Statut

Statut Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Częstochowa 2011 r.

PREAMBUŁA

Bogarodzico Dziewico!

My, Polscy Lekarze Katoliccy, świadomi świętych obowiązków oraz tej odpowiedzialności, jaką na nas nakłada Chrzest Święty, przychodzimy, by oddać Ci w sposób szczególny nasze powołanie i zawód. W Twoje ręce, Matko Boga i nasza, oddajemy siebie samych, naszą pracę i wszystkich cierpiących bliźnich.

Przyrzekamy otoczyć serdeczną troską każdego człowieka od chwili jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Kieruj naszymi czynami, abyśmy stali się podatnymi narzędziami Chrystusa w niesieniu samarytańskiej pomocy naszym bliźnim.

Właśnie dlatego oddajemy się Tobie Matko, w świętą służbę miłości i gotowi jesteśmy śladem przodków naszych, pielęgnować w sobie "święte niewolnictwo" naszego oddania, abyśmy naszemu chrześcijańskiemu zadaniu w służbie życia mogli sprostać. Oddajemy Ci nasze sumienia, zwłaszcza w chwilach odpowiedzialnych decyzji. Bądź wtedy i zawsze z nami, działaj w nas i przez nas, o Matko życia i Królowo nasza. Amen.

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem, utworzone za wiedzą i aprobatą Konferencji Episkopatu Polski, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. Nr 20, poz. 104, zm. Dz. U. Nr 14, poz. 86) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, skupiającą lekarzy i lekarzy stomatologów (w dalszej części Statutu pod pojęciem lekarzy rozumie się obydwie grupy), akceptujących naukę Kościoła Katolickiego, a w szczególności - o godności i nienaruszalności życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.

§ 3.

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich zostało powołane do życia przez członków założycieli w dniu 11 lutego 1994r., w trakcie Światowego Dnia Chorego na Jasnej Górze.

§ 4.

Patronem Stowarzyszenia jest św. Łukasz Ewangelista.

§ 5.

Asystentem Kościelnym Stowarzyszenia jest Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski.

§ 6.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

Siedzibą władz Stowarzyszania jest miasto Częstochowa.

§ 8.

Dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie powołuje oddziały terenowe.

§ 9.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym charakterze i działaniach.

§ 10.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa następujących pieczęci:

a) podłużnej, z pełną nazwą Stowarzyszenia;

b) podłużnej, z pełną nazwą Stowarzyszenia i napisem: Zarząd Główny;

c) okrągłej, zawierającej w otoku pełną nazwę i znak graficzny Stowarzyszenia;

 

Zarówno nazwa jak i znak graficzny są zastrzeżone.

§ 11.

1. Stowarzyszenie posiada odznakę organizacyjną stanowiącą odwzorowanie znaku graficznego, obowiązującą we wszystkich strukturach Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie wydaje legitymacje członkowskie w/g wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

3. Stowarzyszenie może posiadać własny sztandar.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania oraz sposoby ich realizacji.

§ 12.

Celem podstawowym Stowarzyszenia jest inspirowanie realizacji zadań lekarza w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego.

§ 13.

Szczególnym zadaniem Stowarzyszenia jest realizacja fundamentalnej zasady etyki i deontologii lekarskiej dotyczącej obowiązku ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia,
aż do naturalnej śmierci.

§ 14.

Zadania Stowarzyszenia:

1. Stała formacja duchowa i intelektualna stowarzyszonych lekarzy.

2. Krzewienie zasad moralności i etyki katolickiej, pogłębianie znajomości dokumentów Magisterium Kościoła, szczególnie w dziedzinie bioetyki oraz dbałości o ich przestrzeganie przez swych członków.

3. Dbałość o integrację środowiska lekarskiego wokół wartości chrześcijańskich i w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego.

4. Stanie na straży honoru i prestiżu zawodu lekarza oraz pielęgnowanie jego szczytnych tradycji.

5. Współdziałanie w pracach ustawodawczych, wychowawczych, badawczych i organizacyjnych zmierzających do poprawy stanu zdrowotnego i moralnego narodu.

6. Prowadzenie zgodnej z nauką Kościoła działalności społecznej, kulturalnej, oświatowo wychowawczej, charytatywnej i opiekuńczej.

§ 15.

Stowarzyszenie realizuje zadania szczególnie poprzez:

1. Współdziałanie ze strukturami Kościoła, a zwłaszcza duszpasterstwem pracowników służby zdrowia w systematycznej pracy nad formacją duchową i intelektualną swoich członków.

2. Współpracę z krajowymi organizacjami katolickimi, w tym, stowarzyszeniami innych grup zawodowych oraz samorządem lekarskim.

3. Współpracę z zagranicznymi katolickimi stowarzyszeniami lekarskimi.

4. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw ustawodawczych, gospodarczych, naukowych, i informacyjnych zgodnych z celami Stowarzyszenia.

5. Czynny udział członków Stowarzyszenia w życiu publicznym.

6. Sprawowanie pieczy nad godnym reprezentowaniem oraz sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, szczególnie przez członków Stowarzyszenia, a także troszczenie się o ich godziwe warunki pracy i sprawiedliwe wynagrodzenie.

7. Otaczanie opieką swych członków, szczególnie tych, którzy ponoszą negatywne konsekwencje wierności celom statutowym Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki.

§ 16.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych;

2. Kandydatów;

3. Wspierających;

4. Honorowych.

§ 17.

1. Członkiem zwyczajnym może być lekarz, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który akceptuje cele Stowarzyszenia, zobowiązuje się do przestrzegania Statutu, kieruje się w życiu zasadami etyki katolickiej oraz daje rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie przesłanej przez Zarząd Oddziału deklaracji kandydata, podpisanej przez Duszpasterza Służby Zdrowia lub innego kapłana i dwóch członków zwyczajnych.

§ 18.

1. Członkiem kandydatem może być student medycyny ostatnich lat studiów.

2. Zarząd Oddziału decyduje o wpisaniu na listę kandydatów i ustala długość stażu, który nie może być dłuższy niż 1 rok.

3. Student medycyny, kandydujący do Stowarzyszenia ( § 17, ust.1), może zostać członkiem zwyczajnym po uzyskaniu dyplomu lekarza.

§ 19.

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, lub prawna, która zadeklaruje moralne i materialne poparcie celów Stowarzyszenia, a jednocześnie akceptuje założenia Statutu Stowarzyszenia.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie wniosku przesłanego przez Zarząd Oddziału.

§ 20.

Za szczególne zasługi w działalności zgodnej z celami Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego może nadać godność Członka Honorowego.

§ 21.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) czynnego i biernego udziału w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;

b) udziału w pracach Stowarzyszenia, zgłaszania wniosków, współdecydowania o sprawach Stowarzyszenia poprzez przysługujące im prawo do głosowania;

c) otrzymywania informacji nt. działań podejmowanych przez władze Stowarzyszenia;

d) korzystanie z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia;

2. Członkowie zwyczajni są obowiązani do:

a) realizowania celów i zadań Stowarzyszenia;

b) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;

c) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

d) regularnego opłacania składek członkowskich i ponoszenia innych świadczeń ustalonych w sposób wymagany Statutem;

3. Członkowie honorowi i wspierający mają prawa członków zwyczajnych wymienione w ust. 1 pkt. - c,d i są obowiązani do:

a) upowszechniania celów Stowarzyszenia;

b) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń;

4. Ponadto członkowie honorowi mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

5. Dla podkreślenia szczególnych zasług Walne Zgromadzenie może nadać ustępującemu prezesowi tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Prezes Honorowy ma prawo uczestniczenia w zebraniach ustawowych władz Stowarzyszenia w charakterze doradcy i obserwatora.

§ 22.

1. Członkostwo ustaje w przypadku:

a) wystąpienia ze Stowarzyszenia przez złożenie pisemnego oświadczenia;

b) utraty przez członka statusu osoby prawnej;

c) wykluczenia - jeżeli z winy członka pozostawanie w Stowarzyszeniu nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu;

d) skreślenie z listy członków w razie nie wywiązywania się z obowiązków członkowskich;

e) śmierci członka;

2. Uchwałę stwierdzającą ustanie członkostwa z przyczyn wymienionych w ust.1, pkt a, b, e podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

3. Uchwałę o ustaniu członkostwa z przyczyn wymienionych w ust.1, pkt. c, d, podejmuje Główny Sąd Koleżeński.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia.

§ 23.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Delegatów;

2. Zarząd Główny;

3. Główna Komisja Rewizyjna;

4. Główny Sąd Koleżeński;

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie Delegatów tworzą członkowie delegaci zwyczajni oraz członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Prezesi Oddziałów.

2. Wybory do wszystkich władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.

3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

4. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka władz wybieralnych, władze te mają prawo kooptowania do swego grona nowego członka. Akt kooptacji może być dokonany dwukrotnie w czasie kadencji, do 1/3 składu.

5. Uchwały władz wybieralnych zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. Na żądanie co najmniej jednego z członków władz przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny co dwa lata, porządek obrad podawany jest co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Może on być przez Walne Zgromadzenie zmieniony lub rozszerzony.

3. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Główny:

a) na mocy własnej uchwały;

b) na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

c) na pisemny wniosek co najmniej 30% członków zwyczajnych lub co najmniej połowy prezesów Zarządów Oddziałów.

6. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winny być uzasadnione przez wnioskodawcę i zawierać projekt porządku obrad. Od chwili złożenia wniosku do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie może upłynąć więcej niż 60 dni.

7. Delegaci na Walne Zgromadzenie wybierani są na Walnym Zgromadzeniu Oddziału według zasad uchwalonych przez Zarząd Główny

8. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: członkowie honorowi, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia i diecezjalni asystenci kościelni Stowarzyszenia.

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów; w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 26.

Walne Zgromadzenie:

1. Określa główne kierunki działalności Stowarzyszenia;

2. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego;

3. Udziela lub odmawia udzielenia absolutorium ustępującemu Prezesowi i członkom Zarządu Głównego;

4. Wybiera Prezesa i członków Zarządu Głównego, Główną Komisję Rewizyjną oraz Główny Sąd Koleżeński oraz powołuje Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.

5. Rozpatruje wnioski Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, agend i członków Stowarzyszenia

6. Nadaje godność członka honorowego

7. Rozstrzyga sprawy odwołań członków zwyczajnych od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego;

8. Uchwala zmiany Statutu;

9. Zatwierdza regulaminy Stowarzyszenia, a w szczególności Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego;

10. Ustala wysokość wpisowego, składek członkowskich, sposobu ich płacenia i wysokości, odprowadzania ich do Zarządu Oddziału i do Zarządu Głównego;

11. Podejmuje uchwały w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;

12. Uchwala rozwiązanie i likwidację Stowarzyszenia na warunkach i w trybie określonym w § 47, 48,49.

§ 27.

1. W skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia wchodzą:

a) Prezes;

b) Wiceprezes;

c) Sekretarz;

d) Skarbnik;

e) 3-5 członków;

3. Prezes wybierany jest w osobnym głosowaniu. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli w pierwszym głosowaniu kandydat otrzymał bezwzględną większość głosów. W razie nie-dokonania wyboru w pierwszym głosowaniu, w drugim wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. Funkcję prezesa wolno sprawować przez dwie następujące po sobie kadencje. Prawo ubiegania się o kolejny wybór przysługuje po upływie co najmniej jednej kadencji.

4. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Zarządu Głównego spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych do głosu uczestników Zgromadzenia. Kandydować mogą osoby obecne na sali, a także nieobecni, którzy zgłoszą pisemną zgodę na kandydowanie.

5. Wybranymi na pozostałych członków Zarządu Głównego są ci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów pod warunkiem, że każdy z nich otrzymał ponad połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli w pierwszym głosowaniu nie wszystkie miejsca zostaną obsadzone lub nikt nie uzyska bezwzględnej większości głosów - przeprowadza się głosowanie ponowne. O wyborze na nie obsadzone miejsce rozstrzyga zwykła większość.

6. Zarząd Główny konstytuuje się na wniosek prezesa na pierwszym posiedzeniu.

7. W posiedzeniu Zarządu Głównego może brać udział z głosem doradczym Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia oraz prezesi Oddziałów .

§ 28.

Do kompetencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wskazaniem i uchwałami Walnego Zgromadzenia;

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

3. Przyjmowanie członków zwyczajnych, kandydatów i wspierających na podstawie przysłanych deklaracji przez Zarządy Oddziałów oraz występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Delegatów o nadanie godności członka honorowego oraz skreślenie z listy członków;

4. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Oddziałów i Kół oraz nadzorowanie ich działalności;

5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

6. Uchwalanie rocznych planów budżetu Stowarzyszenia;

7. Angażowanie i zwalnianie pracowników;

§ 29.

Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie: prezes z sekretarzem, względnie prezes ze skarbnikiem. W razie niemożliwości podejmowania działań przez prezesa, w jego imieniu działa wiceprezes lub na podstawie pisemnego upoważnienia prezesa inni członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia

§ 30.

Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał, a przewodniczy mu Prezes lub Wiceprezes Zarządu Głównego.

§ 31.

Do ważności obrad Zarządu Głównego Stowarzyszenia potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu - w tym prezesa lub wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. Na żądanie co najmniej jednego z członków Zarządu - przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 32.

1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu.

2. Biurem Zarządu kieruje Prezes Zarządu Głównego lub Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Główny.

3. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu Głównego stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim dwóch członków Zarządu Głównego upoważnionych przez Walne Zgromadzenie.

4. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura do wykonywania funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Biurze pracowników z tym, że zatrudnienie i zwalnianie pracowników wymaga zgody Zarządu.

5. Szczegółowe zasady działania Zarządu i Biura Zarządu określi Regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 33.

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i jest władzą kontrolującą działalność Stowarzyszenia. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza w ciągu 14 dni od daty Walnego Zgromadzenia.

2. Do zakresu działalności Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

f) kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia;

g) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia;

h) kontrola działalności gospodarczej Stowarzyszenia;

i) kontrola, o której mowa w § 33, punkt 2 a,b,c winna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku;

j) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i występowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Prezesowi i członkom ustępującego Zarządu Głównego;

k) występowanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub posiedzenia Zarządu Głównego;

3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo kontrolować działalność merytoryczną i gospodarkę finansową Oddziałów.

4. Przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

§ 34.

1. Główny Sąd Koleżeński w składzie 5 osób, wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

2. Główny Sąd Koleżeński orzeka na wniosek Walnego Zgromadzenia, Zarządu Głównego, Zarządu Oddziałów oraz członków Stowarzyszenia w sprawach:

a) między członkami Stowarzyszenia wynikających z ich działalności w Stowarzyszeniu;

b) dotyczących rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3. Karami dyscyplinarnymi są:

a) upomnienie;

b) nagana,

c) wykluczenie;

4. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia uzasadnionej pisemnie decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

5. Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

 

ROZDZIAŁ V

Struktura i władze terenowe Stowarzyszenia.

§ 35.

Dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia powoływane są Oddziały oraz Koła Stowarzyszenia.

§ 36.

1. Oddziały Stowarzyszenia powoływane są przez Zarząd Główny Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych danego z województwa.

2. Terenem działalności Oddziału jest województwo lub, w szczególnych przypadkach, część województwa

3. Oddział rozpoczyna działalność po powiadomieniu przez Zarząd Główny Ordynariusza diecezji i wyznaczeniu asystenta kościelnego.

4. Dopuszcza się możliwość tworzenia sekcji specjalistycznych.

§ 37.

Władzami Oddziału są:

1. Walne Zgromadzenie członków zwyczajnych;

2. Zarząd Oddziału;

3. Komisja Rewizyjna Oddziału;

§ 38.

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie członków zwyczajnych zwoływane przez Zarząd Oddziału co najmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

a) wybór Prezesa Zarządu Oddziału;

b) wybór Zarządu Oddziału w głosowaniu tajnym;

c) wybór Komisji Rewizyjnej;

d) uchwalenie planu działalności Oddziału i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Oddziału.

e) uchwalanie preliminarzy budżetowych w ramach budżetu Stowarzyszenia;

f) rozpatrywanie wniosków Zarządu Oddziału, agend i członków Oddziału;

g) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, zgodnie z § 25 ust. 5,

3. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Oddziału zwoływane jest odpowiednio jak Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie władz centralnych, zgodnie z § 25 ust. 3 pkt. a,b,c oraz ust. 4. W Walnym Zgromadzeniu obligatoryjnie uczestniczy przedstawiciel Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

4. Wybory władz oddziału oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 39.

1. Zarząd Oddziału składa się z:

a) w przypadku minimalnej liczby członków, tzn. 10, z:

- prezesa,

- sekretarza,

- skarbnika,

b) w przypadku co najmniej 25 i więcej członków - z:

- prezesa,

- wiceprezesa,

- sekretarza,

- skarbnika,

- oraz 3-8 członków Zarządu;

c) w pracach Zarządu Oddziału może uczestniczyć z głosem doradczym asystent kościelny;

2. Zarząd Oddziału wybierany jest co 4 lata przez Walne Zgromadzenie Oddziału, w trybie określonym w § 27 ust. 2,3,4,5.

3. Zarząd Oddziału :

a) przyjmuje kandydatów członków bezpośrednio lub na podstawie przesłanej przez Koła deklaracji kandydata podpisanej przez dwóch członków wprowadzających i Duszpasterza;

b) kieruje realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia w Oddziale;

c) występuje z wnioskami do Zarządu Głównego Stowarzyszenia;

d) kieruje do Zarządu Głównego wnioski kandydatów na członków wraz z deklaracją kandydata;

e) zwołuje Walne Zgromadzenia Oddziału;

f) realizuje preliminarze budżetowe w ramach budżetu Oddziału oraz zaciąga zobowiązania majątkowe w ramach posiadanych przez Oddział środków materialnych;

g) załatwia sprawy Oddziału nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia Oddziału .

Oświadczenia, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Oddziału łącznie: prezes z sekretarzem, względnie prezes ze skarbnikiem. W razie niemożliwości podejmowania działań przez prezesa, w jego imieniu działa wiceprezes lub na podstawie pisemnego upoważnienia prezesa inni członkowie Zarządu.

§ 40.

Komisja Rewizyjna Oddziału złożona z przewodniczącego i dwóch członków, w przypadku minimalnej liczby członków, lub czterech, w przypadku większej liczby członków Oddziału, kontroluje działalność Oddziału i jego Zarządu oraz przedstawia wnioski na Walnym Zgromadzeniu Oddziału o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Postanowienia § 33 ust. 2 pkt. a,b,c,d,e,f stosuje się odpowiednio.

§ 41.

1. Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Koło Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, tworzone przez Zarząd Oddziału , a powoływane przez Zarząd Główny.

2. Koło prowadzi działalność zgodną ze Statutem Stowarzyszenia.

3. Koła tworzone są na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych.

4. Koła mogą być dzielnicowe, szpitalne, specjalizacyjne, parafialne i inne

5. Zakres terytorialny działalności Koła określa osobna uchwała Zarządu Oddziału .

§ 42.

Władzami Koła są:

1. Walne Zebranie;

2. Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna;

§ 43.

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie członków zwoływane przez Zarząd Koła co najmniej 1 raz w roku. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 50% ogólnej liczby członków Koła, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania członków Koła należy:

a) wybór Zarządu Koła w głosowaniu tajnym;

b) wybór Komisji Rewizyjnej Koła;

c) uchwalenie planu działalności Koła;

d) udzielenie lub odmowa na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła;

f) rozpatrywanie wniosków Zarządu Koła, agend i członków Koła;

Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła może być zwoływane na podstawie uchwały Zarządu Koła, na żądanie 1/3 liczby członków Koła. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 44.

1. Zarząd Koła składa się:

a) w przypadku minimalnej liczby członków, z:

- prezesa,

- sekretarza,

- skarbnika;

b) w przypadku co najmniej 10 członków z:

- prezesa,

- wiceprezesa,

- sekretarza,

- skarbnika,

- oraz 1 - 3 członków;

c) w pracach Zarządu Koła może uczestniczyć z głosem doradczym Asystent Kościelny Koła;

2. Zarząd Koła wybierany jest co 4 lata przez Walne Zebranie członków Koła, w trybie określonym w § 27 ust. 2,3,4,5.

3. Zarząd Koła:

a) kieruje realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia w Kole;

b) występuje z wnioskami do Zarządu Oddziału ;

c) przyjmuje członków na podstawie wypełnionej deklaracji kandydata, podpisanej przez dwóch członków wprowadzających;

d) kieruje do Zarządu Oddziału wnioski kandydatów na członków Stowarzyszenia wraz z wypełnioną deklaracją;

e) zwołuje zebrania Koła;

f) załatwia inne sprawy Koła nie zastrzeżone dla Walnego Zebrania członków Koła;

4. Do reprezentowania Koła na zewnątrz uprawnieni są: prezes i wiceprezes Koła, do podpisywania pism i dokumentów uprawnieni są prezes i wiceprezes oraz sekretarz Koła.

§ 45.

Komisja Rewizyjna Koła, złożona z przewodniczącego i dwóch członków, kontroluje działalność Koła i jego Zarządu, przedstawia wnioski na Walnym Zebraniu członków Koła o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Postanowienia § 33 ust. 2 pkt a,b,c,d,e,f stosuje się odpowiednio.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§ 46.

1. Majątek Stowarzyszenie tworzą:

a) ruchomości będące własnością Stowarzyszenia

b) inne prawa majątkowe

c) środki pieniężne

Majątek ten służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł

a) składek członkowskich

b) dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów

c) dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez

d) dywidend z tytułu uczestnictwa Stowarzyszenia w spółkach kapitałowych

e) dochodów z majątku Stowarzyszenia

f) ofiarności publiczności

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z tym, że cały dochód z tej działalności przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie może przystępować do już istniejących spółek kapitałowych, a także je tworzyć i odpowiednio powoływać fundacje.

5. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej stowarzyszenia, Oddziałów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Główny.

 

ROZDZIAŁ VII

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 47.

Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, podjętej większością głosów (co najmniej 2/3) przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 48.

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów, podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania

§ 49.

O przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie Delegatów, które powołuje Komisję Likwidacyjną.

W razie likwidacji Stowarzyszenia, jego majątek przechodzi na rzecz Episkopatu Polski, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.