Światowy Kongres Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich w Zagrzebiu 30.05.2018-02.06.2018

Bogdan Chazan

Światowy Kongres Lekarzy Katolickich

 

W dniach od 30 maja do 2 czerwca odbył się w Zagrzebiu Kongresie FIAMC (Fédération Internationale des Associations de Médecins Catholiques –Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich). Hasło tegorocznego kongresu to „Świetość życia i zawód lekarza od Humanae Vitae do Laudato Si”. Określono trzy cele tego zgromadzenia: Pierwszy to promocja świętości życia od zapłodnienia do naturalnej śmierci w otoczeniu etycznego relatywizmu, sekularyzmu i transhumanizmu. Jako drugi cel wybrano integrację wiary z praktyką lekarskiego powołania, jak to zostało określone przez Magisterium Kościoła w papieskich encyklikach ogłoszonych w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Postanowiono również dokonać przeglądu misji FIAMC jako międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego świeckich profesjonalistów medycznych działających zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

Kongres poprzedzony był audiencją u Ojca Świętego kierownictwa Federacji. Papież zaapelował o jasne, jednoznaczne świadectwo katolickich lekarzy, o ich uczestniczenie w dyskusjach bioetycznych, zabieganie o wolność sumienia. Franciszek powiedział, że lekarze nie mogą być jedynie wykonawcami woli chorych i pracodawców. To bardzo ważne słowa, działacze międzynarodowych organizacji lekarskich (choćby WMA) twierdzą, że rolą pozbawionego autonomii lekarza jest wypełniać wszystkie oczekiwania pacjenta. Bycie lekarzem katolickim wymaga, zdaniem Ojca Św.,odwagi, przeciwstawiania się praktycznemu relatywizmowi, w którym wszystko traci znaczenie, jeżeli nie służy czyimś interesom. W wezwanie Papieża o działalność misyjną lekarzy w celu poprawy warunków zdrowotnych ludzi na peryferiach wpisuje się aktywność w Afryce organizacji lekarzy katolickich MaterCare International, która organizowała na Kongresie jedną z sesji.

Organizatorzy zapewnili bardzo dobre warunki obrad, toczyły się one przez całe cztery dni jednocześnie na kilku salach. Lokalnym organizatorem było Chorwackie Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich. W pięknie wydanej książce zaprezentowano uczestnikom Kongresu historię i obecną, bardzo bogatą aktywność Stowarzyszenia. W Kongresie brało udział około 500 lekarzy ze wszystkich kontynentów, najwięcej z Europy. Zwracała uwagę duża liczba obecnych na Kongresie młodych miejscowych lekarzy. Z Polski przybyło było tylko dwóch lekarzy. Ze Słowacji przyjechało 6 osób.

Wybrano nowe władze Federacji. Po zakończeniu kadencji ustąpił dr John Lee z Singapuru. Jego następcą został dr Bernard Ars z Belgii. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego FIAMC, którego jestem członkiem. Omawiano sprawy organizacyjne, powołano robocze zespoły, ustalono, że następny kongres FIAMC odbędzie się za 4 lata w Malezji.

W czasie ceremonii otwarcia Kongresu zabrał głos Ksiądz Arcybiskup Vincenzo Paglia Prezydent Papieskiej Akademii Życia. Powiedział, że powinniśmy być zdolni do rozpoznania pozytywnych aspektów nowej kultury związanej z wolnością i godnością indywidualnej osoby ale również zwrócić uwagę na zagrożenia związane z przesadnym indywidualizmem oraz pomijaniem problemów moralnych. Istotny był głos Arcybiskupa Bruno – Marie Duffe, sekretarza Watykańskiej Dykasterii Integralnego Rozwoju Człowieka. W jej skład wchodzą obecnie istniejące przedtem inne dykasterie, między innymi kierowana przez Ś.P. Biskupa Zygmunta Zimowskiego Papieska Rada d.s. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Bardzo ciekawe było wystąpienie księdza i jednocześnie lekarza Kardynała Wilema Ejika z Holandii, dotyczyło problemów mniejszości katolickiej w jego najbardziej zeświecczonym kraju Europy.

Wiele było innych interesujących referatów, dużo wielowątkowych dyskusji. Bardzo ciekawy był wykład profesora Józefa Glasa ze Słowacji na temat niedomagań opieki zdrowotnej. Dochodzi jego zdaniem do marnowania w służbie zdrowia szans, kwalifikacji, wysiłku zatrudnionych osób, finansów. Szkód doznają dusze pacjentów, ich rodzin, personelu medycznego. Należy jego zdaniem usprawnić pracę kapelanów szpitalnych, poprawić ich kwalifikacje. Opiece zdrowotnej należy się priorytetowe podejście ze strony Kościoła. Prof. Glasa uważa, że należy utworzyć ordynariaty dla opieki duszpasterskiej nad chorymi i personelem medycznym, tak jak ma to miejsce w odniesieniu do wojska, policji czy więziennictwa. Należy także wzmocnić sekcję opieki duszpasterskiej nad pracownikami medycznymi w ramach Papieskiej Dykasterii Integralnego Rozwoju Człowieka.

Codziennie wieczorem braliśmy udział w pięknych wydarzeniach. Najpierw była to Msza Św. w zagrzebskiej katedrze z następującą po niej, zawsze w przeddzień Bożego Ciała procesji ulicami miasta dla uczczenia Matki Bożej Kamiennej Bramy. Następnego dnia przyjęcie u mera miasta, potem Msza Św. w zabytkowym kościele Św. Marka, którą celebrował kardynał Ejik.

Praca przedstawiona przez polskich uczestników Kongresu dotyczyła opieki zdrowotnej w Europie szanującej zasady poszanowania życia od poczęcia. Okazało się, że Centrum Zdrowia Rodziny w Przemyślu ma odpowiednika w postaci Centrum Zdrowia Św. Łukasza w mieście Nelson w Nowej Zelandii.

Polsce lekarze katoliccy muszą być bardziej obecni w Europie i na świecie. Byłem bardzo dumny i zbierałem gratulacje, kiedy podczas jednego z referatów stwierdzono, że polska młodzież jest w Europie najbardziej religijna. To zobowiązuje.

Warszawa, 4 czerwca, 2018.