di quest’anno è stata chiamata „Tempo di misericordia” per ricordare che la Quaresima e la Settimana della Misericordia che segue sono un periodo dell’anno speciale di condivisione per tutti i cristiani.

Il virus ci ha separati dal prossimo ma non ha fermato l’amore cristiano. „L’amore è il vaccino più perfetto” – ha affermato padre Doroteusz Sawicki, direttore di Eleos della Chiesa ortodossa.

„La misericordia è un dono del cuore” – ha dichiarato Wanda Falk, direttrice della Diakonia della chiesa evangelica-augusta.

Il materiale informativo è reperibile sul sito su www.caritas.pl/jalmuzna. Ufficio per le Comunicazioni Estere  della Conferenza Episcopale Polacca

Caritas Poland and partners: support for the elderly is the heart of the Lent 2021 initiative

czw., 02/18/2021 - 16:10
Helping the elderly affected by the pandemic and promoting personal development in the spirit of love for neighbor: these are the two most important goals of Caritas Poland’s „Time of Mercy” initiative for Lent 2021, which begins on February 17.

For 15 years Caritas Poland together with partners of other Christian churches such as Eleos of the Orthodox Church, Diaconia of the Evangelical-Augusta Church and Evangelical Reformed Church, has been organizing similar initiatives on the occasion of Lent.

The fundraising campaign this year is dedicated to the elderly, a social group that has suffered particularly during the epidemic. From Ash Wednesday (February 17) to Mercy Sunday (April 11) – funds in about 350.000 paper piggy banks will be raised in many schools and parishes.

The main objective is to draw public attention to the situation of the elderly and the suffering during the pandemic, to support them financially through the donations collected, but also to develop a certain social sensitivity towards those who are in need and who are often right next to us. „The initiative also has a spiritual dimension – almsgiving as a sign of mercy” – said Father Marcin Iżycki, director of Caritas Poland.

Every Sunday of Lent Caritas Poland will publish on its social channels volunteering proposals, to help people in difficulty or lonely so that they are not limited, in the best of cases, to only donating money.

This year’s action was called „Time of Mercy” to remind us that Lent and the Week of Mercy that follows are a special time of the year of sharing for all Christians.

The virus has separated us from our neighbors but it hasn’t stopped Christian love. „Love is the most perfect vaccine” – said Father Doroteusz Sawicki, director of Eleos of the Orthodox Church.

„Mercy is a gift of the heart” – said Wanda Falk, director of Diakonia of the evangelical-august church.

The information material is available on the website at www.caritas.pl/jalmuzna.

Office for Foreign Communication of the Polish Bishops’ Conference

Strony