Relacja ze Spotkania Integracyjnego KSLP w Księżówce w Zakopanem w dniach 11-13.09.2020r.

Relacja

ze Spotkania Integracyjnego KSLP w Księżówce w Zakopanem

w dniach 11-13.09.2020r.

w trakcie którego odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego

oraz Walne Zgromadzenie Delegatów

 

 

         Zgodnie z programem pobyt nasz rozpoczął się w dn. 11.09.2020r. obiadem, w trakcie którego zostaliśmy powitani przez panią dr Elżbietę Kortyczko, Prezesa Zarządu Głównego KSLP i organizatora Spotkania Integracyjnego.

          Przed zaplanowaną na godzinę 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego zostaliśmy powitani w kaplicy przez Księdza Dyrektora Księżówki, Lesława Mirka, który bardzo ciekawie opowiedział o historii tego miejsca, o wizycie w Księżówce Ojca Świętego Jana Pawła II. Poinformował o zasadach korzystania z hotelu i jego urządzeń, o prowadzonych obecnie remontach oraz zachęcił do odwiedzenia apartamentu, w którym mieszkał Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do kraju.

O godz. 15-tej odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia w kaplicy oraz dokonaliśmy zawierzenia Miłosierdziu Bożemu całej Służby Zdrowia, Kapelanów oraz Chorych. Modlitwie i zawierzeniu przewodniczył Asystent Kościelny Oddziału Śląskiego KSLP Ksiądz dr Michał Orlik. Potem mieliśmy czas na zakwaterowanie oraz spacer po okolicy. O godzinie 17-tej odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem Krajowego Duszpasterza Służby  Zdrowia, Ks. Prałata dr Arkadiusza Zawistowskiego, z koncelebrą Ks. dr Michała Orlika oraz Ks. dr Konrada Wójcika, Duszpasterza Oddziału Radomskiego KSLP.

      O godzinie 19.30 odbyło się zebranie Zarządu Głównego KSLP, którego głównym celem było przygotowanie do planowanego na następny dzień Walnego Zgromadzenia Delegatów. Pani Prezes zaproponowała, by podczas Walnego Zgromadzenia odnieść się do opublikowanej w 2014 roku Deklaracji Wiary lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej, którą przygotowała dr Wanda Półtawska. Wniosek Pani Prezes poddany został dyskusji. Zwrócono uwagę na fragment Deklaracji zawierający nie najszczęśliwiej dobrane słownictwo. Przeważały jednak opinie, że deklaracja, pod którą podpisało się ponad 4 tysiące pracowników medycznych i studentów, która została upowszechniona również za granicą, jest  dokumentem istotnym w perspektywie historycznej, odważnym gestem w obronie pracowników medycznych broniących prawa do wolności sumienia, ukazującym głęboki sens powołania lekarskiego, którego znaczenie wykracza poza nasze Stowarzyszenie. Pani Prezes przypomniała stanowisko Zarządu Głównego KSLP z roku 2003, odnoszące się do Kodeksu Etyki Lekarskiej, gdy prezesem KSLP była dr Anna Gręziak, a sekretarzem Prof. T. Chruściel.  Dr Kortyczko zaproponowała, by oba dokumenty stały się przedmiotem uchwał jutrzejszego Walnego Zgromadzenia. 

Tematem dyskusji była również sprawa zorganizowania w następnym roku ogólnopolskiego sympozjum na tematy bioetyczne. Wobec epidemii Covid decyzji w tej sprawie nie podjęto. 

Przedstawione zostało sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego za rok ubiegły. 

Następnego dnia (w sobotę 12.09.2020r.) Msza Święta została odprawiona o godz. 7.00. O godz. 9.45 rozpoczęto Walne Zgromadzenie Delegatów. Zostały odczytane listy z przesłanym słowem dla lekarzy i błogosławieństwem Arcybiskupa Ks. Prof. Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego oraz Arcybiskupa Ks. dr Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego. Wybrano przewodniczącego zebrania, sekretarza, komisje: mandatową, skrutacyjną i wniosków. Przyjęto przedstawiony program zebrania. Zebrani wysłuchali sprawozdań Zarządu Głównego, prezesa, skarbnika, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. 

W ramach punktu programu „Rola i zadania lekarza katolickiego” prof. Bogdan Chazan przedstawił treść mało znanego w Polsce przemówienia Ojca Św. Jana Pawła II do katolickich położników i ginekologów, które zostało wygłoszone w Rzymie w dniu 18 czerwca 2001 roku.  Omówił następnie treść przysięgi lekarza katolickiego, która jest stosowana w organizacji katolickich lekarzy ginekologów – położników MaterCare International. Prof. Chazan przedstawił również sprawozdanie z 25 kongresu FIAMC, który odbył się w Zagrzebiu w dniach 30 maja – 2 czerwca 2018 roku i uchwalony jego dokument końcowy.

Ustalono termin następnego zebrania integracyjnego w Księżówce w dniach 17 – 19 września 2021 roku. Wśród uczestników spotkania zostały rozprowadzone ostatnie numery pisma „Apostolstwo Chorych” oraz druk przygotowany przez ks. dr Wojciecha Bartoszka, Krajowego Duszpasterza Apostolstwa Chorych dla członków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy na temat Apostolstwa Chorych. Dr Maria Jakubiak z Zarządu Oddziału Mazowieckiego KSLP rozprowadzała książki napisane przez delegata z tego  Oddziału, dr Grażynę Rybak.

Po południu zaproponowano uczestnikom spotkania integracyjnego 4 godzinny spacer ścieżką Pod Reglami. 

Po kolacji odbyło się towarzyskie spotkanie na tzw. werandzie i wspólne śpiewanie przy gitarze. Dzień zakończyliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu i Apelem Jasnogórskim w Kaplicy.

W niedzielę (13.09.2020r) zaraz po śniadaniu wyruszono pieszo i autokarem za sztandarem naszego Stowarzyszenia na Mszę Św. na Krzeptówkach.

Na zakończenie, podczas obiadu Pani Prezes podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania za obecność i dobrą atmosferę, kucharzowi i obsłudze za smaczne jedzenie.

​Ks. dr Michał Orlik pobłogosławił nas na drogę do domu.

Opracowała dr M. Koszańska, prof. B. Chazan