Konferencja Episkopatu Polski

Subskrybuj Kanał Konferencja Episkopatu Polski
Konferencja Episkopatu Polski
Zaktualizowano: 4 minuty 16 sekund temu

Zakończyła się Ogólnopolska Sesja Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego

wt., 04/30/2019 - 13:40

W dniach 25-28 kwietnia br. pod hasłem „Towarzyszenie małżeństwom w mocy Ducha Świętego” odbyła się Ogólnopolska Sesja Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego. Spotkanie otworzył wykład ks. dr Przemysława Drąga, Dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, pt. „Misterium sakramentu małżeństwa pośród kryzysu relacji małżeńskiej”. Po nim Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego spotkali się na wspólnej Eucharystii pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla, Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP. Dzień zakończył się spotkaniem doradców z bp Wiesławem, podczas którego zostały omówione bieżące sprawy doradców.

Kolejny dzień rozpoczął się od zapoznania z metodami aktywizującymi, które w swojej pracy może wykorzystywać doradca życia rodzinnego. Następnie podjęty został temat wypalenia emocjonalnego na gruncie życia rodzinnego – doradcy mieli możliwość pracować metodą case study na  konkretnych przypadkach osób, które doświadczyły wypalenia emocjonalnego. Oba bloki były prowadzone przez Beatę Choroszewską, Krajową Doradczynię Życia Rodzinnego.

Po wspólnej pracy udaliśmy się na Niewidzialną wystawę, gdzie mieliśmy możliwość doświadczenia własnych ograniczeń. Następnie, jak co roku, odwiedziliśmy grób śp. Teresy Strzembosz, prekursorki Poradnictwa Rodzinnego w Polsce.

Dzień zakończyliśmy wprowadzeniem w metodę Lectio Divina, którą przybliżył nam ks. Piotr Szyrszeń, kierownik duchowy i rekolekcjonista z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Był też czas na wspólną adorację oraz możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Trzeci dzień sesji rozpoczęliśmy od zapoznania się z aplikacją INER Cycle, którą przedstawiła Beata Chojnacka, Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego Archidiecezji Warszawskiej. Następnie odbył się wykład lek. med. Jerzego Rodzenia, pt. „Wskaźniki chorób widoczne w obrazie cyklu miesiączkowego kobiety. Praca z kartami obserwacji.”

Po południu ks. Marcin Wiśniewski, wykładowca WSD Kalisz, duszpasterz Góry Krzyża Jubileuszowego, poprowadził warsztat z elementami pracy własnej pt. „Wpływ zranień duchowych i psychicznych z dzieciństwa na życie małżeńskie i rodzinne.”

Spotkanie zakończyliśmy w Niedzielę Bożego Miłosierdzia wspólną Eucharystią oraz pracą nad Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin metodą analizy SWOT.

Przez cały czas trwania sesji nie zabrakło elementu formacji: dzień rozpoczynaliśmy od wspólnej modlitwy, uczestniczyliśmy w codziennej Eucharystii, z tą świadomością, by siły na podejmowanie kolejnych działań w trosce o małżeństwa i rodziny, czerpać od Boga, który jest dawcą życia.

W spotkaniu uczestniczyli Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego z 22 diecezji.

Ogólnopolska Sesja Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego odbywa się co roku. Za jej organizację odpowiedzialny jest Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

KODR

Foto: KODR

Spokesman of the Polish Episcopate: 20% of Poland’s Priests Were Murdered During World War

pon., 04/29/2019 - 20:47

20 percent of Poland’s diocesan priests were murdered during World War II—that is, every fifth diocesan priest lost his life during the German Nazi occupation, recalls the spokesman of the Polish Bishops’ Conference of the Polish Episcopate, Fr. Paweł Rytel-Andrianik on the Day commemorating the Martyrdom of the Polish Clergy. At the initiative of the Polish Bishops’ Conference this day is celebrated on 29 April, the anniversary of the liberation of the camp in Dachau, where many Polish priests were killed.

The Episcopate’s spokesman indicates that during the Second World War the Nazis murdered about 2,000 diocesan priests, 370 friars, and 280 nuns. In addition, about 4,000 priests and monks and about 1.1 thousand nuns were imprisoned in German extermination camps.

“There were dioceses such as Włocławek, Gniezno, and Chełmno, where almost every second priest was murdered. Four Polish bishops were also killed in the camps, and nearly half of the Roman Catholic dioceses were deprived of the bishops who were at the head. Consequently, it can be said that it was not only a war against the Polish State and the Polish people, but also against the Catholic Church,” said Fr. Rytel-Andrianik.

The spokesman of the Bishops’ Conference also recalled that, despite the terror, priests risked their lives, helping all those in need, including the Jewish population. “About a thousand priests in Poland risked their lives to save Jews. Some of them were murdered for helping,” added Fr. Rytel-Andrianik.

“World War II showed the tragic consequences brought on by the negation of God, the only Lord of human life, and every human being’s dignity. Where there is no respect for human life, totalitarianisms emerge that put themselves in the place of God and lead to disasters such as war,” said the spokesman of the Polish Bishops’ Conference.

Press Office of the Polish Bishops’ Conference

Sprecher des polnischen Episkopats: 20% der Priester wurden im Zweiten Weltkrieg ermordet

pon., 04/29/2019 - 15:23

20% der Diözesanpriester wurden im Zweiten Weltkrieg ermordet, das heißt, jeder fünfte Diözesanpriester starb in Polen, das von deutschen Nazis besetzt war – erinnert der Sprecher der Polnischen Bischofskonferenz, Pfr. Paweł Rytel-Andrianik am Tag des Martyriums des Polnischen Klerus. Auf Initiative der Polnischen Bischofskonferenz wird dieser Tag am 29. April gefeiert, dem Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau, wo viele polnische Priester getötet wurden.

Der Sprecher des polnischen Episkopats weist darauf hin, dass die Nazis im Zweiten Weltkrieg rund 2.000 polnischen Diözesanpriester, 370 Ordensbrüder, etwa 280 Nonnen ermordet haben. Darüber hinaus rund viertausend Priester und Mönche und etwa 1,1 Tausend Nonnen waren in deutschen Vernichtungslagern inhaftiert.

„Es gab Diözesen wie Włocławek, Gniezno oder Chełmno, wo fast jeder zweite Priester ermordet wurde. In den Lagern wurden auch vier polnische Bischöfe getötet, und fast die Hälfte der römisch-katholischen Diözesen wurde den Bischöfen, die sie führten, beraubt. Man kann also sagen, dass es nicht nur ein Krieg mit dem polnischen Staat, mit der polnischen Nation, sondern mit der katholischen Kirche war“ – sagt Pfr. Rytel-Andrianik.

Der Sprecher des Episkopats erinnert auch daran, dass die Priester trotz des Terrors ihr Leben riskierten, um allen Bedürftigen zu helfen, einschließlich der jüdischen Bevölkerung. „Etwa tausend Priester in Polen retteten die Juden, indem sie ihr Leben riskierten. Einige von ihnen wurden für diese Hilfe ermordet“ – fügt Pfr. Rytel-Andrianik hinzu.

„Der Zweite Weltkrieg zeigte, wie die Verneinung Gottes als der einzige Herr des menschlichen Lebens und die Verneinung der Würde eines jeden Menschen tragische Konsequenzen mit sich bringt. Wo es keinen Respekt vor dem menschlichen Leben gibt, entstehen Totalitarismen, die sich an die Stelle Gottes setzen und zu solchen Katastrophen wie dem zweiten Weltkrieg führen“ – sagt der Sprecher des Polnischen Episkopats.

Pressebüro der Polnischen Bischofskonferenz

Portavoce dell’Episcopato Polacco: il 20% dei sacerdoti fu assassinato durante la seconda guerra mondiale

pon., 04/29/2019 - 14:38

Il 20% dei sacerdoti diocesani fu assassinato durante la seconda guerra mondiale, cioè ogni quinto sacerdote diocesano perse la vita in Polonia occupata dai nazisti tedeschi – ricorda il portavoce della Conferenza Episcopale Polacca, p. Paweł Rytel-Andrianik in occasione della Giornata del Martirio del Clero Polacco. Su iniziativa della Conferenza Episcopale Polacca questa Giornata viene celebrata il 29 aprile, l’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Dachau, dove furono uccisi molti sacerdoti polacchi.  

Il portavoce dell’Episcopato polacco ha indicato che i nazisti uccisero circa 2.000 preti diocesani, 370 frati e circa 280 suore durante la seconda guerra mondiale. Inoltre, circa 4 mila sacerdoti e monaci nonché circa 1,1 mila suore furono imprigionati nei campi di sterminio tedeschi.

“C’erano diocesi come Włocławek, Gniezno o Chełmno, dove quasi ogni secondo sacerdote fu assassinato. Quattro vescovi polacchi furono uccisi nei campi di concentramento e quasi la metà delle diocesi cattoliche romane fu privata dei vescovi. Pertanto, si può dire che non era solo una guerra con lo stato polacco, con la nazione polacca, ma con la Chiesa cattolica” – ha affermato p. Rytel-Andrianik.

Il portavoce dell’Episcopato polacco ha anche ricordato che, nonostante il terrore, i sacerdoti rischiavano la loro vita aiutando tutti coloro che ne avevano bisogno, compresa la popolazione ebraica. “Circa un migliaio di sacerdoti in Polonia salvarono gli ebrei rischiando la vita. Una parte di loro fu uccisa per questo aiuto” – ha aggiunto p. Rytel-Andrianik.

“La seconda guerra mondiale mostrò che la negazione di Dio come unico Signore della vita umana, e la negazione della dignità di ogni essere umano porta con sé conseguenze tragiche. Dove non c’è rispetto per la vita umana emergono i totalitarismi che si mettono al posto di Dio e portano a disastri come la seconda guerra mondiale” – ha detto il portavoce dell’Episcopato polacco.

Ufficio Stampa della Conferenza Episcopale Polacca

Rzecznik Episkopatu: 20% księży zamordowano podczas II wojny światowej

pon., 04/29/2019 - 12:51

20 proc. księży diecezjalnych zostało zamordowanych podczas II wojny światowej, czyli co piąty kapłan diecezjalny stracił życie w Polsce okupowanej przez niemieckich nazistów – przypomina rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik w Dniu Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski ten dzień jest obchodzony 29 kwietnia, w rocznicę wyzwolenia obozu w Dachau, gdzie zginęło wielu polskich księży.

Rzecznik Episkopatu wskazuje, że niemieccy naziści podczas II wojny zamordowali ok. 2 tys.  księży diecezjalnych, 370 zakonników, ok. 280 sióstr zakonnych. Ponadto ok. 4 tys. księży i zakonników oraz ok. 1,1 tys. sióstr było więzionych w niemieckich obozach zagłady.

„Były takie diecezje, jak np. Włocławek, Gniezno czy Chełmno, gdzie prawie co drugi ksiądz został zamordowany. W obozach zginęło również 4 polskich biskupów, a blisko połowa diecezji rzymskokatolickich została pozbawiona biskupów, którzy stali na ich czele. Dlatego, można powiedzieć, że była to nie tylko wojna z państwem polskim, z narodem polskim, ale z Kościołem katolickim” – podkreślił ks. Rytel-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu przypomniał również, że pomimo terroru, księża ryzykowali swoje życie, niosąc pomoc wszystkim potrzebującym, w tym także ludności żydowskiej. „Około tysiąc księży w Polsce ratowało Żydów ryzykując życie. Część z nich została zamordowana za tę pomoc” – dodał ks. Rytel-Andrianik.

„II wojna światowa pokazała, jak tragiczne konsekwencje niesie ze sobą negowanie Boga, jako jedynego Pana życia ludzkiego, oraz godności każdego człowieka. Tam gdzie nie ma poszanowania dla życia ludzkiego rodzą się totalitaryzmy, które stawiają się na miejscu Boga i prowadzą do takich katastrof jaką była wojna” – powiedział rzecznik Episkopatu Polski.

BP KEP

 

“Europa oczami Kościoła katolickiego” – dyskusja z udziałem metropolitów

pon., 04/29/2019 - 01:08

Na konieczność rozumienia chrześcijaństwa i Europy w kontekście męczeństwa, zwrócił uwagę abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, który powitał zebranych na konferencji. – Męczeństwo jest podstawą kategorią chrześcijańskiej tożsamości, a dla Europy opartej na chrześcijańskich wartościach, kluczowa jest wiara w Boga – podkreślił. Nawiązując do słów papieża Benedykta XVI, hierarcha wyjaśniał, że świat bez Boga może być tylko światem bez znaczenia, bez standardów dobra i zła oraz bez prawdy.

„Polska w Europie i Europa oczami Kościoła katolickiego” pod takim tytułem odbyła się 29 kwietnia w Krakowie dyskusja z udziałem hierarchów z kraju i zagranicy. Wydarzenie zorganizowano w ramach międzynarodowej konferencji z cyklu „Polonia Restituta”. Spotkanie zamyka cykl dziesięciu ogólnopolskich debat naukowych w ramach projektu „Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”.

W trakcie spotkania uczestnicy mówili m. in. o tym, co Polska jako naród,  wciąż może dać Europie? Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wyjaśniał, że Polska może dać Europie pewne cechy, które są silnie związane z charakterem państwa. Wśród nich wymienił umiłowanie wolności, ale takie które nie jest bliskie samowoli.  – Istotną wartością jest umiłowanie sprawiedliwości. Mocno związana z naszą ojczyzną jest solidarność, która się tutaj zrodziła. Ogromną cechą jest też silna tożsamość narodowa, która została wzmocniona przez II wojnę światową, widoczną cechą jest  wytrwałość i zdolność do ekstremalnych gestów męczeństwa – mówił hierarcha.

Z kolei kard. Stanisław Dziwisz zwrócił uwagę na to, że niepowtarzalny wkład w przywrócenie Polsce miejsca w Europie miał św. Jan Paweł II. W jego ocenie papież apelował by dzisiaj o budowanie wzajemnych relacji na fundamencie prawdy o Bogu i człowieku, ponieważ bez tego “żaden projekt odnowy Europy się nie powiedzie”. Zdaniem kardynała, Ojciec Święty przestrzegał by przed tym, by ludzie byli “spadkobiercami, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione przez historię”. – Kościół jest dla wszystkich, także dla stojących z boku, dlatego powinien być misyjny, wychodzić do człowieka i starać się odpowiedzieć na jego egzystencjalne pytania i wątpliwości – wyjaśniał emerytowany metropolita krakowski. Dodał, że Ojciec Święty dostrzegał wyjątkową pozycję Polski, jej kulturę otwartą na wartości chrześcijańskie i wzywał do troski o polski i europejki dom.

Abp Józef Kupny, metropolita wrocławski tłumaczył, że Polska wciąż daje Europie silne świadectwo wiary. – To wnieśliśmy do Europy i do tego świadectwa wzywał nas Jan Paweł II, ale czy Europa z tego korzysta? – pytał. –  Jeśli chcemy Europie dać coś więcej, to musimy też od siebie wymagać więcej w sferze duchowej. Warto zadawać sobie pytanie, czy w moich decyzjach jest duch Ewangelii? – podkreślił.

Natomiast abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki wskazał, że polski Kościół dodaje odwagi wielu innym krajom europejskim. W jego ocenie  wielkie znaczenie dla Europy mają polscy świadkowie pojednania. – To dziś bardzo aktualny problem w Europie i polski Kościół przez swoje świadectwo, może w tej przestrzenie wiele zrobić. To wszystko co robimy w tym zakresie, służy Europie – wyznał hierarcha.

Z kolei  abp Zbigniew Stankiewicz, metropolita Rygi mówił, że Europa oczekiwała, że Polska bezkrytycznie przyjmie styl życia Zachodu, ale “Polska idzie własną drogą i nie patrzy na to, co jej dyktują”. – Współczesny człowiek ma inny odbiór świata. Dlatego stoi przed nami ogromne wyzwanie, jak przekazać orędzie Ewangelii by współczesny człowiek wiedział, że tam jest odpowiedź na jego pytania. To trudne zadanie – wyjaśniał arcybiskup. W jego ocenie, współczesna Europa potrzebuje liderów i Polska przez to, że ma wiele środowisk chrześcijańskich, ma potencjał, by takich liderów wskazać.  – Moim marzeniem jest to, że Polska wyłoni nową wizję dla zjednoczonej, chrześcijańskiej Europy – wyznał.

Godność obywateli jest najważniejsza dla właściwie funkcjonującego państwa. Bez osoby ludzkiej, która ma zagwarantowaną godność, państwo nie ma wartości – mówił kard. Peter Kodwo Appiah Turkson. Pochodzący z Ghany hierarcha od 2017 roku kieruje watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.Hierarcha w swoim wystąpieniu wyjaśniał, że klasyczna definicja państwa mówi o konieczności utworzenia prawa i zagwarantowaniu sprawiedliwości. Jego zdaniem, jest to najważniejsze zadanie państwa. – Godność obywateli jest najważniejsza dla właściwie funkcjonującego państwa. Bez osoby ludzkiej, która ma zagwarantowaną godność, państwo nie ma wartości – podkreślił kardynał.

Mówca wyjaśniał, że także osoba ludzka nie może właściwie funkcjonować bez państwa, dlatego konieczna jest wzajemna relacja miedzy jednostką i państwem. – W momencie zniszczenia narodu następuje szybkie zniszczenie jednostki ludzkiej. Dlatego obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości nie powinny być tylko obchodami dotyczącymi utworzenia państwa, ale powinniśmy celebrować odrodzenie się człowieka – podkreślił kard. Turkson.

Nawiązując do projektu odbudowy Europy, hierarcha zwrócił uwagę, że papieże na przestrzeni lat mówili o promowaniu świata skupionego wokół osoby ludzkiej, a nowy europejski projekt według nich, powinien być kierowany zasadą państwa prawa i sprawiedliwości oraz być oparty na zasadach chrześcijańskich. Kardynał zwrócił uwagę, że takimi zasadami katolickiego nauczania społecznego jest godność człowieka i solidarność, która jest narzędziem na rzecz promowania godności i dobrostanu ludzkiego. – Istotne jest także fundamentalne prawo do życia, to stanowi dziedzictwo odnowionej Europy, to treść misji kościoła w Europie. Odnowiona Europa to ruch ku przyszłości, który pozwoli zapewnić godność wszystkim obywatelom Europy – kontynuował prelegent.

Hierarcha wyjaśniał, że osoba ludzka potrzebuje państwa prawa i sprawiedliwości i dzięki symbiozie jednostki ludzkiej i państwa, można promować dobrostan jednostki. – To stanowi przekaz humanizmu chrześcijańskiego i nowej wizji odnowionej Europy, w ramach której działa także Polska, która odzyskała niepodległość – powiedział.

W ocenie kard. Turksona, Kościół ma do odegrania istotną rolę, ponieważ “promuje jedność w różnorodności, łączy państwa w ramach jednej wspólnoty”. – Konieczne jest stworzenie nadziei na to, że Europa, pomimo, że powstała na gruzach II wojny światowej, będzie w stanie patrzeć w przyszłość i respektować godność człowieka – mówił.

– Historia Europy jest w dużej mierze historią spotkania dwóch wymiarów, tego gdy świat ludzki spotyka się z Bogiem. Przyszłość Europy zależy od tego, czy uda nam się na nowo odkryć to połączenie pomiędzy elementem ziemskim i niebiańskim – wyznał kard. Turkson. – Dyskurs sekularyzmu każe to rozdzielić, ale przyszłość Europy leży w połączeniu tych elementów, a nie rozłączeniu. Ważne jest stworzenie nowych standardów Europy – podkreślił hierarcha.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Polonia Restituta”, organizowana w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, zamyka cykl dziesięciu ogólnopolskich debat naukowych nad najważniejszymi wartościami i zasadami kształtującymi państwowość, tożsamość i kulturę odrodzonej Polski, stanowi swego rodzaju panoramiczne „spojrzenie” w polską i europejską przyszłość.

Na inicjatywę „Polonia Restituta” złożyły się konferencje tematyczne, poświęconych takim zagadnieniem jak: rodzina, praca, przedsiębiorczość i społeczna gospodarka rynkowa, obywatelskość i patriotyzm, wolność, suwerenność i praworządność, ekologia, solidarność społeczna i zrównoważony rozwój, godność i sprawiedliwość społeczna, Europa i pojednanie, kultura i tożsamość oraz osoba ludzka, jej prawa i obowiązki. Konferencje odbywały się już m. in. w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu i Wrocławiu.

Organizatorami ostatniej konferencji naukowej z cyklu „Polonia Restituta” byli: Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.

Pomysłodawcą cyklu „Polonia Restituta” było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wraz z Radą do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski stało się współorganizatorem projektu. Do realizacji zaproszono czołowe ośrodki akademickie Polski, które dydaktycznie, naukowo czy badawczo zajmują się m. in. Katolicką Nauką Społeczną.

Honorowy Patronat nad obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Tekst: Liliana Leda | Katolicka Agencja Informacyjna

Foto: br. Zygmunt Kajdan

29 IV – Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej

pon., 04/29/2019 - 00:11

W poniedziałek, 29 kwietnia już po raz 17. obchodzimy Ogólnopolski Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w 74. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Główne uroczystości, jak co roku mają miejsce w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Mszy św. koncelebrowanej o godz. 12.00 będzie tam przewodniczył abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

Ustanowiony przez Episkopat Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego jest kontynuacją corocznego dziękczynienia księży – więźniów Dachau za wyzwolenie obozu 29 kwietnia 1945 roku.

Kulminacyjnym punktem tegorocznych uroczystości będzie Msza św. w kaliskiej bazylice św. Józefa, której w poniedziałek 29 kwietnia o godz. 1200 będzie przewodniczył abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. W wigilię tego wydarzenia o godz. 19.00 w Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności została odprawiona Msza św. i miało miejsce przejście pod pomnik Jana Pawła II.

Ustanowiony przez Episkopat w 2002 roku Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego jest kontynuacją corocznego dziękczynienia księży – więźniów Dachau. W obawie przed likwidacją obozu, zawierzyli się oni św. Józefowi i ślubowali, że jeśli przeżyją, będą pielgrzymować co roku do kościoła św. Józefa w Kaliszu. Obóz został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. Ocaleni księża z Polski do końca życia wypełniali złożone przyrzeczenie i pielgrzymowali do Kalisza, dziękując za ocalenie. Ostatni z nich,  ks. Leon Stępniak, zmarł w 2013 r. Obecnie pielgrzymki do sanktuarium św. Józefa z okazji Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego są wyrazem pamięci o tych, którzy byli uwięzieni.

Dachau było głównym obozem dla duchownych katolickich, protestanckich i prawosławnych. Wśród ok. 3 tys. uwięzionych zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich blisko 1800 pochodziło z Polski. Niemal połowa z nich została zamęczona w obozie, najwięcej z terenów diecezji poznańskiej (147), włocławskiej (144) i łódzkiej (112). Spośród blisko 600 zakonników największą grupę ofiar stanowili jezuici, misjonarze i salezjanie.

BP KEP

***

29 kwietnia 2015 r. w 70. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau do tego miejsca pielgrzymowali biskupi i kapłani z całej Polski. Przypominamy relację z Pielgrzymki:

Zobacz też:


Zdjęcie ilustracyjne: Archiwum/E. Bartkiewicz/BP KEP

Modlitwa wynagradzająca za profanację Jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej

ndz., 04/28/2019 - 18:23

Modlitwa wynagradzająca za profanację Jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej miała miejsce w niedzielę Miłosierdzia Bożego na Jasnej Górze.

„Drodzy bracia i siostry ogromnym bólem napełniła nasze serca profanacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Płocku, która miała miejsce minionej nocy. Ten wielki ból przeszywa serce nas posługujących, tu na Jasnej Górze, ale myślę, że wszystkich Polaków. Apelujemy, aby niezależnie od przekonań i poglądów szanować uczucia religijne ludzi wierzących” – prosił przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra  podczas sobotniego Apelu Jasnogórskiego. W Sanktuarium paulini i pielgrzymi podejmują modlitwę wynagradzającą za akt profanacji Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej, który miał miejsce w Płocku w nocy z 26 na 27 kwietnia.

„Tę intencję wynagradzającą będziemy szczególnie mocno ofiarowywać Bogu podczas uroczyście celebrowanej Koronki do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00” – zapowiadał rzecznik prasowy Jasnej Góry o. Sebastian Matecki. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego Koronka jest odprawiana na Jasnej Górze przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.

W modlitwę ekspiacyjną od rana włączały się licznie nawiedzający Jasną Górę pielgrzymi indywidualni i w grupach zorganizowanych oraz mieszkańcy Częstochowy.

Do profanacji i szydzenia z Jasnogórskiego Obrazu doszło na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku, gdzie budynki, w tym kosze na śmieci oraz przenośne toalety, zostały oklejone sprofanowanym wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej. Aureole Maryi i Dzieciątka Jezus były stylizowane na tęczowe barwy, które są znakiem rozpoznawczym środowisk LGBT.

Również w Płocku odbędzie się modlitwa wynagradzająca za profanację Jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej.

oprac. na podst. Radia Jasna Góra

Uroczystości ku czci św. Wojciecha, głównego patrona Polski

ndz., 04/28/2019 - 18:13

Uroczysta suma odpustowa celebrowana w niedzielę 28 kwietnia na placu św. Wojciecha u stóp katedry gnieźnieńskiej stanowiła centralny punkt dwudniowych uroczystości odpustowych ku czci głównego patrona Polski. 

W tegoroczne obchody wpisało się dziękczynienie za dwóch wielkich synów polskiej ziemi – papieża Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego z racji obchodzonych w tym roku rocznic: 70-lecie ingresu Prymasa Tysiąclecia do katedry gnieźnieńskiej i zbliżające się 40-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w tym do Gniezna, o czym przypominał, witając wszystkich przybyłych na niedzielną sumę odpustową gospodarz miejsca Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Uroczystej Eucharystii na Placu św. Wojciecha u stóp katedry przewodniczył abp Stanisław Budzik, czwarty następca Prymasa Tysiąclecia na stolicy biskupów w Lublinie. W homilii, wskazując na wspominanego w tych dniach szczególnie św. Wojciecha przyznał, że „jego wielkość nie blaknie mimo upływu wieków”.

„Ten święty wciąż inspiruje i fascynuje. Aktualna jest jego gorliwość misyjna i troska, aby nieść Ewangelię na krańce ziemi tym, którzy jej nie znają, ale także tym, którzy o niej zapomnieli” – mówił abp Budzik dodając, że po ludzku św. Wojciech poniósł klęskę. Inna jest jednak logika krzyża, logika ziarna, które, aby wydać plon, musi obumrzeć.

Abp @StanislawBudzik w #Gniezno: św. Wojciech nadal nas inspiruje. Ciągle aktualna jest jego gorliwość misyjna. Choć, patrząc po ludzku, nie odniósł za życia sukcesu, to zgodnie z logiką krzyża śmierć jest początkiem życia. pic.twitter.com/cM9q5bfatb

— EpiskopatNews (@EpiskopatNews) 28 kwietnia 2019

„Ziarnem rzuconym w ziemię, które przyniosło stukrotny owoc stał się dla naszego Kościoła i narodu kard. Stefan Wyszyński” – mówił dalej metropolita lubelski. Cytując zapiski swojego poprzednika podkreślił wielkie zawierzenie kard. Wyszyńskiego Maryi, jego pokorę i ufność, z jaką przyjął powierzone mu zadanie kierowania Kościołem gnieźnieńskim w czasach, które on sam określił mianem wyjątkowych, w których „wszystko, co najdroższe w narodzie ma się skupić, aby starczyło sił do tej niełatwej drogi”.

Arcybiskup lubelski wspomniał też o św. Janie Pawle II, który przed 40 laty, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, właśnie w Gnieźnie szczególną troską objął „wszystkie narody słowiańskie, budząc tym zaniepokojenie w samej Moskwie”.

Wypowiedziane wówczas słowa o duchowej jedności Europy, na którą składają się tradycje dwóch płuc – Wschodu i Zachodu, brzmią dziś – mówił abp Budzik – w kontekście obrazu płonącej katedry Notre Dame, „niezwykle wymownie, wręcz proroczo”.

„Przez 800 lat uosabiała ona potęgę Francji, ale także geniusz chrześcijańskiej Europy. Młodzi ludzie w Paryżu i gdzie indziej gromadzili się na spontanicznej modlitwie. Solidarność wyrażali przywódcy światowi, ludzie nauki, sztuki. Nagle się okazało, że w kraju zlaicyzowanym, w Europie zapominającej o swoich chrześcijańskich korzeniach, wszyscy jednoczą się w obliczu zagrożenia świątyni, przerażeni perspektywą utraty duchowego dobra, którego dotąd nie doceniali” – stwierdził abp Budzik dodając, że wspomniane słowa Jana Pawła II są dziś dla Europy, Polski i każdego z nas zadaniem i wyzwaniem.

Uroczystą Eucharystię wspólnie z abp. Stanisławem Budzikiem celebrowali polscy biskupi z przewodniczącym KEP abp. Stanisławem Gądeckim z Poznania oraz nuncjuszem apostolskim w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, który pod koniec Mszy św. przekazał krzyże misyjne 11 misjonarzom udającym się na misje.

Na uroczystościach ku czci św. Wojciecha w #Gniezno byli obecni wszyscy żyjący Sekretarze Generalni Konferencji Episkopatu Polski. Od lewej: bp @PiotrLibera (1998-2007), abp @StanislawBudzik (2007-2011), abp WojciechPolak @Prymas_Polski (2011-2014) oraz #bpArturMiziński (2014- ). pic.twitter.com/wnv19DDFZx

— EpiskopatNews (@EpiskopatNews) 28 kwietnia 2019

„Będę o was pamiętał, szczególnie w modlitwie. Byłem nuncjuszem w krajach misyjnych i wiem, co znaczy ta praca i związany z nią trud. Polecam waszą misję wstawiennictwu Matki Bożej i św. Wojciecha” – mówił przed przekazaniem krzyży abp Pennacchio.

Krzyże misyjne otrzymało 11 misjonarek i misjonarzy. Są wśród nich księża, osoby konsekrowane i świeccy z archidiecezji: gdańskiej, gnieźnieńskiej, warszawskiej, szczecińsko-kamieńskiej oraz diecezji: białostockiej, bydgoskiej, elbląskiej, gliwickiej, kieleckiej i tarnowskiej. Będą pracować  w Kamerunie, Boliwii, Szwecji, Republice Środkowoafrykańskiej, na Kubie i Jamajce.

Siostry zakonne, księża i dwie misjonarki świeckie otrzymały dziś w #Gniezno od nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio krzyże misyjne. Tradycja ta sięga pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Gniezna, kiedy papież przekazał krzyże po raz pierwszy. pic.twitter.com/dbpSFL1JLO

— Arch gnieźnieńska (@prymasowska) 28 kwietnia 2019

Warto dodać, że obrzęd wręczania krzyży misyjnych ma długoletnią tradycję. Po raz pierwszy uczynił to papież Jan Paweł II podczas wspomnianej pierwsze wizyty w Gnieźnie 3 czerwca 1979 roku.

Uroczystą sumę odpustową poprzedziła tradycyjna procesja z relikwiami św. Wojciecha i innych polskich świętych i błogosławionych ulicami miasta. Wraz z biskupami podążali w niej przedstawiciele lokalnych władz, służby mundurowe, siostry zakonne, alumni gnieźnieńskiego seminarium duchownego, młodzież, członkowie różnych grup zawodowych, reprezentanci organizacji i stowarzyszeń kościelnych, bractw oraz mieszkańcy Gniezna.

Za: www.prymasowska.pl

Abp Marek Jędraszewski: Iść przez życie za św. Faustyną z ufnością w miłosierdzie Boże

ndz., 04/28/2019 - 17:48

– W przeciwieństwie do przeszłości, wiele możemy zrobić zarówno w teraźniejszości jak i w odniesieniu do przyszłości. Tutaj bowiem otwiera się przed nami ta przestrzeń działania, do której wzywa nas sam Jezus Chrystus: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”- mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, odprawionej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Na początku homilii arcybiskup przypomniał, że pierwszymi słowami, które skierował Zmartwychwstały do uczniów było pozdrowienie „pokój wam”. Po grzechu pierworodnym ludzie zostali wypędzeni z raju, a Bóg postawił przed jego bramami cherubów. Przez to ludzie nie mogli powrócić do stanu szczęśliwej przyjaźni ze Stwórcą, byli skazani na ból i trudy, a także ustawiczny lęk. Ten stan odmienił się przez ofiarę Jezusa, który przyniósł ludziom pokój serca. Jego dar stał się treścią życia całego Kościoła. Został on jednak okupiony ogromną męką, której znaki chciał ujrzeć św. Tomasz. Wyznanie wiary wypowiedziane przez św. Tomasza po ujrzeniu ran Chrystusa jednoznacznie wskazuje na to, ze Jezus swoim zmartwychwstaniem okazał światu swoje nieskończone miłosierdzie.  Arcybiskup stwierdził, że głoszenie prawdy o Bogu i jego miłosierdziu to główne zadanie Kościoła od jego początków, dokonywało się ono często mimo prześladowań.

Przypomniał, że w latach trzydziestych dwudziestego wieku prawda o bożym miłosierdziu wybrzmiała z wyrazistością, dzięki objawieniom które stały się udziałem siostry Faustyny.  – Dzienniczek św. siostry Faustyny zaczyna się wierszem – modlitwą skierowaną do Boga. Zarysowuje ona trzy wymiary czasu, w jakich przeżywa swoje szczególne „jestem” wobec tajemnicy Bożego miłosierdzia – powiedział metropolita.

 Przeszłość przeminęła i nie jest w mocy człowieka, dlatego należy poświęcić ją Bogu. Można natomiast wiele dokonać w teraźniejszości i w odniesieniu do przyszłości. Jest to przestrzeń działania, do której nawołuje nas Jezus, mówiąc „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny”.

– Iść za św. Faustyną przez życie z ufnością w miłosierdzie Boże znaczy to najpierw spojrzeć w prawdzie na teraźniejszość Kościoła, który dźwiga ból wynikający z grzechów popełnionych w przeszłości przez niektórych swoich synów, szczególnie tych, którzy skrzywdzili słabych i bezbronnych –  powiedział metropolita. Stwierdził, że niektórzy zamiast być znakiem sprzeciwu wobec świata ulegli jego zgubnemu działaniu, a obojętność wpisuje się w zło popełnione wobec dziecięcych ofiar. Arcybiskup przywołał słowa papieża Franciszka, który mówił, że zło dokonane wobec małoletnich wynika z nadużywania władzy. „Dzisiaj stoimy w obliczu przejawu zła, bezczelnego, agresywnego i destrukcyjnego. Kryje się za tym i jest w tym duch zła, który w swojej bucie i pysze czuje się panem świata i myśli, że wygrał” – mówił Ojciec Święty.

 Zły duch zaczyna tryumfować, gdy przekona ludzi, że Bóg nie istnieje. Metropolita przypomniał słowa Benedykta XVI, który powiedział, ze świat bez Boga jest bez znaczenia. Bez Niego nie ma sensu, nie ma standardów dobra i zła, nie istnieje prawda, a ważna jest tylko władza.  Iść za św. siostrą Faustyną to znaczy żyć Bogiem, uznawać go za fundament życia.

– W konsekwencji tej wiary, czyli w świetle Boga, który jest Najwyższą Prawdą, musimy jednoznacznie z „nieskazitelną stanowczością” potępiać i zwalczać zło, które spowodowały niektóre osoby duchowne – powiedział metropolita. Przypomniał, że papież Franciszek podczas swej audiencji generalnej jednoznacznie wskazał, że sama sprawiedliwość nie rozwiązuje wszystkiego, potrzebne jest przebaczenie i zastąpienie odwetu miłością.

Metropolita stwierdził, że iść za św. Faustyną to także zachować sprawiedliwość w ocenie Kościoła. Nie można przekładać grzechów nielicznych na wszystkich kapłanów. Przywołał także słowa papieża Franciszka, który mówił „Pozwólcie mi, bym serdecznie podziękował wszystkim kapłanom i osobom konsekrowanym, którzy służą Panu wiernie i bez reszty, i którzy czują się pozbawieni czci i zdyskredytowani haniebnymi postawami niektórych swoich współbraci. Wszyscy – Kościół, osoby konsekrowane, Lud Boży, a nawet sam Bóg – jesteśmy ich ofiarami”.

Miłosierdzie w wymiarze przyszłości polega na podjęciu wszelkich działań, chroniących innych od zła. Metropolita stwierdził że doświadczenie zła sprawia, że ludzie lękają się o swoją przyszłość. Wskazał na niepokojące zdarzenia na świecie: zamachy na Sri Lance, odwracanie się od chrześcijańskich korzeni. Również w Polsce można dostrzec niepokojące zjawiska takie jak odrzucanie chrześcijańskich wartości, profanowanie religijnych symboli i obrazów, pogłębiające się podziały, kryzys wartości w szkolnictwie i wprowadzanie niewłaściwych ideologii. Aby okazać miłosierdzie wobec dzieci i młodzieży należy wyrażać sprzeciw wobec zjawisk uderzających w godność człowieka i modlić się za tych, którzy ulegają zwodniczym ideologiom i chcą je urzeczywistniać w naszej Ojczyźnie.

Metropolita wskazał, że w Dzienniczku św. siostry Faustyny pojawia się bezpośrednie odwołanie do Apokalipsy i wizji Baranka, który był zabity i dzięki śmierci zbawił wszystkich ludzi. Jezus zwracając się do św. Jana nakazał mu aby przestał się lękać, ponieważ On jest żyjącym i ma klucze śmierci i otchłani.  W Wieczerniku Zbawiciel potwierdził te słowa, mówiąc: „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: jam zwyciężył świat ”. Jest to przesłanie, które Chrystus kieruje dziś do nas. – Dlatego też w dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia pełni wiary, czci i miłości zginamy przed Nim nasze kolana i żarliwie wołamy „Jezu, ufam Tobie” – zakończył arcybiskup.

Niedziela Miłosierdzia Bożego to święto obchodzone w II Niedzielę Wielkanocną. Ustanowił je w 2000 roku Jan Paweł II, kierując się słowami Jezusa, który powiedział do św. siostry Faustyny „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników”. Tegoroczna Niedziela Miłosierdzia Bożego obchodzona jest pod hasłem „Miłosierdzie źródłem pojednania”. Na święto miłosierdzia do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach przybyli m.in. pielgrzymi z Anglii, Austrii, Francji, Hong Kongu, Indonezji, Kolumbii, Korei, Niemiec, Pakistanu. Po zakończeniu Eucharystii arcybiskup Marek Jędraszewski modlił się w miejscu, gdzie 5 października 1938 roku o godz. 22.45 zmarła św. Faustyna Kowalska. Przeczytał też fragment jej „Dzienniczka”.

HOMILIA

FOTORELACJA

Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Zobacz też:
Kard.Stanisław Dziwisz: Świat potrzebuje Bożego miłosierdzia

Życzenia wielkanocne Przewodniczącego Episkopatu dla wiernych Kościoła greckokatolickiego

ndz., 04/28/2019 - 07:54

Życzę Księdzu Arcybiskupowi oraz wszystkim wiernym Kościoła greckokatolickiego, aby celebracja misterium paschalnego ożywiła raz jeszcze to wszystko, co powstało już z martwych wraz ze zmartwychwstaniem naszego Pana – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście z życzeniami wielkanocnymi dla wiernych Kościoła greckokatolickiego. Wiernym z Ukrainy życzył „zmartwychwstania nadziei na bezpieczny, stabilny i wolny kraj”.

List z wielkanocnymi życzeniami został przesłany na ręce Jego Ekscelencji Światosława Szewczuka,  Arcybiskupa Większego Kijowsko-Halickiego, Zwierzchnika Kościoła greckokatolickiego.

Publikujemy pełny tekst życzeń:

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Większy,
            

czas Świąt Paschalnych to czas zwycięstwa życia nad śmiercią, łaski nad grzechem, dobra nad złem, dnia nad nocą, nadziei nad beznadzieją i radości nad smutkiem.

Życzę Księdzu Arcybiskupowi oraz wszystkim wiernym Kościoła greckokatolickiego, aby celebracja misterium paschalnego ożywiła raz jeszcze to wszystko, co powstało już z martwych wraz ze zmartwychwstaniem naszego Pana.

Życzę – zwłaszcza wiernym z Ukrainy – zmartwychwstania nadziei na bezpieczny, stabilny i wolny kraj. Życzę rodzinom, podzielonym przez wojenną i gospodarczą sytuację, zmartwychwstania tak oczekiwanych jedności i pokoju. Wszystkim naszym braciom Ukraińcom wyznania greckokatolickiego – którzy znaleźli w Polsce bezpieczną i przyjazną przystań – życzę zmartwychwstania radości i wiary w to, że nigdy nie zostajemy sami, a Bóg troszczy się o nas, gdziekolwiek się znajdujemy.

Życzę entuzjazmu wiary i mocy w głoszeniu całemu światu Ewangelii Życia.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

________________
Jego Ekscelencja
+ Światosław SZEWCZUK
Arcybiskup Większy Kijowsko-Halicki
Zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego

Życzenia wielkanocne Przewodniczącego Episkopatu dla wiernych Kościoła prawosławnego w Polsce

ndz., 04/28/2019 - 07:45

Życzę, aby radość i nadzieja płynące z faktu zmartwychwstania Chrystusa wypełniały życie Waszej Eminencji i wszystkich wiernych, a triumf Wielkiej Nocy oświecał każdą, nawet najtrudniejszą sytuację, którą przynosi codzienność – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście do Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawy i całej Polski.

Z okazji obchodzonego w Kościele prawosławnym 28 kwietnia Święta Zmartwychwstania Pańskiego abp Gądecki życzył wiernym Kościoła prawosławnego w imieniu wiernych i pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce sił do głoszenia Ewangelii i dzielenia się ze wszystkimi radością paschalną.

Publikujemy pełną treść życzeń:

 Eminencjo,

wierni Kościoła prawosławnego na całym świecie obchodzą dziś Święto Świąt, czyli Święto Zmartwychwstania Pańskiego.

W imieniu wiernych i pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce chciałbym złożyć Waszej Eminencji, wszystkim członkom Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, duchownym oraz wszystkim wiernym jak najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

W liście z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego polscy biskupi prawosławni napisali: «Paschalna noc jest świadectwem, że Chrystus żyje, a wraz z Nim żyjemy i my „oświecając się Jego triumfem”». Życzę, aby radość i nadzieja płynące z faktu zmartwychwstania Chrystusa wypełniały życie Waszej Eminencji i wszystkich wiernych, a triumf Wielkiej Nocy oświecał każdą, nawet najtrudniejszą sytuację, którą przynosi codzienność.

Niech nie zabraknie sił do głoszenia Ewangelii Zmartwychwstania i dzielenia się radością paschalną ze wszystkimi, którzy trawieni są przez beznadzieję mroków nocy.

Niech udział w śmierci i zmartwychwstaniu Pana, zaowocuje odwagą umierania dla świata i życia dla Boga.

Z braterską modlitwą i życzliwą pamięcią,

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

  _________________
Jego Eminencja
Wielce Błogosławiony
SAWA
Prawosławny Metropolita Warszawy i całej Polski

Rzecznik KEP: Ogromny ból spowodowała profanacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

sob., 04/27/2019 - 20:38

Ogromny ból spowodowała profanacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która miała miejsce w Płocku w nocy z 26 na 27 kwietnia. Ta profanacja napełnia bólem i niepokojem Polki i Polaków, dla których Jasnogórska Ikona jest świętością – czytamy w komunikacie rzecznika KEP ks. Pawła Rytel-Andrianika z 27 kwietnia.

Rzecznik Episkopatu apeluje, aby „niezależnie od przekonań i osobistych poglądów – szanować uczucia religijne ludzi wierzących”.

BP KEP

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Komunikat

Ogromny ból spowodowała profanacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która miała miejsce w Płocku w nocy z 26 na 27 kwietnia. Ta profanacja napełnia bólem i niepokojem Polki i Polaków, dla których Jasnogórska Ikona jest świętością.

Apelujemy, aby – niezależnie od przekonań i osobistych poglądów – szanować uczucia religijne ludzi wierzących.

Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 27 kwietnia 2019 r.

5th Anniversary of the Canonization of St. John Paul II and 80th Birthday of Cardinal Dziwisz

pt., 04/26/2019 - 20:16

On April 27, we will celebrate the 5th anniversary of the canonization of St. John Paul II, which coincided with the Sunday of Divine Mercy. On this day, Cardinal Stanislaw Dziwisz, long-time secretary of St. John Paul II, will celebrate his 80th birthday. On the occasion, Cardinal Dziwisz recalls reminiscences related to Pope Wojtyla.

During his studies at the Major Seminary in Krakow, Fr. Prof. Karol Wojtyla was a one of seminarian Dziwisz’s instructors. “What struck us about him? The professor’s attitude towards the seminarians was so simple and friendly. During the break, he would go to the chapel and pray there. We looked on from a distance and did not want to disturb him. After the break, he came, and we had the impression that he was talking to someone. He talked with God himself. Then, we saw that this man was immersed in God,” recalls Card. Dziwisz.

In 1966, Fr. Dziwisz became a chaplain and the secretary of the Msgr. Wojtyła, Metropolitan Archbishop of Krakow. He recalls the situation when Archbishop Wojtyła invited him to the curia one evening for an interview. “He said: ‘You will join me; you will continue your studies and you will help me.’ I asked, ‘From when on?’ He replied, ‘Starting today.’ I said, ‘I’ll come tomorrow.’—Tomorrow, it will have lasted for thirty-nine years tomorrow,” says Card. Dziwisz.

Card. Dziwisz was the secretary of Archbishop Wojtyła and then Pope John Paul II for almost 40 years. “They often call me a friend of John Paul II. I can never use that word (…) I tried to serve him as a son, because he was a father to us. He created a family where everyone felt good and loved him as a father,” emphasizes Card. Dziwisz.

The canonization of Pope John Paul II took place in 2014, together with the canonization of Pope John XXIII. The Solemn Mass of Canonization of both Popes at St. Peter’s Square was presided over by the Holy Father Francis and concelebrated by nearly 150 cardinals and 700 bishops from around the world, including the Pope emeritus Benedict XVI. The celebration brought 800,000 faithful together in the Vatican.

Archdiocese of Krakow / Press Office of the Polish Bishops’ Conference

Il 5° anniversario della canonizzazione di San Giovanni Paolo II e l’80° compleanno del cardinale Dziwisz

pt., 04/26/2019 - 14:13

Il 27 aprile celebriamo il 5° anniversario della canonizzazione di San Giovanni Paolo II. Cinque anni fa era la Domenica della Divina Misericordia. Lo stesso giorno il cardinale Stanisław Dziwisz, segretario personale di papa Giovanni Paolo II, compie 80 anni. In questa occasione, il cardinale Dziwisz ritorna ai ricordi relativi a Papa Wojtyła.

Durante gli studi del seminarista Dziwisz al Seminario Maggiore Arcidiocesano di Cracovia, Karol Wojtyła era suo docente. “Che cosa ci colpì in lui? Un atteggiamento umano e amichevole di un professore verso i seminaristi. Durante la pausa si recò in cappella e pregò lì. Guardavamo da lontano e non volevamo disturbarlo. Dopo la pausa tornò e noi avevamo l’impressione che avesse parlato con qualcuno. Parlò con Dio stesso. Vedemmo allora che quest’uomo era immerso in Dio” – si ricorda il cardinale Dziwisz.

Nel 1966, don Dziwisz divenne cappellano e segretario dell’arcivescovo Wojtyła, metropolita di Cracovia. Ricorda la situazione quando l’arcivescovo Wojtyła lo invitò in curia la sera per parlare. “Ha detto: ‘Verrai quì da me, continuerai i tuoi studi e mi aiuterai’. Ho chiesto: ‘Da quando?’. Lui rispose: ‘Da oggi’. Dissi: ‘Verrò domani’. E quel domani durò trentanove anni” – dice il cardinale Dziwisz.

Card. Dziwisz era segretario dell’arcivescovo Wojtyła e poi Papa Giovanni Paolo II per quasi 40 anni. “Mi chiamano spesso amico di Giovanni Paolo II. Non posso mai usare questa parola (…) Ho cercato di prestare servizio a lui come figlio, perché lui era un padre per noi. Creò una famiglia in cui tutti si sentivano bene e lo amavano come un padre” – sottolinea il cardinale Dziwisz.

La canonizzazione di Papa Giovanni Paolo II si è svolta nel 2014 assieme alla canonizzazione di Papa Giovanni XXIII. La solenne Eucaristia della canonizzazione di entrambi i Papi è stata presieduta da Papa Francesco ed è stata concelebrata da circa 150 cardinali e 700 vescovi da tutto il mondo, tra cui il Papa emerito Benedetto XVI. Le celebrazioni hanno riunito in Vaticano 800.000 credenti.

Arcidiocesi di Cracovia / Ufficio Stampa della Conferenza Episcopale Polacca

5. rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II i 80. urodziny kard. Dziwisza

pt., 04/26/2019 - 13:18

27 kwietnia obchodzimy 5. rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II. Wtedy była to Niedziela Miłosierdzia Bożego. W tym dniu przypadają również 80. urodziny kard. Stanisława Dziwisza, wieloletniego sekretarza św. Jana Pawła II. Z tej okazji kard. Dziwisz powraca do wspomnień związanych z papieżem Wojtyłą.

 W czasie studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie ks. prof. Karol Wojtyła był wykładowcą kleryka Dziwisza. „Co nas w nim uderzało? Taki ludzki, przyjacielski stosunek profesora do kleryków. W czasie przerwy szedł do kaplicy i tam się modlił. Patrzyliśmy z daleka i nie chcieliśmy mu przeszkadzać. Po przerwie przychodził i mieliśmy wrażenie, że z kimś rozmawiał.  On rozmawiał z samym Bogiem.  Widzieliśmy wtedy, że ten człowiek był zanurzony w Bogu” – wspomina kard. Dziwisz.

W 1966 r. ks. Dziwisz został kapelanem i sekretarzem abp. Wojtyły, metropolity krakowskiego. Wspomina sytuację, kiedy abp Wojtyła zaprosił go wieczorem do kurii na rozmowę. „Powiedział: +Przyjdziesz tu do mnie, będziesz kontynuował swoje studia i będziesz mi pomagał+. Zapytałem: +Od kiedy+. On odpowiedział: +Od dziś+. Powiedziałem: +Przyjdę jutro+. I to jutro trwało przez trzydzieści dziewięć lat” – mówi kard. Dziwisz.

Kard. Dziwisz był sekretarzem abp. Wojtyły a potem papieża Jana Pawła II w sumie przez prawie 40 lat. „Nazywają mnie często przyjacielem Jana Pawła II. Nigdy nie mogę używać tego słowa (…) starałem się mu służyć jako syn, bo on dla nas był ojcem. On stworzył rodzinę, w której wszyscy się dobrze czuli i kochali go jako ojca” – podkreśla kard. Dziwisz.

Kanonizacja papieża Jana Pawła II miała miejsce w 2014 r. wraz z kanonizacją papieża Jana XXIII. Uroczystej Mszy Świętej kanonizacyjnej obu papieży na Placu Św. Piotra przewodniczył Ojciec Święty Franciszek, a koncelebrowało ją ok. 150 kardynałów i 700 biskupów z całego świata, w tym emerytowany papież Benedykt XVI. Uroczystości zgromadziły w Watykanie 800.000 wiernych.

Archidiecezja Krakowska / BP KEP

„W misji Jezusa” – I Ogólnopolskie Rekolekcje Księży w Porszewicach k. Łodzi

pt., 04/26/2019 - 11:59

W Porszewicach k. Łodzi miały miejsce I Ogólnopolskie Paschalne rekolekcje dla księży, prowadzone przez abp. Grzegorza Rysia wraz z członkami Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. 

Podczas jednej z pierwszych homilii, księża mogli usłyszeć od Metropolity Łódzkiego m.in. takie słowa: Jak nie ma adoracji, nie ma momentu zachwycenia się Osobą, jak Go nie zobaczysz na nowo, właśnie takiego, który szedł z tobą cały ten kawał drogi, bo jest w tobie zakochany, bo jest ci wierny do ostateczności, jak żeś Go nie zobaczył, nie pójdziesz głosić! Lepiej żebyś nie szedł! Po co? Nie byłeś na Adoracji, a masz ochotę ewangelizować? Siądź sobie, „dychnij”, niech ci minie!

Do Porszewic k. Łodzi, gdzie mieści się ośrodek konferencyjno-rekolekcyjny Archidiecezji Łódzkiej przyjechało ponad osiemdziesięciu kapłanów z całej Polski, zarówno diecezjalnych jak i zakonnych.

Tematem czterodniowych rekolekcji kapłańskich, zorganizowanych przez Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji była misja Jezusa, której przedłużeniem jest posługa kapłańska. Wszystkie konferencje oparte były na dziesiątym rozdziale Ewangelii Mateusza.

Oprócz konferencji plan dnia wypełniała wspólnotowa celebracja Eucharystii, Liturgii Godzin oraz adoracja Najświętszego Sakramentu.

W czwartkowy wieczór odbyła się liturgia pokutna, po której nastąpiło uwielbienie oraz modlitwa wstawiennicza nad kapłanami o nowe wylanie darów i charyzmatów potrzebnych do podjęcia misji Jezusa.

Wszystkich, którzy chcieliby wysłuchać konferencji rekolekcyjnych, zapraszamy do odwiedzenia kanału YouTube Archidiecezji Łódzkiej, a kapłanów chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji, zapraszamy już za rok do Porszewic. Wszystkie informacje dostępne są na oficjalnej stronie Zespołu KEP www.nowaewangelizacja.org.

ks. Michał Olszewski SCJ 

Foto: Biuro prasowe Zespołu KEP ds. NE

>>Galeria zdjęć

Obchody Święta Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

pt., 04/26/2019 - 00:39

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Główne uroczystości będą miały miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. 

Uroczystości rozpoczną się w sobotę, 27 kwietnia, o godz. 21.00 czuwaniem modlitewnym. Podczas czuwania zaplanowano Drogę Miłosierdzia pod hasłem „Miłosierdzie darem dla świata”, która będzie transmitowana w TVP 3 oraz TVP Polonia. Centralnym punktem niedzielnego świętowania będzie Msza św. o godz. 10.00 przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Święto Miłosierdzia Bożego wpisał do kalendarza liturgicznego najpierw kard. Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Program całonocnego czuwania z 27 na 28 kwietnia 2019:

21:00 Droga Miłosierdzia „Miłosierdzie darem dla świata”
22:15 I Nieszpory Niedzieli Miłosierdzia
22:45 Celebracja: „Weźmijcie Ducha Świętego”
00:00 EUCHARYSTIA
2:15 Różaniec: „Przyjdź Duchu Święty”
4:15 Modlitwa o owocne przeżycie Niedzieli Miłosierdzia

Program dnia 28 kwietnia 2019:

Inspiracją dla ustanowienia Święta Miłosierdzia było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699).

Za: www.milosierdzie.pl

Uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha, głównego patrona Polski

pt., 04/26/2019 - 00:14

W dniach 27 i 28 kwietnia odbędą się w Gnieźnie doroczne uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha, głównego patrona Polski. Tegoroczny obchody przeżywane będą w łączności z 70. rocznicą ingresu kard. Stefana Wyszyńskiego, 40. rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny i Gniezna oraz 30. rocznicą istnienia gnieźnieńskiej Caritas.  

Świętowojciechowe uroczystości rozpoczną się w sobotę 27 kwietnia Pierwszymi Nieszporami o św. Wojciechu sprawowanymi w bazylice prymasowskiej o godzinie 19.30 z homilią bp. Piotra Libery z Płocka. Na zakończenie nabożeństwa Prymas Polski abp Wojciech Polak poświęci stroje dla nowych Braci Towarzystwa Świętego Wojciecha. Po zakończeniu Nieszporów (ok. godziny 20.30) z katedry wyruszy uroczysta procesja z relikwiami św. Wojciecha i św. Jana Pawła II oraz innych polskich świętych i błogosławionych. Procesja przejdzie ulicami Gniezna do kościoła pw. św. Michała Archanioła na Wzgórzu Zbarskim, gdzie odśpiewany zostanie Apel Jasnogórski, a obecni biskupi udzielą wiernym pasterskiego błogosławieństwa.

Główne obchody świętowojciechowe przewidziane są na niedzielę 28 kwietnia i rozpoczną się o godzinie 9.15 procesją z kościoła pw. św. Michała Archanioła do katedry. O godzinie 10.00 na Placu św. Wojciecha u stóp katedry rozpocznie się uroczysta Msza św. odpustowa, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Po Ewangelii Prymas Polski przekaże Pismo Święte przedstawicielom młodzieży, a po Komunii św. abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, poświęci i nałoży krzyże misyjne duchownym i świeckim przygotowującym się do podjęcia w najbliższym czasie pracy apostolskiej na terenach misyjnych. Po zakończeniu sumy odpustowej, około godziny 12.30, pielgrzymi zaproszeni zostaną na Wzgórze Lecha na Piknik Rodzinny. W programie przewidziano występy artystyczne, konkursy z nagrodami, gry i zabawy dla dzieci oraz bezpłatny wstęp do Muzeum Archidiecezjalnego, skarbca katedralnego i katedry (Drzwi Gnieźnieńskie, podziemia, wieża).

Odpust zakończy się Drugimi Nieszporami sprawowanymi o godzinie 16.00 w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie pod przewodnictwem i z homilią bp. Rafała Markowskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej. Po Nieszporach, zgodnie z tradycją, Prymas Polski udzieli błogosławieństwa dzieciom.

Żywot św. Wojciecha 

Kult św. Wojciecha 

Transmisje on-line

W uroczystościach patronalnych ku czci św. Wojciecha uczestniczyć będą pielgrzymi z Polski i z zagranicy. Znajdą się wśród nich przedstawiciele Episkopatu Polski oraz biskupi z zagranicy, parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządów lokalnych, reprezentanci środowisk naukowych i kulturalnych, liderzy i członkowie ruchów, organizacji i stowarzyszeń katolickich oraz duszpasterstw środowiskowych.

Jak co roku świętowojciechowym obchodom towarzyszyć będzie pielgrzymka młodych do grobu patrona. W sobotę 27 kwietnia młodzież spotka się w kościele pw. bł. Radzyma Gaudentego, gdzie m.in. wysłucha konferencji o. Tomasza Nowaka OP. O 13.30 wszyscy przejdą do katedry gnieźnieńskiej, gdzie uczestniczyć będą w Mszy św., podczas której sakrament bierzmowania przyjmą osoby niepełnosprawne. Po południu młodzi będą się bawić na koncercie, a później wezmą udział w wieczornych nieszporach i procesji z relikwiami św. Wojciecha. Ich tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem „Oto ja, misjonarz”.

Specjalną wystawę przygotowało także Muzeum Archidiecezjalne. W jego salach będzie można obejrzeć m.in. zdjęcia z życia Kościoła i Gniezna w perspektywie wspomnianych rocznic 70-lecia ingresu do katedry kard. Stefana Wyszyńskiego oraz 40-lecia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, w tym Gniezna.

Przez cały tydzień począwszy od 23 kwietnia świętować będzie także miasto. Przygotowano szereg atrakcji dla mieszkańców i gości. Będzie można m.in. wybrać się na tradycyjny jarmark, posłuchać młodych wokalistów podczas przeglądu „Adalbertus”, spróbować czeskiego przysmaku w pierwszej stolicy Polski czy „Wojciacha” z lokalnych cukierni. Będzie można również zwiedzić Dom Powstańca Wielkopolskiego.

Za: www.prymaspolski.pl

28 kwietnia – XIII Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców

czw., 04/25/2019 - 00:03

Ostatnia niedziela kwietnia to zatwierdzony w kalendarzu duszpasterskim Konferencji Episkopatu Polski dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po drogach. W tym roku hasłem obchodzonej 28 kwietnia Niedzieli Modlitw za Kierowców są słowa „W mocy Ducha z Miłością na każdej drodze”.

W ramach ogólnopolskich obchodów Niedzieli Modlitw za Kierowców o godz. 9.30 w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. podinsp. dr Marian Midura odprawi Mszę Świętą za polskich kierowców i wszystkich uczestników ruchu drogowego.  Udział w niej wezmą policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, strażacy i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz przedstawiciele kierowców.

„Wszyscy kierowcy, motocykliści, rowerzyści i członkowie ich rodzin są zaproszeni do szczególnej modlitwy o Boże wsparcie i pomoc św. Krzysztofa, aby zawsze poruszać się po drogach bezpiecznie, spokojnie, z miłością w sercu i życzliwością do innych ludzi” – podkreśla Krajowy Duszpasterz Kierowców. Zachęca do większej troski, jeśli chodzi o sposób poruszania się po drogach, odnoszenie się do innych użytkowników dróg, przestrzeganie przepisów drogowych, bycie prawdziwym chrześcijaninem jako kierowca, pieszy czy rowerzysta. „Musi być to osobiste postanowienie każdego z nas” – czytamy w specjalnym apelu.

Ks. Midura wskazuje, że głoszone przez Duszpasterstwo Kierowców motto: „Kierujmy się miłością na drodze” – „trzeba realizować na każdym odcinku wspólnej trasy”. „Braterstwo kierownicy każe okazywać wszystkim życzliwość i dobroć; być cierpliwym, przewidującym i uczynnym. Niech starsi, bardziej doświadczeni kierowcy stają się przykładem dla młodszych i mniej zaprawionych adeptów kierownicy” – pisze ks. Midura, nawiązując do Książeczki Kierowcy – wydanej przez Duszpasterstwo Kierowców.

„ Zapraszamy do modlitwy za kierowców, aby dzięki „mocy Bożego Ducha z Miłością w sercu poruszać się po każdej drodze”. Wspólnie z Policją i wszystkimi służbami na drogach: Prosimy wszystkich o spokojną i bezpieczną jazdę, z miłością i szacunkiem dla innych, aby w ten sposób uniknąć wielu tragicznych wypadków!” – apeluje ks. Midura.

Od roku 1975 na polskich drogach wydarzyło się: prawie 2 mln wypadków, w których zginęło ok. 235 tysięcy osób, a 2,4 mln zostało rannych. Mimo że Unia Europejska ma jedne z najbezpieczniejszych dróg na świecie, to jednak traci na nich życie ponad 25 000 osób rocznie, a wiele innych jest poważnie rannych. W Polsce w okresie od stycznia do  grudnia 2018 roku na drogach zginęło 2843 osób, czyli o 12 więcej niż w roku poprzednim.

 ***

Wezwania do modlitwy wiernych:
– Za Ojca Świętego Franciszka, aby jego wezwanie o rozważne i odpowiedzialne prowadzenie pojazdów dotarło do wszystkich kierowców…
– Za tych, co przeżyli ciężkie wypadki, aby z ufnością wchodzili w nowe życie…
– Za wszystkich zabitych na naszych drogach, aby radowali się chwałą nieba…
– Za wszystkich kierowców – szczególnie z naszej parafii, aby rozsądnie, bezpiecznie i trzeźwo korzystali ze swoich pojazdów i szanowali prawa innych ludzi …

***

Dekalog Kierowcy – MIVA Polska:

Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:

  1. Nie będziesz egoistą na drodze.
  2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
  3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.
  4. Szanuj pieszych.
  5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
  6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.
  7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
  8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
  9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
  10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.

www.duszpasterstwokierowcow.pl/ BP KEP

Strony